หนังสือบริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์ | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

THE TOP JOB SECRET ภาค 2 ทำน้อย ได้มาก ฉลาดเลือกงาน

THE TOP JOB SECRET ภาค 2 ทำน้อย ได้มาก ฉลาดเลือกงาน

ผู้แต่ง : พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม

การบัญชีบริหาร (MANAGERIAL ACCOUNTING)

การบัญชีบริหาร (MANAGERIAL ACCOUNTING)

ผู้แต่ง : สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ 

฿ 316.00

อ่านเพิ่มเติม

การบัญชีบริหาร (MANAGEMENT ACCOUNTING)

การบัญชีบริหาร (MANAGEMENT ACCOUNTING)

ผู้แต่ง : สุปราณี ศุกระเศรณี และคณะ

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

การตลาดบริการ :แนวคิดและกลยุทธ์ (SERVICE MARKETING: CONCEPTS AND STRATEGIES)

การตลาดบริการ :แนวคิดและกลยุทธ์ (SERVICE MARKETING: CONCEPTS AND STRATEGIES)

ผู้แต่ง : ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา

฿ 200.00

อ่านเพิ่มเติม

THE ECOSYSTEM

THE ECOSYSTEM

ผู้แต่ง : สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์

฿ 260.00

อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบระบบบัญชี (ACCOUNTING SYSTEMS DESIGN)

การออกแบบระบบบัญชี (ACCOUNTING SYSTEMS DESIGN)

ผู้แต่ง : ดุษณีย์ ส่องเมือง

฿ 215.00

อ่านเพิ่มเติม

การบัญชีการเงินเบื้องต้น

การบัญชีการเงินเบื้องต้น

ผู้แต่ง : พงศ์พรต ฉัตราภรณ์ และคณะ

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

การเงินธุรกิจ (BUSINESS FINANCE)

การเงินธุรกิจ (BUSINESS FINANCE)

ผู้แต่ง : ฐาปนา ฉิ่นไพศาล

฿ 224.00

อ่านเพิ่มเติม

พฤติกรรมองค์การ (ORGANIZATIONAL BEHAVIOR)

พฤติกรรมองค์การ (ORGANIZATIONAL BEHAVIOR)

ผู้แต่ง : นิติพล ภูตะโชติ

฿ 189.00

อ่านเพิ่มเติม

สิทธิประโยชน์ภาษีอากรเพื่อการนำเข้า-ส่งออก

สิทธิประโยชน์ภาษีอากรเพื่อการนำเข้า-ส่งออก

ผู้แต่ง : สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์

฿ 53.00

อ่านเพิ่มเติม

จริยธรรมและการบริหารธุรกิจ

จริยธรรมและการบริหารธุรกิจ

ผู้แต่ง : พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์

฿ 27.00

อ่านเพิ่มเติม

วิจัยการตลาด

วิจัยการตลาด

ผู้แต่ง : วุฒิ สุขเจริญ

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

5ส :หลักการและวิธีปฏิบัติ (5S: PRINCIPLES & PRACTICE)

5ส :หลักการและวิธีปฏิบัติ (5S: PRINCIPLES & PRACTICE)

ผู้แต่ง : อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

CSR ที่แท้

CSR ที่แท้

ผู้แต่ง : โสภณ พรโชคชัย

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการการเงิน (FINANCIAL MANAGEMENT)

การจัดการการเงิน (FINANCIAL MANAGEMENT)

ผู้แต่ง : ฐาปนา ฉิ่นไพศาล

฿ 240.00

อ่านเพิ่มเติม

วิจัยธุรกิจยุคใหม่ (MODERN BUSINESS RESEARCH METHODOLOGY)

วิจัยธุรกิจยุคใหม่ (MODERN BUSINESS RESEARCH METHODOLOGY)

ผู้แต่ง : วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

บางขุนพรหมชวนคิด 1.0

บางขุนพรหมชวนคิด 1.0

ผู้แต่ง : ฐิติมา ชูเชิด และคณะ

฿ 265.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารความเสี่ยงภัยและการประกันภัยในศตวรรษที่ 21

การบริหารความเสี่ยงภัยและการประกันภัยในศตวรรษที่ 21

ผู้แต่ง : ฐิติวดี ชัยวัฒน์

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL HUMAN RESOURCE MANAGEMENT)

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL HUMAN RESOURCE MANAGEMENT)

ผู้แต่ง : สุจินดา โพธิ์ไพฑูรย์

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

ผู้แต่ง : วิรุณสิริ ใจมา

฿ 68.00

อ่านเพิ่มเติม

แรงขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจของสาธารณรัฐเกาหลี

แรงขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจของสาธารณรัฐเกาหลี

ผู้แต่ง : มุน ฮวีชัง

฿ 54.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการตลาดเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ

หลักการตลาดเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ

ผู้แต่ง : สุชาติ ไตรภพสกุล

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION)

การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION)

ผู้แต่ง : ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร

฿ 323.00

อ่านเพิ่มเติม

กลยุทธ์ LOGISTICS รุก-รับ AEC และการค้าชายแดน

กลยุทธ์ LOGISTICS รุก-รับ AEC และการค้าชายแดน

ผู้แต่ง : สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์

฿ 152.00

อ่านเพิ่มเติม

THE TOP JOB SECRET ภาค 2 ทำน้อย ได้มาก ฉลาดเลือกงาน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

THE TOP JOB SECRET ภาค 2 ทำน้อย ได้มาก ฉลาดเลือกงาน

ผู้แต่ง : พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน

มีสินค้า : 1513 ในสต็อก

ราคา

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม

การบัญชีบริหาร (MANAGERIAL ACCOUNTING)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การบัญชีบริหาร (MANAGERIAL ACCOUNTING)

ผู้แต่ง : สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ 

มีสินค้า : 1447 ในสต็อก

ราคา

฿ 316.00

อ่านเพิ่มเติม

การบัญชีบริหาร (MANAGEMENT ACCOUNTING)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การบัญชีบริหาร (MANAGEMENT ACCOUNTING)

ผู้แต่ง : สุปราณี ศุกระเศรณี และคณะ

มีสินค้า : 1367 ในสต็อก

ราคา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

การตลาดบริการ :แนวคิดและกลยุทธ์ (SERVICE MARKETING: CONCEPTS AND STRATEGIES)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การตลาดบริการ :แนวคิดและกลยุทธ์ (SERVICE MARKETING: CONCEPTS AND STRATEGIES)

ผู้แต่ง : ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา

มีสินค้า : 1238 ในสต็อก

ราคา

฿ 200.00

อ่านเพิ่มเติม

THE ECOSYSTEM

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

THE ECOSYSTEM

ผู้แต่ง : สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์

มีสินค้า : 1071 ในสต็อก

ราคา

฿ 260.00

อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบระบบบัญชี (ACCOUNTING SYSTEMS DESIGN)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การออกแบบระบบบัญชี (ACCOUNTING SYSTEMS DESIGN)

ผู้แต่ง : ดุษณีย์ ส่องเมือง

มีสินค้า : 1003 ในสต็อก

ราคา

฿ 215.00

อ่านเพิ่มเติม

การบัญชีการเงินเบื้องต้น

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การบัญชีการเงินเบื้องต้น

ผู้แต่ง : พงศ์พรต ฉัตราภรณ์ และคณะ

มีสินค้า : 984 ในสต็อก

ราคา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

การเงินธุรกิจ (BUSINESS FINANCE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การเงินธุรกิจ (BUSINESS FINANCE)

ผู้แต่ง : ฐาปนา ฉิ่นไพศาล

มีสินค้า : 929 ในสต็อก

ราคา

฿ 224.00

อ่านเพิ่มเติม

พฤติกรรมองค์การ (ORGANIZATIONAL BEHAVIOR)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พฤติกรรมองค์การ (ORGANIZATIONAL BEHAVIOR)

ผู้แต่ง : นิติพล ภูตะโชติ

มีสินค้า : 880 ในสต็อก

ราคา

฿ 189.00

อ่านเพิ่มเติม

สิทธิประโยชน์ภาษีอากรเพื่อการนำเข้า-ส่งออก

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สิทธิประโยชน์ภาษีอากรเพื่อการนำเข้า-ส่งออก

ผู้แต่ง : สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์

มีสินค้า : 870 ในสต็อก

ราคา

฿ 53.00

อ่านเพิ่มเติม

จริยธรรมและการบริหารธุรกิจ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

จริยธรรมและการบริหารธุรกิจ

ผู้แต่ง : พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์

มีสินค้า : 870 ในสต็อก

ราคา

฿ 27.00

อ่านเพิ่มเติม

วิจัยการตลาด

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิจัยการตลาด

ผู้แต่ง : วุฒิ สุขเจริญ

มีสินค้า : 685 ในสต็อก

ราคา

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

5ส :หลักการและวิธีปฏิบัติ (5S: PRINCIPLES & PRACTICE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

5ส :หลักการและวิธีปฏิบัติ (5S: PRINCIPLES & PRACTICE)

ผู้แต่ง : อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา

มีสินค้า : 631 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

CSR ที่แท้

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

CSR ที่แท้

ผู้แต่ง : โสภณ พรโชคชัย

มีสินค้า : 576 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการการเงิน (FINANCIAL MANAGEMENT)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การจัดการการเงิน (FINANCIAL MANAGEMENT)

ผู้แต่ง : ฐาปนา ฉิ่นไพศาล

มีสินค้า : 573 ในสต็อก

ราคา

฿ 240.00

อ่านเพิ่มเติม

วิจัยธุรกิจยุคใหม่ (MODERN BUSINESS RESEARCH METHODOLOGY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิจัยธุรกิจยุคใหม่ (MODERN BUSINESS RESEARCH METHODOLOGY)

ผู้แต่ง : วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์

มีสินค้า : 552 ในสต็อก

ราคา

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

บางขุนพรหมชวนคิด 1.0

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

บางขุนพรหมชวนคิด 1.0

ผู้แต่ง : ฐิติมา ชูเชิด และคณะ

มีสินค้า : 531 ในสต็อก

ราคา

฿ 265.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารความเสี่ยงภัยและการประกันภัยในศตวรรษที่ 21

มีสินค้า : 526 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL HUMAN RESOURCE MANAGEMENT)

มีสินค้า : 501 ในสต็อก

ราคา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

ผู้แต่ง : วิรุณสิริ ใจมา

มีสินค้า : 483 ในสต็อก

ราคา

฿ 68.00

อ่านเพิ่มเติม

แรงขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจของสาธารณรัฐเกาหลี

มีสินค้า : 429 ในสต็อก

ราคา

฿ 54.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการตลาดเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลักการตลาดเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ

ผู้แต่ง : สุชาติ ไตรภพสกุล

มีสินค้า : 411 ในสต็อก

ราคา

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION)

มีสินค้า : 404 ในสต็อก

ราคา

฿ 323.00

อ่านเพิ่มเติม

กลยุทธ์ LOGISTICS รุก-รับ AEC และการค้าชายแดน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กลยุทธ์ LOGISTICS รุก-รับ AEC และการค้าชายแดน

ผู้แต่ง : สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์

มีสินค้า : 395 ในสต็อก

ราคา

฿ 152.00

อ่านเพิ่มเติม