หนังสือสังคมวิทยา | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

ชุมชนจินตกรรม :บทสะท้อนว่าด้วยกำเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม

ชุมชนจินตกรรม :บทสะท้อนว่าด้วยกำเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม

ผู้แต่ง : เบน แอนเดอร์สัน

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎีสังคมวิทยา

ทฤษฎีสังคมวิทยา

ผู้แต่ง : สุภางค์ จันทวานิช

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีวิตที่พอเพียง

ชีวิตที่พอเพียง

ผู้แต่ง : เสรี พงศ์พิศ

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

ร็อกศึกษา :สุนทรียะ - การเมือง - พื้นที่

ร็อกศึกษา :สุนทรียะ - การเมือง - พื้นที่

ผู้แต่ง : วิริยะ สว่างโชติ

฿ 238.00

อ่านเพิ่มเติม

ปรีชาวิทรรศน์ :มุมมองมนุษยศาสตร์ สังคม และการศึกษา

ปรีชาวิทรรศน์ :มุมมองมนุษยศาสตร์ สังคม และการศึกษา

ผู้แต่ง : ปรีชา ช้างขวัญยืน

฿ 57.00

อ่านเพิ่มเติม

ป๋วยกับสังคมไทยในวิกฤตเปลี่ยนผ่าน

ป๋วยกับสังคมไทยในวิกฤตเปลี่ยนผ่าน

ผู้แต่ง : ประจักษ์ ก้องกีรติ :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

วัฒนธรรมพีระมิดกับการทำให้เป็นประชาธิปไตย

วัฒนธรรมพีระมิดกับการทำให้เป็นประชาธิปไตย

ผู้แต่ง : ชนิดา จิตตรุทธะ

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

ต้องขัง :สังคมห้ามคิด ชีวิตห้ามสงสัย

ต้องขัง :สังคมห้ามคิด ชีวิตห้ามสงสัย

ผู้แต่ง : ดอริส เลสซิง

฿ 148.00

อ่านเพิ่มเติม

ไทยต่างด้าว ท้าวต่างแดน :สังคมวิทยาของชีวิตข้ามพรมแดน

ไทยต่างด้าว ท้าวต่างแดน :สังคมวิทยาของชีวิตข้ามพรมแดน

ผู้แต่ง : พัทยา เรือนแก้ว :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 36.00

อ่านเพิ่มเติม

THE OLD MAN AND SEA ชายชรา กับ อุษาคเนย์ 80 ปี การโต้คลื่นลมชีวิต (ประวัติศาสตร์และความคิด) ของ

THE OLD MAN AND SEA ชายชรา กับ อุษาคเนย์ 80 ปี การโต้คลื่นลมชีวิต (ประวัติศาสตร์และความคิด) ของ

ผู้แต่ง : ชานันท์ ยอดหงษ์ :บรรณาธิการ

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

การย้ายถิ่นที่อยู่ไปยังต่างประเทศของคนวัยเกษียณ (IRM) จาก "ซีกโลกเหนือสู่ซีกโลกใต้" :กรณีศึกษาเรื่อง

การย้ายถิ่นที่อยู่ไปยังต่างประเทศของคนวัยเกษียณ (IRM) จาก "ซีกโลกเหนือสู่ซีกโลกใต้" :กรณีศึกษาเรื่อง

ผู้แต่ง : ประเทือง หงสรานากร

฿ 69.00

อ่านเพิ่มเติม

เถียงกันเรื่องแท้ง :สุขภาพ เสรีภาพ ศีลธรรม

เถียงกันเรื่องแท้ง :สุขภาพ เสรีภาพ ศีลธรรม

ผู้แต่ง : ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

อาชญากรรมและอาชญาวิทยา

อาชญากรรมและอาชญาวิทยา

ผู้แต่ง : อุนิษา เลิศโตมรสกุล และคณะ

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

สิทธิและสวัสดิการสังคม

สิทธิและสวัสดิการสังคม

ผู้แต่ง : อุทัย ปริญญาสุทธินันท์

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

ส่องผ่านเพดานแก้ว ผู้บริหารหญิงกับความไม่เท่าเทียมทางเพศ

ส่องผ่านเพดานแก้ว ผู้บริหารหญิงกับความไม่เท่าเทียมทางเพศ

ผู้แต่ง : เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ (ยาบุชิตะ)

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

นคราภิวัตน์ไทย :ทางมา ทางไป ทางออก

นคราภิวัตน์ไทย :ทางมา ทางไป ทางออก

ผู้แต่ง : อภิวัฒน์ รัตนวราหะ

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของวัยรุ่น

พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของวัยรุ่น

ผู้แต่ง : ฤทัยชนนี สิทธิชัย

฿ 166.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

หลักการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ผู้แต่ง : จินตวีร์ เกษมศุข

฿ 50.00

อ่านเพิ่มเติม

โทษประหารชีวิต

โทษประหารชีวิต

ผู้แต่ง : สุมนทิพย์ จิตสว่าง

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

วิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้นที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุก

วิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้นที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุก

ผู้แต่ง : โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

จีนข้ามชาติรุ่นใหม่ในยุคโลกาภิวัฒน์

จีนข้ามชาติรุ่นใหม่ในยุคโลกาภิวัฒน์

ผู้แต่ง : ยศ สันตสมบัติ

฿ 539.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎีอาชญาวิทยา (THEORIES OF CRIME)

ทฤษฎีอาชญาวิทยา (THEORIES OF CRIME)

ผู้แต่ง : จอมเดช ตรีเมฆ

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

ประเทศไทยจะไปต่ออย่างไร กับสภาวะวิกฤตและการหาทางออก

ประเทศไทยจะไปต่ออย่างไร กับสภาวะวิกฤตและการหาทางออก

ผู้แต่ง : วิมลสิทธิ์ หรยางกูร

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

INTERPERSONAL CONFLICT

INTERPERSONAL CONFLICT

ผู้แต่ง : WILMOT

฿ 918.00

อ่านเพิ่มเติม

ชุมชนจินตกรรม :บทสะท้อนว่าด้วยกำเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม

มีสินค้า : 830 ในสต็อก

ราคา

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎีสังคมวิทยา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ทฤษฎีสังคมวิทยา

ผู้แต่ง : สุภางค์ จันทวานิช

มีสินค้า : 740 ในสต็อก

ราคา

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีวิตที่พอเพียง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ชีวิตที่พอเพียง

ผู้แต่ง : เสรี พงศ์พิศ

มีสินค้า : 476 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

ร็อกศึกษา :สุนทรียะ - การเมือง - พื้นที่

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ร็อกศึกษา :สุนทรียะ - การเมือง - พื้นที่

ผู้แต่ง : วิริยะ สว่างโชติ

มีสินค้า : 461 ในสต็อก

ราคา

฿ 238.00

อ่านเพิ่มเติม

ปรีชาวิทรรศน์ :มุมมองมนุษยศาสตร์ สังคม และการศึกษา

มีสินค้า : 417 ในสต็อก

ราคา

฿ 57.00

อ่านเพิ่มเติม

ป๋วยกับสังคมไทยในวิกฤตเปลี่ยนผ่าน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ป๋วยกับสังคมไทยในวิกฤตเปลี่ยนผ่าน

ผู้แต่ง : ประจักษ์ ก้องกีรติ :บรรณาธิการ และคณะ

มีสินค้า : 389 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

วัฒนธรรมพีระมิดกับการทำให้เป็นประชาธิปไตย

มีสินค้า : 379 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

ต้องขัง :สังคมห้ามคิด ชีวิตห้ามสงสัย

มีสินค้า : 373 ในสต็อก

ราคา

฿ 148.00

อ่านเพิ่มเติม

ไทยต่างด้าว ท้าวต่างแดน :สังคมวิทยาของชีวิตข้ามพรมแดน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ไทยต่างด้าว ท้าวต่างแดน :สังคมวิทยาของชีวิตข้ามพรมแดน

ผู้แต่ง : พัทยา เรือนแก้ว :บรรณาธิการ และคณะ

มีสินค้า : 314 ในสต็อก

ราคา

฿ 36.00

อ่านเพิ่มเติม

THE OLD MAN AND SEA ชายชรา กับ อุษาคเนย์ 80 ปี การโต้คลื่นลมชีวิต (ประวัติศาสตร์และความคิด) ของ

มีสินค้า : 290 ในสต็อก

ราคา

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

การย้ายถิ่นที่อยู่ไปยังต่างประเทศของคนวัยเกษียณ (IRM) จาก "ซีกโลกเหนือสู่ซีกโลกใต้" :กรณีศึกษาเรื่อง

มีสินค้า : 207 ในสต็อก

ราคา

฿ 69.00

อ่านเพิ่มเติม

เถียงกันเรื่องแท้ง :สุขภาพ เสรีภาพ ศีลธรรม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เถียงกันเรื่องแท้ง :สุขภาพ เสรีภาพ ศีลธรรม

ผู้แต่ง : ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์

มีสินค้า : 179 ในสต็อก

ราคา

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

อาชญากรรมและอาชญาวิทยา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

อาชญากรรมและอาชญาวิทยา

ผู้แต่ง : อุนิษา เลิศโตมรสกุล และคณะ

มีสินค้า : 176 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

สิทธิและสวัสดิการสังคม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สิทธิและสวัสดิการสังคม

ผู้แต่ง : อุทัย ปริญญาสุทธินันท์

มีสินค้า : 136 ในสต็อก

ราคา

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

ส่องผ่านเพดานแก้ว ผู้บริหารหญิงกับความไม่เท่าเทียมทางเพศ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ส่องผ่านเพดานแก้ว ผู้บริหารหญิงกับความไม่เท่าเทียมทางเพศ

ผู้แต่ง : เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ (ยาบุชิตะ)

มีสินค้า : 133 ในสต็อก

ราคา

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

นคราภิวัตน์ไทย :ทางมา ทางไป ทางออก

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

นคราภิวัตน์ไทย :ทางมา ทางไป ทางออก

ผู้แต่ง : อภิวัฒน์ รัตนวราหะ

มีสินค้า : 116 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของวัยรุ่น

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของวัยรุ่น

ผู้แต่ง : ฤทัยชนนี สิทธิชัย

มีสินค้า : 111 ในสต็อก

ราคา

฿ 166.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

มีสินค้า : 85 ในสต็อก

ราคา

฿ 50.00

อ่านเพิ่มเติม

โทษประหารชีวิต

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

โทษประหารชีวิต

ผู้แต่ง : สุมนทิพย์ จิตสว่าง

มีสินค้า : 70 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

วิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้นที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุก

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้นที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุก

ผู้แต่ง : โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ

มีสินค้า : 67 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

จีนข้ามชาติรุ่นใหม่ในยุคโลกาภิวัฒน์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

จีนข้ามชาติรุ่นใหม่ในยุคโลกาภิวัฒน์

ผู้แต่ง : ยศ สันตสมบัติ

มีสินค้า : 58 ในสต็อก

ราคา

฿ 539.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎีอาชญาวิทยา (THEORIES OF CRIME)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ทฤษฎีอาชญาวิทยา (THEORIES OF CRIME)

ผู้แต่ง : จอมเดช ตรีเมฆ

มีสินค้า : 52 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

ประเทศไทยจะไปต่ออย่างไร กับสภาวะวิกฤตและการหาทางออก

มีสินค้า : 50 ในสต็อก

ราคา

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

INTERPERSONAL CONFLICT

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

INTERPERSONAL CONFLICT

ผู้แต่ง : WILMOT

มีสินค้า : 48 ในสต็อก

ราคา

฿ 918.00

อ่านเพิ่มเติม