หนังสือนิเทศศาสตร์ | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

พลเมืองสร้างสื่อ สื่อสร้างพลเมือง

พลเมืองสร้างสื่อ สื่อสร้างพลเมือง

ผู้แต่ง : มัทนา เจริญวงศ์

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

วารสารสนเทศโลกาภิวัฒน์

วารสารสนเทศโลกาภิวัฒน์

ผู้แต่ง : รจิตลักขณ์ แสงอุไร

฿ 36.00

อ่านเพิ่มเติม

กระบวนทัศน์การวิจัยสื่อสารมวลชน (เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และผสมวิธี)

กระบวนทัศน์การวิจัยสื่อสารมวลชน (เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และผสมวิธี)

ผู้แต่ง : กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย

฿ 166.00

อ่านเพิ่มเติม

DIGITAL CONTENT CREATION หลักและแนวปฏิบัติในมิติการสื่อสาร

DIGITAL CONTENT CREATION หลักและแนวปฏิบัติในมิติการสื่อสาร

ผู้แต่ง : ทักษิณา ชัยอิทธิพรวงศ์

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์การสนทนา :วิธีวิทยาการวิจัยการสื่อสาร

การวิเคราะห์การสนทนา :วิธีวิทยาการวิจัยการสื่อสาร

ผู้แต่ง : ไพโรจน์ วิไลนุช

฿ 153.00

อ่านเพิ่มเติม

นวัตกรรมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม

นวัตกรรมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม

ผู้แต่ง : อภิชัจ พุกสวัสดิ์

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

เตรียมตัว เตรียมใจ ก่อนไป "ขาย" งาน

เตรียมตัว เตรียมใจ ก่อนไป "ขาย" งาน

ผู้แต่ง : พลอย ศรีสุโร

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

พลังแห่งการประชาสัมพันธ์ (POWER OF PUBLIC RELATIONS)

พลังแห่งการประชาสัมพันธ์ (POWER OF PUBLIC RELATIONS)

ผู้แต่ง : รุ่งนภา พิตรปรีชา

฿ 296.00

อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย (พ.ศ. 2394-2475)

พัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย (พ.ศ. 2394-2475)

ผู้แต่ง : นภวรรณ ตันติเวชกุล

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

การวิจัยเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ผู้แต่ง : ณัฐวิภา สินสุวรรณ

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

การใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

การใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

ผู้แต่ง : สมิทธิ์ บุญชุติมา

฿ 206.00

อ่านเพิ่มเติม

นิเทศศาสตร์ กระบวนทัศน์ทางเลือกใหม่ และวิธีวิทยาการวิจัย

นิเทศศาสตร์ กระบวนทัศน์ทางเลือกใหม่ และวิธีวิทยาการวิจัย

ผู้แต่ง : พนม คลี่ฉายา และคณะ

฿ 432.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยการสื่อสาร

การวิจัยการสื่อสาร

ผู้แต่ง : ชาลิสา มากแผ่นทอง

฿ 36.00

อ่านเพิ่มเติม

ทักษะการสื่อสาร (COMMUNICATION SKILLS)

ทักษะการสื่อสาร (COMMUNICATION SKILLS)

ผู้แต่ง : จอมขวัญ สุทธินนท์

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

นวัตกรรมการจัดการและการสื่อสารภาวะวิกฤต

นวัตกรรมการจัดการและการสื่อสารภาวะวิกฤต

ผู้แต่ง : อภิชัจ พุกสวัสดิ์

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

การพูดคือทุกสิ่ง

การพูดคือทุกสิ่ง

ผู้แต่ง : โอกามาโตะ จุนโกะ

฿ 243.00

อ่านเพิ่มเติม

ร้อยคำพูดให้เขาประทับใจ และทำให้เราประสบความสำเร็จ

ร้อยคำพูดให้เขาประทับใจ และทำให้เราประสบความสำเร็จ

ผู้แต่ง : ปรีดา อริยะมิตร

฿ 292.00

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปะการฟัง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ศิลปะการฟัง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้แต่ง : กาญจนา ต้นโพธิ์

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม

การสื่อสารกับแนวคิดการข้ามพ้นวัฒนธรรม (COMMUNICATION & TRANSCULTURALISM)

การสื่อสารกับแนวคิดการข้ามพ้นวัฒนธรรม (COMMUNICATION & TRANSCULTURALISM)

ผู้แต่ง : ปรีดา อัครจันทโชติ

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม

การพูดในที่ชุมนุม (HOW TO DEVELOP SELF-CONFIDENCE AND INFLUENCE PEOPLE BY PUBLIC SPEAKING)

การพูดในที่ชุมนุม (HOW TO DEVELOP SELF-CONFIDENCE AND INFLUENCE PEOPLE BY PUBLIC SPEAKING)

ผู้แต่ง : DALE CARNEGIE (เดล คาร์เนกี)

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

ตราสินค้ากับการสื่อสารในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง :แนวคิดและการวิจัย

ตราสินค้ากับการสื่อสารในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง :แนวคิดและการวิจัย

ผู้แต่ง : สราวุธ อนันตชาติ

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

การสื่อสารแบรนด์กับผู้บริโภคเชิงลบ :แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย

การสื่อสารแบรนด์กับผู้บริโภคเชิงลบ :แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย

ผู้แต่ง : สุทธนิภา ศรีไสย์

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

พูดได้ พูดเป็น พูดอย่างไร :ศาสตร์ของการพูด

พูดได้ พูดเป็น พูดอย่างไร :ศาสตร์ของการพูด

ผู้แต่ง : เล็บมังกร (DJ หนุ่มอีเกิ้ง)

฿ 89.00

อ่านเพิ่มเติม

PUBLIC RELATIONS WRITING: THE ESSENTIALS OF STYLE AND FORMAT (IE)

PUBLIC RELATIONS WRITING: THE ESSENTIALS OF STYLE AND FORMAT (IE)

ผู้แต่ง : THOMAS H. BIVINS

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

พลเมืองสร้างสื่อ สื่อสร้างพลเมือง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พลเมืองสร้างสื่อ สื่อสร้างพลเมือง

ผู้แต่ง : มัทนา เจริญวงศ์

มีสินค้า : 553 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

วารสารสนเทศโลกาภิวัฒน์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วารสารสนเทศโลกาภิวัฒน์

ผู้แต่ง : รจิตลักขณ์ แสงอุไร

มีสินค้า : 470 ในสต็อก

ราคา

฿ 36.00

อ่านเพิ่มเติม

กระบวนทัศน์การวิจัยสื่อสารมวลชน (เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และผสมวิธี)

มีสินค้า : 297 ในสต็อก

ราคา

฿ 166.00

อ่านเพิ่มเติม

DIGITAL CONTENT CREATION หลักและแนวปฏิบัติในมิติการสื่อสาร

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

DIGITAL CONTENT CREATION หลักและแนวปฏิบัติในมิติการสื่อสาร

ผู้แต่ง : ทักษิณา ชัยอิทธิพรวงศ์

มีสินค้า : 266 ในสต็อก

ราคา

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์การสนทนา :วิธีวิทยาการวิจัยการสื่อสาร

มีสินค้า : 188 ในสต็อก

ราคา

฿ 153.00

อ่านเพิ่มเติม

นวัตกรรมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

นวัตกรรมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม

ผู้แต่ง : อภิชัจ พุกสวัสดิ์

มีสินค้า : 156 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

เตรียมตัว เตรียมใจ ก่อนไป "ขาย" งาน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เตรียมตัว เตรียมใจ ก่อนไป "ขาย" งาน

ผู้แต่ง : พลอย ศรีสุโร

มีสินค้า : 143 ในสต็อก

ราคา

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

พลังแห่งการประชาสัมพันธ์ (POWER OF PUBLIC RELATIONS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พลังแห่งการประชาสัมพันธ์ (POWER OF PUBLIC RELATIONS)

ผู้แต่ง : รุ่งนภา พิตรปรีชา

มีสินค้า : 128 ในสต็อก

ราคา

฿ 296.00

อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย (พ.ศ. 2394-2475)

มีสินค้า : 117 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิจัยเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ผู้แต่ง : ณัฐวิภา สินสุวรรณ

มีสินค้า : 113 ในสต็อก

ราคา

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

การใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

มีสินค้า : 111 ในสต็อก

ราคา

฿ 206.00

อ่านเพิ่มเติม

นิเทศศาสตร์ กระบวนทัศน์ทางเลือกใหม่ และวิธีวิทยาการวิจัย

มีสินค้า : 108 ในสต็อก

ราคา

฿ 432.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยการสื่อสาร

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิจัยการสื่อสาร

ผู้แต่ง : ชาลิสา มากแผ่นทอง

มีสินค้า : 107 ในสต็อก

ราคา

฿ 36.00

อ่านเพิ่มเติม

ทักษะการสื่อสาร (COMMUNICATION SKILLS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ทักษะการสื่อสาร (COMMUNICATION SKILLS)

ผู้แต่ง : จอมขวัญ สุทธินนท์

มีสินค้า : 99 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

นวัตกรรมการจัดการและการสื่อสารภาวะวิกฤต

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

นวัตกรรมการจัดการและการสื่อสารภาวะวิกฤต

ผู้แต่ง : อภิชัจ พุกสวัสดิ์

มีสินค้า : 88 ในสต็อก

ราคา

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

การพูดคือทุกสิ่ง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การพูดคือทุกสิ่ง

ผู้แต่ง : โอกามาโตะ จุนโกะ

มีสินค้า : 81 ในสต็อก

ราคา

฿ 243.00

อ่านเพิ่มเติม

ร้อยคำพูดให้เขาประทับใจ และทำให้เราประสบความสำเร็จ

มีสินค้า : 50 ในสต็อก

ราคา

฿ 292.00

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปะการฟัง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศิลปะการฟัง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้แต่ง : กาญจนา ต้นโพธิ์

มีสินค้า : 44 ในสต็อก

ราคา

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม

การสื่อสารกับแนวคิดการข้ามพ้นวัฒนธรรม (COMMUNICATION & TRANSCULTURALISM)

มีสินค้า : 43 ในสต็อก

ราคา

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม

การพูดในที่ชุมนุม (HOW TO DEVELOP SELF-CONFIDENCE AND INFLUENCE PEOPLE BY PUBLIC SPEAKING)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การพูดในที่ชุมนุม (HOW TO DEVELOP SELF-CONFIDENCE AND INFLUENCE PEOPLE BY PUBLIC SPEAKING)

ผู้แต่ง : DALE CARNEGIE (เดล คาร์เนกี)

มีสินค้า : 41 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

ตราสินค้ากับการสื่อสารในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง :แนวคิดและการวิจัย

มีสินค้า : 32 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

การสื่อสารแบรนด์กับผู้บริโภคเชิงลบ :แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย

มีสินค้า : 32 ในสต็อก

ราคา

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

พูดได้ พูดเป็น พูดอย่างไร :ศาสตร์ของการพูด

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พูดได้ พูดเป็น พูดอย่างไร :ศาสตร์ของการพูด

ผู้แต่ง : เล็บมังกร (DJ หนุ่มอีเกิ้ง)

มีสินค้า : 31 ในสต็อก

ราคา

฿ 89.00

อ่านเพิ่มเติม

PUBLIC RELATIONS WRITING: THE ESSENTIALS OF STYLE AND FORMAT (IE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

PUBLIC RELATIONS WRITING: THE ESSENTIALS OF STYLE AND FORMAT (IE)

ผู้แต่ง : THOMAS H. BIVINS

มีสินค้า : 29 ในสต็อก

ราคา

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม