หนังสือการบริหารการศึกษา | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

การบริหารวิชาการที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคพลิกผัน

การบริหารวิชาการที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคพลิกผัน

ผู้แต่ง : สุกัญญา แช่มช้อย

฿ 272.00

อ่านเพิ่มเติม

การศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษา

การศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษา

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม

การอุดมศึกษากับการพัฒนาประเทศ

การอุดมศึกษากับการพัฒนาประเทศ

ผู้แต่ง : อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม

อุดมศึกษา สาขาวิชาที่ถูกลืม

อุดมศึกษา สาขาวิชาที่ถูกลืม

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ สินลารัตน์ :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 255.00

อ่านเพิ่มเติม

อุดมศึกษาเชิงประจักษ์สู่อนาคต

อุดมศึกษาเชิงประจักษ์สู่อนาคต

ผู้แต่ง : อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์

฿ 161.00

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนที่ดี

โรงเรียนที่ดี

ผู้แต่ง : ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม

การอุดมศึกษากับสังคมไทย

การอุดมศึกษากับสังคมไทย

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ สินลารัตน์

฿ 280.00

อ่านเพิ่มเติม

การศึกษาปฏิญญาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยของไทย

การศึกษาปฏิญญาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยของไทย

ผู้แต่ง : สมหวัง พิธิยานุวัฒน์

฿ 238.00

อ่านเพิ่มเติม

สู่ความเป็นตัวของตัวเอง ตระหนักและสำนึกของชาวศึกษาทั่วไป

สู่ความเป็นตัวของตัวเอง ตระหนักและสำนึกของชาวศึกษาทั่วไป

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ สินลารัตน์ :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 204.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักพัฒนศึกษา :จตุภาคของการศึกษาเพื่อการพัฒนา

หลักพัฒนศึกษา :จตุภาคของการศึกษาเพื่อการพัฒนา

ผู้แต่ง : ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์

฿ 221.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารสถานศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรุ่นเยาว์

การบริหารสถานศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรุ่นเยาว์

ผู้แต่ง : สุกัญญา แช่มช้อย

฿ 195.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดี่ยว :สำหรับหลักสูตรและการสอน

การวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดี่ยว :สำหรับหลักสูตรและการสอน

ผู้แต่ง : อัญชลี สารรัตนะ

฿ 229.00

อ่านเพิ่มเติม

กระบวนทัศน์การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

กระบวนทัศน์การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้แต่ง : เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

เส้นทางสู่กรรมการสภามืออาชีพของสถาบันอุดมศึกษาไทย :แนวคิดและแนวปฏิบัติ

เส้นทางสู่กรรมการสภามืออาชีพของสถาบันอุดมศึกษาไทย :แนวคิดและแนวปฏิบัติ

ผู้แต่ง : สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และคณะ

฿ 195.00

อ่านเพิ่มเติม

พูดเรื่องอุดมศึกษา

พูดเรื่องอุดมศึกษา

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ สินลารัตน์

฿ 238.00

อ่านเพิ่มเติม

ก่อนถึงโรงเรียน 4.0 :โรงเรียนสร้างสรรค์

ก่อนถึงโรงเรียน 4.0 :โรงเรียนสร้างสรรค์

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ

฿ 212.00

อ่านเพิ่มเติม

วาทกรรมการศึกษาไทย :รวมข้อคิดและข้อวิจารณ์การศึกษาไทย

วาทกรรมการศึกษาไทย :รวมข้อคิดและข้อวิจารณ์การศึกษาไทย

ผู้แต่ง : ธงชัย สมบูรณ์

฿ 153.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ผู้แต่ง : ณิรดา เวชญาลักษณ์

฿ 255.00

อ่านเพิ่มเติม

EDUCATION IN A U.S. SCHOOL SYSTEM: A PRACTITIONER’S VIEW

EDUCATION IN A U.S. SCHOOL SYSTEM: A PRACTITIONER’S VIEW

ผู้แต่ง : GERALD D. GROVES et al.

฿ 99.00

อ่านเพิ่มเติม

ต้องก้าวให้พ้นจากวังวนเดิม :รวมบทวิจารณ์การศึกษากับสังคมไทย

ต้องก้าวให้พ้นจากวังวนเดิม :รวมบทวิจารณ์การศึกษากับสังคมไทย

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ สินลารัตน์

฿ 187.00

อ่านเพิ่มเติม

ปรัชญาการศึกษาไทยตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 (การศึกษาสมบู

ปรัชญาการศึกษาไทยตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 (การศึกษาสมบู

ผู้แต่ง : สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์

฿ 85.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (ADMINISTRATION OF DUAL EDUCATION SYSTEM)

การบริหารอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (ADMINISTRATION OF DUAL EDUCATION SYSTEM)

ผู้แต่ง : จอมพงศ์ มงคลวนิช

฿ 102.00

อ่านเพิ่มเติม

การศึกษาไทยในปัจจุบัน :ถึงเวลาของการคิดใหม่ คิดใหญ่ และทำทันที

การศึกษาไทยในปัจจุบัน :ถึงเวลาของการคิดใหม่ คิดใหญ่ และทำทันที

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ สินลารัตน์

฿ 187.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้สำหรับการวิจัยทางการศึกษาในการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้สำหรับการวิจัยทางการศึกษาในการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล

ผู้แต่ง : เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม

฿ 340.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารวิชาการที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคพลิกผัน

มีสินค้า : 549 ในสต็อก

ราคา

฿ 272.00

อ่านเพิ่มเติม

การศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษา

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ

มีสินค้า : 543 ในสต็อก

ราคา

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม

การอุดมศึกษากับการพัฒนาประเทศ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การอุดมศึกษากับการพัฒนาประเทศ

ผู้แต่ง : อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์

มีสินค้า : 525 ในสต็อก

ราคา

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม

อุดมศึกษา สาขาวิชาที่ถูกลืม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

อุดมศึกษา สาขาวิชาที่ถูกลืม

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ สินลารัตน์ :บรรณาธิการ และคณะ

มีสินค้า : 517 ในสต็อก

ราคา

฿ 255.00

อ่านเพิ่มเติม

อุดมศึกษาเชิงประจักษ์สู่อนาคต

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

อุดมศึกษาเชิงประจักษ์สู่อนาคต

ผู้แต่ง : อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์

มีสินค้า : 500 ในสต็อก

ราคา

฿ 161.00

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนที่ดี

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

โรงเรียนที่ดี

ผู้แต่ง : ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

มีสินค้า : 478 ในสต็อก

ราคา

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม

การอุดมศึกษากับสังคมไทย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การอุดมศึกษากับสังคมไทย

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ สินลารัตน์

มีสินค้า : 447 ในสต็อก

ราคา

฿ 280.00

อ่านเพิ่มเติม

การศึกษาปฏิญญาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยของไทย

มีสินค้า : 318 ในสต็อก

ราคา

฿ 238.00

อ่านเพิ่มเติม

สู่ความเป็นตัวของตัวเอง ตระหนักและสำนึกของชาวศึกษาทั่วไป

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สู่ความเป็นตัวของตัวเอง ตระหนักและสำนึกของชาวศึกษาทั่วไป

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ สินลารัตน์ :บรรณาธิการ และคณะ

มีสินค้า : 302 ในสต็อก

ราคา

฿ 204.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักพัฒนศึกษา :จตุภาคของการศึกษาเพื่อการพัฒนา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลักพัฒนศึกษา :จตุภาคของการศึกษาเพื่อการพัฒนา

ผู้แต่ง : ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์

มีสินค้า : 264 ในสต็อก

ราคา

฿ 221.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารสถานศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรุ่นเยาว์

มีสินค้า : 248 ในสต็อก

ราคา

฿ 195.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดี่ยว :สำหรับหลักสูตรและการสอน

มีสินค้า : 235 ในสต็อก

ราคา

฿ 229.00

อ่านเพิ่มเติม

กระบวนทัศน์การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กระบวนทัศน์การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้แต่ง : เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก

มีสินค้า : 235 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

เส้นทางสู่กรรมการสภามืออาชีพของสถาบันอุดมศึกษาไทย :แนวคิดและแนวปฏิบัติ

มีสินค้า : 227 ในสต็อก

ราคา

฿ 195.00

อ่านเพิ่มเติม

พูดเรื่องอุดมศึกษา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พูดเรื่องอุดมศึกษา

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ สินลารัตน์

มีสินค้า : 209 ในสต็อก

ราคา

฿ 238.00

อ่านเพิ่มเติม

ก่อนถึงโรงเรียน 4.0 :โรงเรียนสร้างสรรค์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ก่อนถึงโรงเรียน 4.0 :โรงเรียนสร้างสรรค์

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ

มีสินค้า : 127 ในสต็อก

ราคา

฿ 212.00

อ่านเพิ่มเติม

วาทกรรมการศึกษาไทย :รวมข้อคิดและข้อวิจารณ์การศึกษาไทย

มีสินค้า : 120 ในสต็อก

ราคา

฿ 153.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

มีสินค้า : 99 ในสต็อก

ราคา

฿ 255.00

อ่านเพิ่มเติม

EDUCATION IN A U.S. SCHOOL SYSTEM: A PRACTITIONER’S VIEW

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

EDUCATION IN A U.S. SCHOOL SYSTEM: A PRACTITIONER’S VIEW

ผู้แต่ง : GERALD D. GROVES et al.

มีสินค้า : 88 ในสต็อก

ราคา

฿ 99.00

อ่านเพิ่มเติม

ต้องก้าวให้พ้นจากวังวนเดิม :รวมบทวิจารณ์การศึกษากับสังคมไทย

มีสินค้า : 78 ในสต็อก

ราคา

฿ 187.00

อ่านเพิ่มเติม

ปรัชญาการศึกษาไทยตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 (การศึกษาสมบู

มีสินค้า : 63 ในสต็อก

ราคา

฿ 85.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (ADMINISTRATION OF DUAL EDUCATION SYSTEM)

มีสินค้า : 53 ในสต็อก

ราคา

฿ 102.00

อ่านเพิ่มเติม

การศึกษาไทยในปัจจุบัน :ถึงเวลาของการคิดใหม่ คิดใหญ่ และทำทันที

มีสินค้า : 53 ในสต็อก

ราคา

฿ 187.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้สำหรับการวิจัยทางการศึกษาในการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล

มีสินค้า : 53 ในสต็อก

ราคา

฿ 340.00

อ่านเพิ่มเติม