หนังสือการบริหารการศึกษา | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

การบริหารอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (ADMINISTRATION OF DUAL EDUCATION SYSTEM)

การบริหารอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (ADMINISTRATION OF DUAL EDUCATION SYSTEM)

ผู้แต่ง : จอมพงศ์ มงคลวนิช

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

การศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษา

การศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษา

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนที่ดี

โรงเรียนที่ดี

ผู้แต่ง : ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

การอุดมศึกษากับการพัฒนาประเทศ

การอุดมศึกษากับการพัฒนาประเทศ

ผู้แต่ง : อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

อุดมศึกษา สาขาวิชาที่ถูกลืม

อุดมศึกษา สาขาวิชาที่ถูกลืม

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ สินลารัตน์ :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

อุดมศึกษาเชิงประจักษ์สู่อนาคต

อุดมศึกษาเชิงประจักษ์สู่อนาคต

ผู้แต่ง : อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารสถานศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรุ่นเยาว์

การบริหารสถานศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรุ่นเยาว์

ผู้แต่ง : สุกัญญา แช่มช้อย

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

การอุดมศึกษากับสังคมไทย

การอุดมศึกษากับสังคมไทย

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ สินลารัตน์

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ผู้แต่ง : ณิรดา เวชญาลักษณ์

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดี่ยว :สำหรับหลักสูตรและการสอน

การวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดี่ยว :สำหรับหลักสูตรและการสอน

ผู้แต่ง : อัญชลี สารรัตนะ

฿ 243.00

อ่านเพิ่มเติม

การศึกษาปฏิญญาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยของไทย

การศึกษาปฏิญญาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยของไทย

ผู้แต่ง : สมหวัง พิธิยานุวัฒน์

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักพัฒนศึกษา :จตุภาคของการศึกษาเพื่อการพัฒนา

หลักพัฒนศึกษา :จตุภาคของการศึกษาเพื่อการพัฒนา

ผู้แต่ง : ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์

฿ 234.00

อ่านเพิ่มเติม

เส้นทางสู่กรรมการสภามืออาชีพของสถาบันอุดมศึกษาไทย :แนวคิดและแนวปฏิบัติ

เส้นทางสู่กรรมการสภามืออาชีพของสถาบันอุดมศึกษาไทย :แนวคิดและแนวปฏิบัติ

ผู้แต่ง : สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และคณะ

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

พูดเรื่องอุดมศึกษา

พูดเรื่องอุดมศึกษา

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ สินลารัตน์

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

ก่อนถึงโรงเรียน 4.0 :โรงเรียนสร้างสรรค์

ก่อนถึงโรงเรียน 4.0 :โรงเรียนสร้างสรรค์

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนหลากวัฒนธรรม :นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐไทยในสังคมพหุวัฒนธรรม

โรงเรียนหลากวัฒนธรรม :นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐไทยในสังคมพหุวัฒนธรรม

ผู้แต่ง : ฐิติมดี อาพัทธนานนท์

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา

การบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา

ผู้แต่ง : นันทรัตน์ เจริญกุล

฿ 279.00

อ่านเพิ่มเติม

ระบบการศึกษาเงา :นโยบายรัฐกับการกวดวิชา

ระบบการศึกษาเงา :นโยบายรัฐกับการกวดวิชา

ผู้แต่ง : MARK BRAY (มาร์ค เบรย์)

฿ 216.00

อ่านเพิ่มเติม

วาทกรรมการศึกษาไทย :รวมข้อคิดและข้อวิจารณ์การศึกษาไทย

วาทกรรมการศึกษาไทย :รวมข้อคิดและข้อวิจารณ์การศึกษาไทย

ผู้แต่ง : ธงชัย สมบูรณ์

฿ 162.00

อ่านเพิ่มเติม

EDUCATION IN A U.S. SCHOOL SYSTEM: A PRACTITIONER’S VIEW

EDUCATION IN A U.S. SCHOOL SYSTEM: A PRACTITIONER’S VIEW

ผู้แต่ง : GERALD D. GROVES et al.

฿ 99.00

อ่านเพิ่มเติม

ปรัชญาการศึกษาไทยตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 (การศึกษาสมบู

ปรัชญาการศึกษาไทยตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 (การศึกษาสมบู

ผู้แต่ง : สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์

฿ 90.00

อ่านเพิ่มเติม

นิทัศน์แนวคิดและแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในประเทศไทย

นิทัศน์แนวคิดและแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในประเทศไทย

ผู้แต่ง : สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

ความเป็นผู้นำทางการศึกษา

ความเป็นผู้นำทางการศึกษา

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ สินลารัตน์ :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 306.00

อ่านเพิ่มเติม

ต้องก้าวให้พ้นจากวังวนเดิม :รวมบทวิจารณ์การศึกษากับสังคมไทย

ต้องก้าวให้พ้นจากวังวนเดิม :รวมบทวิจารณ์การศึกษากับสังคมไทย

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ สินลารัตน์

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (ADMINISTRATION OF DUAL EDUCATION SYSTEM)

มีสินค้า : 768 ในสต็อก

ราคา

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

การศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษา

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ

มีสินค้า : 526 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนที่ดี

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

โรงเรียนที่ดี

ผู้แต่ง : ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

มีสินค้า : 519 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

การอุดมศึกษากับการพัฒนาประเทศ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การอุดมศึกษากับการพัฒนาประเทศ

ผู้แต่ง : อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์

มีสินค้า : 489 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

อุดมศึกษา สาขาวิชาที่ถูกลืม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

อุดมศึกษา สาขาวิชาที่ถูกลืม

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ สินลารัตน์ :บรรณาธิการ และคณะ

มีสินค้า : 465 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

อุดมศึกษาเชิงประจักษ์สู่อนาคต

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

อุดมศึกษาเชิงประจักษ์สู่อนาคต

ผู้แต่ง : อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์

มีสินค้า : 461 ในสต็อก

ราคา

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารสถานศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรุ่นเยาว์

มีสินค้า : 428 ในสต็อก

ราคา

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

การอุดมศึกษากับสังคมไทย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การอุดมศึกษากับสังคมไทย

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ สินลารัตน์

มีสินค้า : 385 ในสต็อก

ราคา

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

มีสินค้า : 312 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดี่ยว :สำหรับหลักสูตรและการสอน

มีสินค้า : 264 ในสต็อก

ราคา

฿ 243.00

อ่านเพิ่มเติม

การศึกษาปฏิญญาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยของไทย

มีสินค้า : 261 ในสต็อก

ราคา

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักพัฒนศึกษา :จตุภาคของการศึกษาเพื่อการพัฒนา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลักพัฒนศึกษา :จตุภาคของการศึกษาเพื่อการพัฒนา

ผู้แต่ง : ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์

มีสินค้า : 216 ในสต็อก

ราคา

฿ 234.00

อ่านเพิ่มเติม

เส้นทางสู่กรรมการสภามืออาชีพของสถาบันอุดมศึกษาไทย :แนวคิดและแนวปฏิบัติ

มีสินค้า : 213 ในสต็อก

ราคา

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

พูดเรื่องอุดมศึกษา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พูดเรื่องอุดมศึกษา

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ สินลารัตน์

มีสินค้า : 204 ในสต็อก

ราคา

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

ก่อนถึงโรงเรียน 4.0 :โรงเรียนสร้างสรรค์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ก่อนถึงโรงเรียน 4.0 :โรงเรียนสร้างสรรค์

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ

มีสินค้า : 112 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนหลากวัฒนธรรม :นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐไทยในสังคมพหุวัฒนธรรม

มีสินค้า : 109 ในสต็อก

ราคา

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา

ผู้แต่ง : นันทรัตน์ เจริญกุล

มีสินค้า : 107 ในสต็อก

ราคา

฿ 279.00

อ่านเพิ่มเติม

ระบบการศึกษาเงา :นโยบายรัฐกับการกวดวิชา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ระบบการศึกษาเงา :นโยบายรัฐกับการกวดวิชา

ผู้แต่ง : MARK BRAY (มาร์ค เบรย์)

มีสินค้า : 105 ในสต็อก

ราคา

฿ 216.00

อ่านเพิ่มเติม

วาทกรรมการศึกษาไทย :รวมข้อคิดและข้อวิจารณ์การศึกษาไทย

มีสินค้า : 101 ในสต็อก

ราคา

฿ 162.00

อ่านเพิ่มเติม

EDUCATION IN A U.S. SCHOOL SYSTEM: A PRACTITIONER’S VIEW

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

EDUCATION IN A U.S. SCHOOL SYSTEM: A PRACTITIONER’S VIEW

ผู้แต่ง : GERALD D. GROVES et al.

มีสินค้า : 88 ในสต็อก

ราคา

฿ 99.00

อ่านเพิ่มเติม

ปรัชญาการศึกษาไทยตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 (การศึกษาสมบู

มีสินค้า : 86 ในสต็อก

ราคา

฿ 90.00

อ่านเพิ่มเติม

นิทัศน์แนวคิดและแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในประเทศไทย

มีสินค้า : 82 ในสต็อก

ราคา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

ความเป็นผู้นำทางการศึกษา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ความเป็นผู้นำทางการศึกษา

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ สินลารัตน์ :บรรณาธิการ และคณะ

มีสินค้า : 75 ในสต็อก

ราคา

฿ 306.00

อ่านเพิ่มเติม

ต้องก้าวให้พ้นจากวังวนเดิม :รวมบทวิจารณ์การศึกษากับสังคมไทย

มีสินค้า : 69 ในสต็อก

ราคา

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม