หนังสืออุตสาหกรรมการบริการ/การท่องเที่ยว | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

หนังสืออุตสาหกรรมการบริการ/การท่องเที่ยว

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

การบริหารความเสี่ยงภัยและการประกันภัยในศตวรรษที่ 21

การบริหารความเสี่ยงภัยและการประกันภัยในศตวรรษที่ 21

ผู้แต่ง : ฐิติวดี ชัยวัฒน์

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหลังวิกฤติโควิด-19

มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหลังวิกฤติโควิด-19

ผู้แต่ง : แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

ไกด์/มัคคุเทศก์ และเกม (GUIDE AND GAME)

ไกด์/มัคคุเทศก์ และเกม (GUIDE AND GAME)

ผู้แต่ง : กำโชค เผือกสุวรรณ

฿ 243.00

อ่านเพิ่มเติม

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (TOURISM INDUSTRY)

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (TOURISM INDUSTRY)

ผู้แต่ง : นิศศา ศิลปเสรฐ

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการการท่องเที่ยวและพัฒนาชุมชนการท่องเที่ยวภายใต้พลวัตโลก

การจัดการการท่องเที่ยวและพัฒนาชุมชนการท่องเที่ยวภายใต้พลวัตโลก

ผู้แต่ง : กนกกานต์ แก้วนุช

฿ 531.00

อ่านเพิ่มเติม

การเรียนรู้วิธีดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออกครบวงจร

การเรียนรู้วิธีดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออกครบวงจร

ผู้แต่ง : สุเมษ เลิศจริยพร

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมโรงแรม (HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN HOTEL INDUSTRY)

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมโรงแรม (HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN HOTEL INDUSTRY)

ผู้แต่ง : นิติพล ภูตะโชติ

฿ 133.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวและโรงแรมอย่างยั่งยืน

การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวและโรงแรมอย่างยั่งยืน

ผู้แต่ง : ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์

฿ 333.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการการท่องเที่ยวทางทะเล

การจัดการการท่องเที่ยวทางทะเล

ผู้แต่ง : อุจฉริต์ อาจาระศิริกุล

฿ 162.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการมัคคุเทศก์ (PRINCIPLES OF TOURIST GUIDE)

หลักการมัคคุเทศก์ (PRINCIPLES OF TOURIST GUIDE)

ผู้แต่ง : ฟุ้งเกียรติ มหิพันธุ์

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

จิตวิทยาการบริการ

จิตวิทยาการบริการ

ผู้แต่ง : นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย และคณะ

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการมัคคุเทศก์ (PRINCIPLE OF TOURIST GUIDE)

หลักการมัคคุเทศก์ (PRINCIPLE OF TOURIST GUIDE)

ผู้แต่ง : บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา และคณะ

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการมัคคุเทศก์ (TOURIST GUIDE)

หลักการมัคคุเทศก์ (TOURIST GUIDE)

ผู้แต่ง : ฉันทัช วรรณถนอม

฿ 323.00

อ่านเพิ่มเติม

ธุรกิจการบิน (AIRLINE BUSINESS)

ธุรกิจการบิน (AIRLINE BUSINESS)

ผู้แต่ง : บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

ธุรกิจนำเที่ยว (TOUR BUSINESS)

ธุรกิจนำเที่ยว (TOUR BUSINESS)

ผู้แต่ง : บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา และคณะ

฿ 234.00

อ่านเพิ่มเติม

ธุรกิจโรงเเรม (HOTEL BUSINESS) (รหัสวิชา 20701-2010)

ธุรกิจโรงเเรม (HOTEL BUSINESS) (รหัสวิชา 20701-2010)

ผู้แต่ง : สุชีพ เมืองลาย

฿ 82.00

อ่านเพิ่มเติม

การประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

การประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ผู้แต่ง : อริสรา เสยานนท์

฿ 175.00

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปะการให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (สอศ.) (รหัสวิชา 20700-1003)

ศิลปะการให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (สอศ.) (รหัสวิชา 20700-1003)

ผู้แต่ง : อนิรุทธิ์ เจริญสุข

฿ 50.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการคุณภาพของธุรกิจโรงแรม

การจัดการคุณภาพของธุรกิจโรงแรม

ผู้แต่ง : ศลิษา ภมรสถิตย์

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ผู้แต่ง : รุ่งรวี จิตภักดี

฿ 243.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักมัคคุเทศก์

หลักมัคคุเทศก์

ผู้แต่ง : สุภาพร มากแจ้ง

฿ 99.00

อ่านเพิ่มเติม

ความปกติสุขในความปกติใหม่ การท่องเที่ยวไทยในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ความปกติสุขในความปกติใหม่ การท่องเที่ยวไทยในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ผู้แต่ง : เทิดชาย ช่วยบํารุง

฿ 369.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการด้านการตลาด อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

การจัดการด้านการตลาด อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ผู้แต่ง : บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา

฿ 202.00

อ่านเพิ่มเติม

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (TOURISM INDUSTRY)

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (TOURISM INDUSTRY)

ผู้แต่ง : บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารความเสี่ยงภัยและการประกันภัยในศตวรรษที่ 21

มีสินค้า : 529 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหลังวิกฤติโควิด-19

มีสินค้า : 339 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

ไกด์/มัคคุเทศก์ และเกม (GUIDE AND GAME)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ไกด์/มัคคุเทศก์ และเกม (GUIDE AND GAME)

ผู้แต่ง : กำโชค เผือกสุวรรณ

มีสินค้า : 223 ในสต็อก

ราคา

฿ 243.00

อ่านเพิ่มเติม

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (TOURISM INDUSTRY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (TOURISM INDUSTRY)

ผู้แต่ง : นิศศา ศิลปเสรฐ

มีสินค้า : 190 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการการท่องเที่ยวและพัฒนาชุมชนการท่องเที่ยวภายใต้พลวัตโลก

มีสินค้า : 158 ในสต็อก

ราคา

฿ 531.00

อ่านเพิ่มเติม

การเรียนรู้วิธีดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออกครบวงจร

มีสินค้า : 114 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมโรงแรม (HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN HOTEL INDUSTRY)

มีสินค้า : 79 ในสต็อก

ราคา

฿ 133.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวและโรงแรมอย่างยั่งยืน

มีสินค้า : 66 ในสต็อก

ราคา

฿ 333.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการการท่องเที่ยวทางทะเล

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การจัดการการท่องเที่ยวทางทะเล

ผู้แต่ง : อุจฉริต์ อาจาระศิริกุล

มีสินค้า : 56 ในสต็อก

ราคา

฿ 162.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการมัคคุเทศก์ (PRINCIPLES OF TOURIST GUIDE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลักการมัคคุเทศก์ (PRINCIPLES OF TOURIST GUIDE)

ผู้แต่ง : ฟุ้งเกียรติ มหิพันธุ์

มีสินค้า : 50 ในสต็อก

ราคา

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

จิตวิทยาการบริการ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

จิตวิทยาการบริการ

ผู้แต่ง : นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย และคณะ

มีสินค้า : 47 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการมัคคุเทศก์ (PRINCIPLE OF TOURIST GUIDE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลักการมัคคุเทศก์ (PRINCIPLE OF TOURIST GUIDE)

ผู้แต่ง : บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา และคณะ

มีสินค้า : 46 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการมัคคุเทศก์ (TOURIST GUIDE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลักการมัคคุเทศก์ (TOURIST GUIDE)

ผู้แต่ง : ฉันทัช วรรณถนอม

มีสินค้า : 45 ในสต็อก

ราคา

฿ 323.00

อ่านเพิ่มเติม

ธุรกิจการบิน (AIRLINE BUSINESS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ธุรกิจการบิน (AIRLINE BUSINESS)

ผู้แต่ง : บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา

มีสินค้า : 38 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

ธุรกิจนำเที่ยว (TOUR BUSINESS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ธุรกิจนำเที่ยว (TOUR BUSINESS)

ผู้แต่ง : บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา และคณะ

มีสินค้า : 32 ในสต็อก

ราคา

฿ 234.00

อ่านเพิ่มเติม

ธุรกิจโรงเเรม (HOTEL BUSINESS) (รหัสวิชา 20701-2010)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ธุรกิจโรงเเรม (HOTEL BUSINESS) (รหัสวิชา 20701-2010)

ผู้แต่ง : สุชีพ เมืองลาย

มีสินค้า : 30 ในสต็อก

ราคา

฿ 82.00

อ่านเพิ่มเติม

การประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ผู้แต่ง : อริสรา เสยานนท์

มีสินค้า : 29 ในสต็อก

ราคา

฿ 175.00

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปะการให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (สอศ.) (รหัสวิชา 20700-1003)

มีสินค้า : 28 ในสต็อก

ราคา

฿ 50.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการคุณภาพของธุรกิจโรงแรม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การจัดการคุณภาพของธุรกิจโรงแรม

ผู้แต่ง : ศลิษา ภมรสถิตย์

มีสินค้า : 28 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ผู้แต่ง : รุ่งรวี จิตภักดี

มีสินค้า : 26 ในสต็อก

ราคา

฿ 243.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักมัคคุเทศก์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลักมัคคุเทศก์

ผู้แต่ง : สุภาพร มากแจ้ง

มีสินค้า : 23 ในสต็อก

ราคา

฿ 99.00

อ่านเพิ่มเติม

ความปกติสุขในความปกติใหม่ การท่องเที่ยวไทยในสถานการณ์ฉุกเฉิน

มีสินค้า : 20 ในสต็อก

ราคา

฿ 369.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการด้านการตลาด อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การจัดการด้านการตลาด อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ผู้แต่ง : บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา

มีสินค้า : 19 ในสต็อก

ราคา

฿ 202.00

อ่านเพิ่มเติม

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (TOURISM INDUSTRY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (TOURISM INDUSTRY)

ผู้แต่ง : บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา

มีสินค้า : 19 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

อุตสาหกรรมการบริการ/การท่องเที่ยว