หนังสือหลักการวิจัย | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

เส้นทางสู่ศาสตราจารย์

เส้นทางสู่ศาสตราจารย์

ผู้แต่ง : ณัชชา พันธุ์เจริญ และคณะ

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

ศาสตร์และศิลป์การวิจัยเชิงคุณภาพ

ศาสตร์และศิลป์การวิจัยเชิงคุณภาพ

ผู้แต่ง : ชาย โพธิสิตา

฿ 558.00

อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก

การออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก

ผู้แต่ง : จุมพล หนิมพานิช และคณะ

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลงานทางวิชาการ

เทคนิคการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลงานทางวิชาการ

ผู้แต่ง : เกษฎา ผาทอง

฿ 117.00

อ่านเพิ่มเติม

เคล็ดลับการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์

เคล็ดลับการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์

ผู้แต่ง : สิทธิ์ ธีรสรณ์

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

การสร้างงานวิจัยแบบนักฟิสิกส์

การสร้างงานวิจัยแบบนักฟิสิกส์

ผู้แต่ง : พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

การทำวิจัยและเขียนบทความวิจัยในสายวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์

การทำวิจัยและเขียนบทความวิจัยในสายวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์

ผู้แต่ง : โกสินทร์ จำนงไทย

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีวิทยาการวิจัยเชิงผสมทางสังคมศาสตร์ ฉบับ เทคนิคภาคปฏิบัติจริง

วิธีวิทยาการวิจัยเชิงผสมทางสังคมศาสตร์ ฉบับ เทคนิคภาคปฏิบัติจริง

ผู้แต่ง : พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี

฿ 409.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎีการประเมิน

ทฤษฎีการประเมิน

ผู้แต่ง : ศิริชัย กาญจนวาสี

฿ 189.00

อ่านเพิ่มเติม

การปริทัศน์วรรณกรรมการวิจัย :วิธีวิทยาและการประยุกต์

การปริทัศน์วรรณกรรมการวิจัย :วิธีวิทยาและการประยุกต์

ผู้แต่ง : สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และคณะ

฿ 355.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

ผู้แต่ง : สุภางค์ จันทวานิช

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

แนวทางและเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ (รายงานการวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ ตำรา)

แนวทางและเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ (รายงานการวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ ตำรา)

ผู้แต่ง : สัญญา เคณาภูมิ

฿ 216.00

อ่านเพิ่มเติม

โปรแกรม MPLUS กับการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์

โปรแกรม MPLUS กับการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้แต่ง : สุนทรพจน์ ดำรงค์พาณิช

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือนักวิจัยมือใหม่ :การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยา และชีวสถิติในการวิจัยชีวเวชศาสตร์

คู่มือนักวิจัยมือใหม่ :การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยา และชีวสถิติในการวิจัยชีวเวชศาสตร์

ผู้แต่ง : จรณิต แก้วกังวาล

฿ 630.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติสำหรับงานวิจัย

สถิติสำหรับงานวิจัย

ผู้แต่ง : กัลยา วานิชย์บัญชา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

ระเบียบวิธีวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ระเบียบวิธีวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ผู้แต่ง : อัศวิน แสงพิกุล

฿ 279.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติเพื่อการวิจัย

สถิติเพื่อการวิจัย

ผู้แต่ง : ภัทรสินี ภัทรโกศล

฿ 531.00

อ่านเพิ่มเติม

ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ผู้แต่ง : ยุทธ ไกยวรรณ์ และคณะ

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

เขียนอย่างไร วิทยานิพนธ์ ไม่โดนเท

เขียนอย่างไร วิทยานิพนธ์ ไม่โดนเท

ผู้แต่ง : ดวงเด็ด ย้วยความดี

฿ 265.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ผู้แต่ง : มนสิช สิทธิสมบูรณ์

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

พื้นฐานการวิจัยเชิงประจักษ์ (FUNDAMENTALS OF EMPIRICAL RESEARCH) (สองภาษาไทย-อังกฤษ)

พื้นฐานการวิจัยเชิงประจักษ์ (FUNDAMENTALS OF EMPIRICAL RESEARCH) (สองภาษาไทย-อังกฤษ)

ผู้แต่ง : ธีระ อาชวเมธี และคณะ

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

ผู้แต่ง : สุภางค์ จันทวานิช

฿ 112.00

อ่านเพิ่มเติม

ขอกล่าวเล่าเรื่อง :วิจัยด้วยใจ

ขอกล่าวเล่าเรื่อง :วิจัยด้วยใจ

ผู้แต่ง : ภัทรสินี ภัทรโกศล

฿ 54.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยเชิงคุณภาพทางการท่องเที่ยว :แนวคิดและวิธีวิจัย

การวิจัยเชิงคุณภาพทางการท่องเที่ยว :แนวคิดและวิธีวิจัย

ผู้แต่ง : สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

เส้นทางสู่ศาสตราจารย์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เส้นทางสู่ศาสตราจารย์

ผู้แต่ง : ณัชชา พันธุ์เจริญ และคณะ

มีสินค้า : 928 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

ศาสตร์และศิลป์การวิจัยเชิงคุณภาพ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศาสตร์และศิลป์การวิจัยเชิงคุณภาพ

ผู้แต่ง : ชาย โพธิสิตา

มีสินค้า : 563 ในสต็อก

ราคา

฿ 558.00

อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก

มีสินค้า : 522 ในสต็อก

ราคา

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลงานทางวิชาการ

มีสินค้า : 503 ในสต็อก

ราคา

฿ 117.00

อ่านเพิ่มเติม

เคล็ดลับการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์

มีสินค้า : 464 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

การสร้างงานวิจัยแบบนักฟิสิกส์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การสร้างงานวิจัยแบบนักฟิสิกส์

ผู้แต่ง : พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ

มีสินค้า : 440 ในสต็อก

ราคา

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

การทำวิจัยและเขียนบทความวิจัยในสายวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์

มีสินค้า : 312 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีวิทยาการวิจัยเชิงผสมทางสังคมศาสตร์ ฉบับ เทคนิคภาคปฏิบัติจริง

มีสินค้า : 228 ในสต็อก

ราคา

฿ 409.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎีการประเมิน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ทฤษฎีการประเมิน

ผู้แต่ง : ศิริชัย กาญจนวาสี

มีสินค้า : 219 ในสต็อก

ราคา

฿ 189.00

อ่านเพิ่มเติม

การปริทัศน์วรรณกรรมการวิจัย :วิธีวิทยาและการประยุกต์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การปริทัศน์วรรณกรรมการวิจัย :วิธีวิทยาและการประยุกต์

ผู้แต่ง : สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และคณะ

มีสินค้า : 139 ในสต็อก

ราคา

฿ 355.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

ผู้แต่ง : สุภางค์ จันทวานิช

มีสินค้า : 133 ในสต็อก

ราคา

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

แนวทางและเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ (รายงานการวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ ตำรา)

มีสินค้า : 128 ในสต็อก

ราคา

฿ 216.00

อ่านเพิ่มเติม

โปรแกรม MPLUS กับการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์

มีสินค้า : 96 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือนักวิจัยมือใหม่ :การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยา และชีวสถิติในการวิจัยชีวเวชศาสตร์

มีสินค้า : 86 ในสต็อก

ราคา

฿ 630.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติสำหรับงานวิจัย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สถิติสำหรับงานวิจัย

ผู้แต่ง : กัลยา วานิชย์บัญชา

มีสินค้า : 77 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

ระเบียบวิธีวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม

มีสินค้า : 65 ในสต็อก

ราคา

฿ 279.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติเพื่อการวิจัย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สถิติเพื่อการวิจัย

ผู้แต่ง : ภัทรสินี ภัทรโกศล

มีสินค้า : 61 ในสต็อก

ราคา

฿ 531.00

อ่านเพิ่มเติม

ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว

มีสินค้า : 53 ในสต็อก

ราคา

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

เขียนอย่างไร วิทยานิพนธ์ ไม่โดนเท

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เขียนอย่างไร วิทยานิพนธ์ ไม่โดนเท

ผู้แต่ง : ดวงเด็ด ย้วยความดี

มีสินค้า : 52 ในสต็อก

ราคา

฿ 265.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง

มีสินค้า : 49 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

พื้นฐานการวิจัยเชิงประจักษ์ (FUNDAMENTALS OF EMPIRICAL RESEARCH) (สองภาษาไทย-อังกฤษ)

มีสินค้า : 45 ในสต็อก

ราคา

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

ผู้แต่ง : สุภางค์ จันทวานิช

มีสินค้า : 40 ในสต็อก

ราคา

฿ 112.00

อ่านเพิ่มเติม

ขอกล่าวเล่าเรื่อง :วิจัยด้วยใจ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ขอกล่าวเล่าเรื่อง :วิจัยด้วยใจ

ผู้แต่ง : ภัทรสินี ภัทรโกศล

มีสินค้า : 38 ในสต็อก

ราคา

฿ 54.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยเชิงคุณภาพทางการท่องเที่ยว :แนวคิดและวิธีวิจัย

มีสินค้า : 38 ในสต็อก

ราคา

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม