หนังสือหลักการวิจัย | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

เส้นทางสู่ศาสตราจารย์

เส้นทางสู่ศาสตราจารย์

ผู้แต่ง : ณัชชา พันธุ์เจริญ และคณะ

฿ 127.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีวิทยาการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY)

วิธีวิทยาการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY)

ผู้แต่ง : ทิพย์สิริ กาญจนวาสี และคณะ

฿ 280.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลงานทางวิชาการ

เทคนิคการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลงานทางวิชาการ

ผู้แต่ง : เกษฎา ผาทอง

฿ 110.00

อ่านเพิ่มเติม

การสร้างงานวิจัยแบบนักฟิสิกส์

การสร้างงานวิจัยแบบนักฟิสิกส์

ผู้แต่ง : พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ

฿ 102.00

อ่านเพิ่มเติม

ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ (RESEARCH METHODOLOGY IN BEHAVIORAL SCIENCE AND SOCI

ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ (RESEARCH METHODOLOGY IN BEHAVIORAL SCIENCE AND SOCI

ผู้แต่ง : สมชาย วรกิจเกษมสกุล

฿ 306.00

อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก

การออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก

ผู้แต่ง : จุมพล หนิมพานิช และคณะ

฿ 331.00

อ่านเพิ่มเติม

ศาสตร์และศิลป์การวิจัยเชิงคุณภาพ

ศาสตร์และศิลป์การวิจัยเชิงคุณภาพ

ผู้แต่ง : ชาย โพธิสิตา

฿ 496.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

ผู้แต่ง : สุภางค์ จันทวานิช

฿ 187.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยเพื่อเข้าใจปัญหาสุขภาพ :แนวคิดและกระบวนการปฏิบัติการการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ

การวิจัยเพื่อเข้าใจปัญหาสุขภาพ :แนวคิดและกระบวนการปฏิบัติการการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ

ผู้แต่ง : ประสิทธิ์ ลีระพันธ์

฿ 255.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ :แนวคิดและกระบวนการปฏิบัติการการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ :แนวคิดและกระบวนการปฏิบัติการการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

ผู้แต่ง : ประสิทธิ์ ลีระพันธ์

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม

เคล็ดลับการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์

เคล็ดลับการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์

ผู้แต่ง : สิทธิ์ ธีรสรณ์

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎีการประเมิน

ทฤษฎีการประเมิน

ผู้แต่ง : ศิริชัย กาญจนวาสี

฿ 178.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีวิทยาการวิจัยเชิงผสมทางสังคมศาสตร์ ฉบับ เทคนิคภาคปฏิบัติจริง

วิธีวิทยาการวิจัยเชิงผสมทางสังคมศาสตร์ ฉบับ เทคนิคภาคปฏิบัติจริง

ผู้แต่ง : พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี

฿ 386.00

อ่านเพิ่มเติม

การปริทัศน์วรรณกรรมการวิจัย :วิธีวิทยาและการประยุกต์

การปริทัศน์วรรณกรรมการวิจัย :วิธีวิทยาและการประยุกต์

ผู้แต่ง : สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และคณะ

฿ 335.00

อ่านเพิ่มเติม

แนวทางและเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ (รายงานการวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ ตำรา)

แนวทางและเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ (รายงานการวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ ตำรา)

ผู้แต่ง : สัญญา เคณาภูมิ

฿ 204.00

อ่านเพิ่มเติม

โปรแกรม MPLUS กับการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์

โปรแกรม MPLUS กับการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้แต่ง : สุนทรพจน์ ดำรงค์พาณิช

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ผู้แต่ง : ยุทธ ไกยวรรณ์ และคณะ

฿ 323.00

อ่านเพิ่มเติม

ระเบียบวิธีวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ระเบียบวิธีวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ผู้แต่ง : อัศวิน แสงพิกุล

฿ 263.00

อ่านเพิ่มเติม

ขอกล่าวเล่าเรื่อง :วิจัยด้วยใจ

ขอกล่าวเล่าเรื่อง :วิจัยด้วยใจ

ผู้แต่ง : ภัทรสินี ภัทรโกศล

฿ 51.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือนักวิจัยมือใหม่ :การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยา และชีวสถิติในการวิจัยชีวเวชศาสตร์

คู่มือนักวิจัยมือใหม่ :การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยา และชีวสถิติในการวิจัยชีวเวชศาสตร์

ผู้แต่ง : จรณิต แก้วกังวาล

฿ 595.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติเพื่อการวิจัย

สถิติเพื่อการวิจัย

ผู้แต่ง : ภัทรสินี ภัทรโกศล

฿ 502.00

อ่านเพิ่มเติม

พื้นฐานการวิจัยเชิงประจักษ์ (FUNDAMENTALS OF EMPIRICAL RESEARCH) (สองภาษาไทย-อังกฤษ)

พื้นฐานการวิจัยเชิงประจักษ์ (FUNDAMENTALS OF EMPIRICAL RESEARCH) (สองภาษาไทย-อังกฤษ)

ผู้แต่ง : ธีระ อาชวเมธี และคณะ

฿ 306.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติ

คู่มือการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติ

ผู้แต่ง : วิเชียร เกตุสิงห์

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

วิจัย - ใช้จริง

วิจัย - ใช้จริง

ผู้แต่ง : อนงค์นาฎ สมหวังธนโรจน์ :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 212.00

อ่านเพิ่มเติม

เส้นทางสู่ศาสตราจารย์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เส้นทางสู่ศาสตราจารย์

ผู้แต่ง : ณัชชา พันธุ์เจริญ และคณะ

มีสินค้า : 878 ในสต็อก

ราคา

฿ 127.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีวิทยาการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิธีวิทยาการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY)

ผู้แต่ง : ทิพย์สิริ กาญจนวาสี และคณะ

มีสินค้า : 664 ในสต็อก

ราคา

฿ 280.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลงานทางวิชาการ

มีสินค้า : 487 ในสต็อก

ราคา

฿ 110.00

อ่านเพิ่มเติม

การสร้างงานวิจัยแบบนักฟิสิกส์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การสร้างงานวิจัยแบบนักฟิสิกส์

ผู้แต่ง : พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ

มีสินค้า : 448 ในสต็อก

ราคา

฿ 102.00

อ่านเพิ่มเติม

ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ (RESEARCH METHODOLOGY IN BEHAVIORAL SCIENCE AND SOCI

มีสินค้า : 445 ในสต็อก

ราคา

฿ 306.00

อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก

มีสินค้า : 436 ในสต็อก

ราคา

฿ 331.00

อ่านเพิ่มเติม

ศาสตร์และศิลป์การวิจัยเชิงคุณภาพ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศาสตร์และศิลป์การวิจัยเชิงคุณภาพ

ผู้แต่ง : ชาย โพธิสิตา

มีสินค้า : 430 ในสต็อก

ราคา

฿ 496.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

ผู้แต่ง : สุภางค์ จันทวานิช

มีสินค้า : 415 ในสต็อก

ราคา

฿ 187.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยเพื่อเข้าใจปัญหาสุขภาพ :แนวคิดและกระบวนการปฏิบัติการการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ

มีสินค้า : 358 ในสต็อก

ราคา

฿ 255.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ :แนวคิดและกระบวนการปฏิบัติการการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

มีสินค้า : 349 ในสต็อก

ราคา

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม

เคล็ดลับการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์

มีสินค้า : 337 ในสต็อก

ราคา

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎีการประเมิน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ทฤษฎีการประเมิน

ผู้แต่ง : ศิริชัย กาญจนวาสี

มีสินค้า : 201 ในสต็อก

ราคา

฿ 178.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีวิทยาการวิจัยเชิงผสมทางสังคมศาสตร์ ฉบับ เทคนิคภาคปฏิบัติจริง

มีสินค้า : 192 ในสต็อก

ราคา

฿ 386.00

อ่านเพิ่มเติม

การปริทัศน์วรรณกรรมการวิจัย :วิธีวิทยาและการประยุกต์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การปริทัศน์วรรณกรรมการวิจัย :วิธีวิทยาและการประยุกต์

ผู้แต่ง : สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และคณะ

มีสินค้า : 159 ในสต็อก

ราคา

฿ 335.00

อ่านเพิ่มเติม

แนวทางและเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ (รายงานการวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ ตำรา)

มีสินค้า : 101 ในสต็อก

ราคา

฿ 204.00

อ่านเพิ่มเติม

โปรแกรม MPLUS กับการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์

มีสินค้า : 95 ในสต็อก

ราคา

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว

มีสินค้า : 67 ในสต็อก

ราคา

฿ 323.00

อ่านเพิ่มเติม

ระเบียบวิธีวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม

มีสินค้า : 66 ในสต็อก

ราคา

฿ 263.00

อ่านเพิ่มเติม

ขอกล่าวเล่าเรื่อง :วิจัยด้วยใจ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ขอกล่าวเล่าเรื่อง :วิจัยด้วยใจ

ผู้แต่ง : ภัทรสินี ภัทรโกศล

มีสินค้า : 63 ในสต็อก

ราคา

฿ 51.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือนักวิจัยมือใหม่ :การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยา และชีวสถิติในการวิจัยชีวเวชศาสตร์

มีสินค้า : 56 ในสต็อก

ราคา

฿ 595.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติเพื่อการวิจัย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สถิติเพื่อการวิจัย

ผู้แต่ง : ภัทรสินี ภัทรโกศล

มีสินค้า : 46 ในสต็อก

ราคา

฿ 502.00

อ่านเพิ่มเติม

พื้นฐานการวิจัยเชิงประจักษ์ (FUNDAMENTALS OF EMPIRICAL RESEARCH) (สองภาษาไทย-อังกฤษ)

มีสินค้า : 35 ในสต็อก

ราคา

฿ 306.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คู่มือการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติ

ผู้แต่ง : วิเชียร เกตุสิงห์

มีสินค้า : 29 ในสต็อก

ราคา

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

วิจัย - ใช้จริง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิจัย - ใช้จริง

ผู้แต่ง : อนงค์นาฎ สมหวังธนโรจน์ :บรรณาธิการ และคณะ

มีสินค้า : 27 ในสต็อก

ราคา

฿ 212.00

อ่านเพิ่มเติม