หนังสือการแพทย์และพยาบาล | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

อ่านก่อนแก่ ดูแลก่อนป่วย :ANTI-AGING วิถีทางห่างไกลโรคด้วยศาสตร์ชะลอวัย

อ่านก่อนแก่ ดูแลก่อนป่วย :ANTI-AGING วิถีทางห่างไกลโรคด้วยศาสตร์ชะลอวัย

ผู้แต่ง : มงคล แก้วสุทัศน์ (หมอเอ)

฿ 36.00

อ่านเพิ่มเติม

กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ (HUMAN ANATOMY)

กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ (HUMAN ANATOMY)

ผู้แต่ง : วิไล ชินธเนศ และคณะ

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักชีวเคมีทางการแพทย์

หลักชีวเคมีทางการแพทย์

ผู้แต่ง : คณาจารย์ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จฬ. 

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีวเคมีทางการแพทย์ (MEDICAL BIOCHEMISTRY)

ชีวเคมีทางการแพทย์ (MEDICAL BIOCHEMISTRY)

ผู้แต่ง : ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช

฿ 522.00

อ่านเพิ่มเติม

การสร้างเสริมสุขภาพ :แนวคิด ทฤษฎีและนวัตกรรม (HEALTH PROMOTION: CONCEPTS, THEORY & INNOVATION)

การสร้างเสริมสุขภาพ :แนวคิด ทฤษฎีและนวัตกรรม (HEALTH PROMOTION: CONCEPTS, THEORY & INNOVATION)

ผู้แต่ง : ภัทรา ซูริค

฿ 175.00

อ่านเพิ่มเติม

เภสัชจลนศาสตร์ประชากรพื้นฐาน

เภสัชจลนศาสตร์ประชากรพื้นฐาน

ผู้แต่ง : จันทิมา เมทนีธร

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

กายวิภาคศาสตร์ 1 (ANATOMY 1)

กายวิภาคศาสตร์ 1 (ANATOMY 1)

ผู้แต่ง : บังอร ฉางทรัพย์

฿ 603.00

อ่านเพิ่มเติม

การดูแลแบบประคับประคอง :การออกแบบระบบบริการและการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ

การดูแลแบบประคับประคอง :การออกแบบระบบบริการและการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ

ผู้แต่ง : วาสินี วิเศษฤทธิ์

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

ศาสตร์และศิลป์การบำบัดดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า

ศาสตร์และศิลป์การบำบัดดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า

ผู้แต่ง : สายฝน เอกวรางกูร

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการพยาบาลผู้สูงอายุระบบหัวใจและหลอดเลือด

หลักการพยาบาลผู้สูงอายุระบบหัวใจและหลอดเลือด

ผู้แต่ง : พรทิพย์ สารีโส

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับหัตถการทางการแพทย์ทางอายุรกรรม

การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับหัตถการทางการแพทย์ทางอายุรกรรม

ผู้แต่ง : ขวัญฤทัย พันธุ

฿ 90.00

อ่านเพิ่มเติม

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะบีบคั้นทางจิตวิญญาณ (NURSING CARES FOR PATIENTS WITH SPIRITUAL DISTRESS)

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะบีบคั้นทางจิตวิญญาณ (NURSING CARES FOR PATIENTS WITH SPIRITUAL DISTRESS)

ผู้แต่ง : ยุทธชัย ไชยสิทธิ์ และคณะ

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

ภัยเงียบ :ผู้ชายทุกคนต้องระวัง

ภัยเงียบ :ผู้ชายทุกคนต้องระวัง

ผู้แต่ง : ระย้า

฿ 100.00

อ่านเพิ่มเติม

จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล

จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล

ผู้แต่ง : อรนันท์ หาญยุทธ และคณะ

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎี เทคนิคการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและการประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุข

ทฤษฎี เทคนิคการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและการประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุข

ผู้แต่ง : เกษแก้ว เสียงเพราะ

฿ 162.00

อ่านเพิ่มเติม

กระบวนการพยาบาลชุมชน :แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพประชาชน

กระบวนการพยาบาลชุมชน :แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพประชาชน

ผู้แต่ง : ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์ และคณะ

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

การผ่าตัดไกลโอมาของสมองใหญ่ (CEREBRAL GLIOMA SURGERY)

การผ่าตัดไกลโอมาของสมองใหญ่ (CEREBRAL GLIOMA SURGERY)

ผู้แต่ง : กฤษณพันธ์ บุณยะรัตเวช

฿ 585.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีววัสดุศาสตร์และการตอบสนองของร่างกายต่อชีววัสดุ

ชีววัสดุศาสตร์และการตอบสนองของร่างกายต่อชีววัสดุ

ผู้แต่ง : ชัญชนา ตั้งวงศ์ศานต์

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

การพยาบาลผู้สูงอายุ :ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางในการดูแล

การพยาบาลผู้สูงอายุ :ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางในการดูแล

ผู้แต่ง : ศิริพันธุ์ สาสัตย์

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ

การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ

ผู้แต่ง : ขวัญฤทัย พันธุ

฿ 189.00

อ่านเพิ่มเติม

กายวิภาคศาสตร์กระต่าย (RABBIT ANATOMY)

กายวิภาคศาสตร์กระต่าย (RABBIT ANATOMY)

ผู้แต่ง : ธนะกุล วรรณประเสริฐ และคณะ

฿ 85.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้แต่ง : ชื่นจิตร กองแก้ว

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีวเคมีของสมองเชิงบูรณาการ :เมแทบอลิซึมของสมอง และการประสานประสาท

ชีวเคมีของสมองเชิงบูรณาการ :เมแทบอลิซึมของสมอง และการประสานประสาท

ผู้แต่ง : ตรีทิพย์ รัตนวรชัย

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

กระบวนการพยาบาล :ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

กระบวนการพยาบาล :ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

ผู้แต่ง : อรนันท์ หาญยุทธ

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม

อ่านก่อนแก่ ดูแลก่อนป่วย :ANTI-AGING วิถีทางห่างไกลโรคด้วยศาสตร์ชะลอวัย

มีสินค้า : 2133 ในสต็อก

ราคา

฿ 36.00

อ่านเพิ่มเติม

กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ (HUMAN ANATOMY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ (HUMAN ANATOMY)

ผู้แต่ง : วิไล ชินธเนศ และคณะ

มีสินค้า : 1858 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักชีวเคมีทางการแพทย์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลักชีวเคมีทางการแพทย์

ผู้แต่ง : คณาจารย์ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จฬ. 

มีสินค้า : 859 ในสต็อก

ราคา

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีวเคมีทางการแพทย์ (MEDICAL BIOCHEMISTRY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ชีวเคมีทางการแพทย์ (MEDICAL BIOCHEMISTRY)

ผู้แต่ง : ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช

มีสินค้า : 848 ในสต็อก

ราคา

฿ 522.00

อ่านเพิ่มเติม

การสร้างเสริมสุขภาพ :แนวคิด ทฤษฎีและนวัตกรรม (HEALTH PROMOTION: CONCEPTS, THEORY & INNOVATION)

มีสินค้า : 711 ในสต็อก

ราคา

฿ 175.00

อ่านเพิ่มเติม

เภสัชจลนศาสตร์ประชากรพื้นฐาน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เภสัชจลนศาสตร์ประชากรพื้นฐาน

ผู้แต่ง : จันทิมา เมทนีธร

มีสินค้า : 687 ในสต็อก

ราคา

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

กายวิภาคศาสตร์ 1 (ANATOMY 1)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กายวิภาคศาสตร์ 1 (ANATOMY 1)

ผู้แต่ง : บังอร ฉางทรัพย์

มีสินค้า : 683 ในสต็อก

ราคา

฿ 603.00

อ่านเพิ่มเติม

การดูแลแบบประคับประคอง :การออกแบบระบบบริการและการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ

มีสินค้า : 658 ในสต็อก

ราคา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

ศาสตร์และศิลป์การบำบัดดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า

มีสินค้า : 648 ในสต็อก

ราคา

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการพยาบาลผู้สูงอายุระบบหัวใจและหลอดเลือด

มีสินค้า : 624 ในสต็อก

ราคา

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับหัตถการทางการแพทย์ทางอายุรกรรม

มีสินค้า : 479 ในสต็อก

ราคา

฿ 90.00

อ่านเพิ่มเติม

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะบีบคั้นทางจิตวิญญาณ (NURSING CARES FOR PATIENTS WITH SPIRITUAL DISTRESS)

มีสินค้า : 473 ในสต็อก

ราคา

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

ภัยเงียบ :ผู้ชายทุกคนต้องระวัง

มีสินค้า : 469 ในสต็อก

ราคา

฿ 100.00

อ่านเพิ่มเติม

จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล

ผู้แต่ง : อรนันท์ หาญยุทธ และคณะ

มีสินค้า : 465 ในสต็อก

ราคา

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎี เทคนิคการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและการประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุข

มีสินค้า : 464 ในสต็อก

ราคา

฿ 162.00

อ่านเพิ่มเติม

กระบวนการพยาบาลชุมชน :แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพประชาชน

มีสินค้า : 436 ในสต็อก

ราคา

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

การผ่าตัดไกลโอมาของสมองใหญ่ (CEREBRAL GLIOMA SURGERY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การผ่าตัดไกลโอมาของสมองใหญ่ (CEREBRAL GLIOMA SURGERY)

ผู้แต่ง : กฤษณพันธ์ บุณยะรัตเวช

มีสินค้า : 436 ในสต็อก

ราคา

฿ 585.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีววัสดุศาสตร์และการตอบสนองของร่างกายต่อชีววัสดุ

มีสินค้า : 410 ในสต็อก

ราคา

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

การพยาบาลผู้สูงอายุ :ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางในการดูแล

มีสินค้า : 390 ในสต็อก

ราคา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ

ผู้แต่ง : ขวัญฤทัย พันธุ

มีสินค้า : 369 ในสต็อก

ราคา

฿ 189.00

อ่านเพิ่มเติม

กายวิภาคศาสตร์กระต่าย (RABBIT ANATOMY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กายวิภาคศาสตร์กระต่าย (RABBIT ANATOMY)

ผู้แต่ง : ธนะกุล วรรณประเสริฐ และคณะ

มีสินค้า : 357 ในสต็อก

ราคา

฿ 85.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาอย่างมีประสิทธิภาพ

มีสินค้า : 353 ในสต็อก

ราคา

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีวเคมีของสมองเชิงบูรณาการ :เมแทบอลิซึมของสมอง และการประสานประสาท

มีสินค้า : 348 ในสต็อก

ราคา

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

กระบวนการพยาบาล :ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กระบวนการพยาบาล :ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

ผู้แต่ง : อรนันท์ หาญยุทธ

มีสินค้า : 340 ในสต็อก

ราคา

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม