หนังสือการพิมพ์/ถ่ายรูป/พลังงาน | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

ภาพพิมพ์เบื้องต้นกับการสร้างสรรค์ (PRIMARY PRINTING ART AND CREATION)

ภาพพิมพ์เบื้องต้นกับการสร้างสรรค์ (PRIMARY PRINTING ART AND CREATION)

ผู้แต่ง : วิเชียร นวนมุสิก

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

พลังงานกับชีวิต (ENERGY AND LIFE)

พลังงานกับชีวิต (ENERGY AND LIFE)

ผู้แต่ง : สุภาวดี น้อยน้ำใส

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

การแปรรูปด้วยความร้อนและไม่ใช้ความร้อนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

การแปรรูปด้วยความร้อนและไม่ใช้ความร้อนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

ผู้แต่ง : ฤทธิชัย อัศวราชันย์

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีสารกลิ่นรส

เทคโนโลยีสารกลิ่นรส

ผู้แต่ง : ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

โซลาร์เซลล์ 101

โซลาร์เซลล์ 101

ผู้แต่ง : เฉลิมพล สัตยาวุฒิพงศ์

฿ 224.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีวมวล (BIOMASS)

ชีวมวล (BIOMASS)

ผู้แต่ง : ศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีวมวล

฿ 240.00

อ่านเพิ่มเติม

รถไฟฟ้า EV 101

รถไฟฟ้า EV 101

ผู้แต่ง : เฉลิมพล สัตยาวุฒิพงศ์ และคณะ

฿ 310.00

อ่านเพิ่มเติม

เซรามิก การนำเสนอเชิงภาพการวิจัย

เซรามิก การนำเสนอเชิงภาพการวิจัย

ผู้แต่ง : วรวุธ สุธีวีระขจร

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

ความปลอดภัยของอาหาร (FOOD SAFETY)

ความปลอดภัยของอาหาร (FOOD SAFETY)

ผู้แต่ง : ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ

฿ 682.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารจัดการคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

การบริหารจัดการคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

ผู้แต่ง : คงศักดิ์ ศรีแก้ว

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ความเสี่ยงอาหาร เล่ม 1 (FOOD RISK ANALYSIS SERIES NO.1)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงอาหาร เล่ม 1 (FOOD RISK ANALYSIS SERIES NO.1)

ผู้แต่ง : ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ

฿ 682.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมีอาหารเบื้องต้น (BASIC FOOD CHEMISTRY)

เคมีอาหารเบื้องต้น (BASIC FOOD CHEMISTRY)

ผู้แต่ง : นิธิยา รัตนาปนนท์

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

การดัดแปรสตาร์ชทางกายภาพและการประยุกต์ใช้ในอาหาร

การดัดแปรสตาร์ชทางกายภาพและการประยุกต์ใช้ในอาหาร

ผู้แต่ง : ปริศนา สุวรรณาภรณ์

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีผักและผลไม้

เทคโนโลยีผักและผลไม้

ผู้แต่ง : ปรรัตน์ ศุภมิตรโยธิน

฿ 189.00

อ่านเพิ่มเติม

วิทยากระแส :การประยุกต์ในอุตสาหกรรมอาหาร

วิทยากระแส :การประยุกต์ในอุตสาหกรรมอาหาร

ผู้แต่ง : มานพ สุพรรณธริกา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

กรรมวิธีการแปรรูปสัตว์น้ำ

กรรมวิธีการแปรรูปสัตว์น้ำ

ผู้แต่ง : สุภาพร สุทิน

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมีอาหาร (FOOD CHEMISTRY)

เคมีอาหาร (FOOD CHEMISTRY)

ผู้แต่ง : นิธิยา รัตนาปนนท์

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

การประเมินทางประสาทสัมผัส (SENSORY EVALUATION)

การประเมินทางประสาทสัมผัส (SENSORY EVALUATION)

ผู้แต่ง : ไพโรจน์ วิริยจารี

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาศาสคร์การอาหารของไข่และผลิตภัณฑ์ไข่

วิทยาศาสคร์การอาหารของไข่และผลิตภัณฑ์ไข่

ผู้แต่ง : นิธิยา รัตนาปนนท์

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

การอัดแพร่ด้วยสุญญากาศในอาหาร

การอัดแพร่ด้วยสุญญากาศในอาหาร

ผู้แต่ง : วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์

฿ 269.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีธัญชาติและผลิตภัณฑ์

เทคโนโลยีธัญชาติและผลิตภัณฑ์

ผู้แต่ง : คงศักดิ์ ศรีแก้ว

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

พลเมืองฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล

พลเมืองฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล

ผู้แต่ง : อุษา บิ้กกิ้นส์

฿ 387.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี (TECHNOLOGY ROADMAPPING)

การจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี (TECHNOLOGY ROADMAPPING)

ผู้แต่ง : ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

MASTERING COMPOSITION กฎ ทฤษฎี และวิธีจัดองค์ประกอบสำหรับถ่ายภาพ

MASTERING COMPOSITION กฎ ทฤษฎี และวิธีจัดองค์ประกอบสำหรับถ่ายภาพ

ผู้แต่ง : RICHARD GARVEY-WILLIAMS

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

ภาพพิมพ์เบื้องต้นกับการสร้างสรรค์ (PRIMARY PRINTING ART AND CREATION)

มีสินค้า : 322 ในสต็อก

ราคา

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

พลังงานกับชีวิต (ENERGY AND LIFE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พลังงานกับชีวิต (ENERGY AND LIFE)

ผู้แต่ง : สุภาวดี น้อยน้ำใส

มีสินค้า : 168 ในสต็อก

ราคา

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

การแปรรูปด้วยความร้อนและไม่ใช้ความร้อนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

มีสินค้า : 107 ในสต็อก

ราคา

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีสารกลิ่นรส

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เทคโนโลยีสารกลิ่นรส

ผู้แต่ง : ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์

มีสินค้า : 77 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

โซลาร์เซลล์ 101

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

โซลาร์เซลล์ 101

ผู้แต่ง : เฉลิมพล สัตยาวุฒิพงศ์

มีสินค้า : 43 ในสต็อก

ราคา

฿ 224.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีวมวล (BIOMASS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ชีวมวล (BIOMASS)

ผู้แต่ง : ศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีวมวล

มีสินค้า : 39 ในสต็อก

ราคา

฿ 240.00

อ่านเพิ่มเติม

รถไฟฟ้า EV 101

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

รถไฟฟ้า EV 101

ผู้แต่ง : เฉลิมพล สัตยาวุฒิพงศ์ และคณะ

มีสินค้า : 39 ในสต็อก

ราคา

฿ 310.00

อ่านเพิ่มเติม

เซรามิก การนำเสนอเชิงภาพการวิจัย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เซรามิก การนำเสนอเชิงภาพการวิจัย

ผู้แต่ง : วรวุธ สุธีวีระขจร

มีสินค้า : 34 ในสต็อก

ราคา

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

ความปลอดภัยของอาหาร (FOOD SAFETY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ความปลอดภัยของอาหาร (FOOD SAFETY)

ผู้แต่ง : ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ

มีสินค้า : 28 ในสต็อก

ราคา

฿ 682.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารจัดการคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

มีสินค้า : 27 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ความเสี่ยงอาหาร เล่ม 1 (FOOD RISK ANALYSIS SERIES NO.1)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงอาหาร เล่ม 1 (FOOD RISK ANALYSIS SERIES NO.1)

ผู้แต่ง : ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ

มีสินค้า : 26 ในสต็อก

ราคา

฿ 682.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมีอาหารเบื้องต้น (BASIC FOOD CHEMISTRY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เคมีอาหารเบื้องต้น (BASIC FOOD CHEMISTRY)

ผู้แต่ง : นิธิยา รัตนาปนนท์

มีสินค้า : 25 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

การดัดแปรสตาร์ชทางกายภาพและการประยุกต์ใช้ในอาหาร

มีสินค้า : 24 ในสต็อก

ราคา

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีผักและผลไม้

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เทคโนโลยีผักและผลไม้

ผู้แต่ง : ปรรัตน์ ศุภมิตรโยธิน

มีสินค้า : 24 ในสต็อก

ราคา

฿ 189.00

อ่านเพิ่มเติม

วิทยากระแส :การประยุกต์ในอุตสาหกรรมอาหาร

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิทยากระแส :การประยุกต์ในอุตสาหกรรมอาหาร

ผู้แต่ง : มานพ สุพรรณธริกา

มีสินค้า : 19 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

กรรมวิธีการแปรรูปสัตว์น้ำ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กรรมวิธีการแปรรูปสัตว์น้ำ

ผู้แต่ง : สุภาพร สุทิน

มีสินค้า : 19 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมีอาหาร (FOOD CHEMISTRY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เคมีอาหาร (FOOD CHEMISTRY)

ผู้แต่ง : นิธิยา รัตนาปนนท์

มีสินค้า : 19 ในสต็อก

ราคา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

การประเมินทางประสาทสัมผัส (SENSORY EVALUATION)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การประเมินทางประสาทสัมผัส (SENSORY EVALUATION)

ผู้แต่ง : ไพโรจน์ วิริยจารี

มีสินค้า : 17 ในสต็อก

ราคา

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาศาสคร์การอาหารของไข่และผลิตภัณฑ์ไข่

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิทยาศาสคร์การอาหารของไข่และผลิตภัณฑ์ไข่

ผู้แต่ง : นิธิยา รัตนาปนนท์

มีสินค้า : 15 ในสต็อก

ราคา

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

การอัดแพร่ด้วยสุญญากาศในอาหาร

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การอัดแพร่ด้วยสุญญากาศในอาหาร

ผู้แต่ง : วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์

มีสินค้า : 13 ในสต็อก

ราคา

฿ 269.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีธัญชาติและผลิตภัณฑ์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เทคโนโลยีธัญชาติและผลิตภัณฑ์

ผู้แต่ง : คงศักดิ์ ศรีแก้ว

มีสินค้า : 13 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

พลเมืองฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พลเมืองฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล

ผู้แต่ง : อุษา บิ้กกิ้นส์

มีสินค้า : 12 ในสต็อก

ราคา

฿ 387.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี (TECHNOLOGY ROADMAPPING)

มีสินค้า : 10 ในสต็อก

ราคา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

MASTERING COMPOSITION กฎ ทฤษฎี และวิธีจัดองค์ประกอบสำหรับถ่ายภาพ

มีสินค้า : 10 ในสต็อก

ราคา

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม