หนังสือหลักการวิจัย | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

เส้นทางสู่ศาสตราจารย์

เส้นทางสู่ศาสตราจารย์

ผู้แต่ง : ณัชชา พันธุ์เจริญ และคณะ

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

ศาสตร์และศิลป์การวิจัยเชิงคุณภาพ

ศาสตร์และศิลป์การวิจัยเชิงคุณภาพ

ผู้แต่ง : ชาย โพธิสิตา

฿ 496.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลงานทางวิชาการ

เทคนิคการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลงานทางวิชาการ

ผู้แต่ง : เกษฎา ผาทอง

฿ 117.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

ผู้แต่ง : สุภางค์ จันทวานิช

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

การทำวิจัยและเขียนบทความวิจัยในสายวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์

การทำวิจัยและเขียนบทความวิจัยในสายวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์

ผู้แต่ง : โกสินทร์ จำนงไทย

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติสำหรับงานวิจัย

สถิติสำหรับงานวิจัย

ผู้แต่ง : กัลยา วานิชย์บัญชา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

แนวทางและเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ (รายงานการวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ ตำรา)

แนวทางและเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ (รายงานการวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ ตำรา)

ผู้แต่ง : สัญญา เคณาภูมิ

฿ 216.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎีการประเมิน

ทฤษฎีการประเมิน

ผู้แต่ง : ศิริชัย กาญจนวาสี

฿ 189.00

อ่านเพิ่มเติม

โปรแกรม MPLUS กับการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์

โปรแกรม MPLUS กับการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้แต่ง : สุนทรพจน์ ดำรงค์พาณิช

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)

เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)

ผู้แต่ง : ชูศรี วงศ์รัตนะ 

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือนักวิจัยมือใหม่ :การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยา และชีวสถิติในการวิจัยชีวเวชศาสตร์

คู่มือนักวิจัยมือใหม่ :การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยา และชีวสถิติในการวิจัยชีวเวชศาสตร์

ผู้แต่ง : จรณิต แก้วกังวาล

฿ 630.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติเพื่อการวิจัย

สถิติเพื่อการวิจัย

ผู้แต่ง : ภัทรสินี ภัทรโกศล

฿ 531.00

อ่านเพิ่มเติม

ขอกล่าวเล่าเรื่อง :วิจัยด้วยใจ

ขอกล่าวเล่าเรื่อง :วิจัยด้วยใจ

ผู้แต่ง : ภัทรสินี ภัทรโกศล

฿ 54.00

อ่านเพิ่มเติม

เคล็ดลับการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์

เคล็ดลับการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์

ผู้แต่ง : สิทธิ์ ธีรสรณ์

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

เขียนอย่างไร วิทยานิพนธ์ ไม่โดนเท

เขียนอย่างไร วิทยานิพนธ์ ไม่โดนเท

ผู้แต่ง : ดวงเด็ด ย้วยความดี

฿ 265.00

อ่านเพิ่มเติม

เขียนภาคนิพนธ์ยังไงให้ปัง!!!

เขียนภาคนิพนธ์ยังไงให้ปัง!!!

ผู้แต่ง : ทรงชัย ทองปาน

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

ระเบียบวิธีการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY)

ระเบียบวิธีการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY)

ผู้แต่ง : ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และคณะ

฿ 216.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

ผู้แต่ง : สุภางค์ จันทวานิช

฿ 112.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติ

คู่มือการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติ

ผู้แต่ง : วิเชียร เกตุสิงห์

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ

เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ

ผู้แต่ง : สิทธิ์ ธีรสรณ์

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

ทำไมต้องทำวิจัยพื้นฐาน

ทำไมต้องทำวิจัยพื้นฐาน

ผู้แต่ง : วิสุทธิ์ ใบไม้

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการสอน

การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการสอน

ผู้แต่ง : วารีรัตน์ แก้วอุไร

฿ 432.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้สถิติในงานวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้สถิติในงานวิจัย

ผู้แต่ง : ชูศักดิ์ จรูญสวัสดิ์

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

กล้าที่จะ PAR (PARTICIPATORY ACTION RESEARCH) การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม

กล้าที่จะ PAR (PARTICIPATORY ACTION RESEARCH) การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม

ผู้แต่ง : วศิน ปลื้มเจริญ

฿ 130.00

อ่านเพิ่มเติม

เส้นทางสู่ศาสตราจารย์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เส้นทางสู่ศาสตราจารย์

ผู้แต่ง : ณัชชา พันธุ์เจริญ และคณะ

มีสินค้า : 1131 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

ศาสตร์และศิลป์การวิจัยเชิงคุณภาพ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศาสตร์และศิลป์การวิจัยเชิงคุณภาพ

ผู้แต่ง : ชาย โพธิสิตา

มีสินค้า : 933 ในสต็อก

ราคา

฿ 496.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลงานทางวิชาการ

มีสินค้า : 521 ในสต็อก

ราคา

฿ 117.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

ผู้แต่ง : สุภางค์ จันทวานิช

มีสินค้า : 391 ในสต็อก

ราคา

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

การทำวิจัยและเขียนบทความวิจัยในสายวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์

มีสินค้า : 372 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติสำหรับงานวิจัย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สถิติสำหรับงานวิจัย

ผู้แต่ง : กัลยา วานิชย์บัญชา

มีสินค้า : 346 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

แนวทางและเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ (รายงานการวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ ตำรา)

มีสินค้า : 243 ในสต็อก

ราคา

฿ 216.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎีการประเมิน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ทฤษฎีการประเมิน

ผู้แต่ง : ศิริชัย กาญจนวาสี

มีสินค้า : 238 ในสต็อก

ราคา

฿ 189.00

อ่านเพิ่มเติม

โปรแกรม MPLUS กับการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์

มีสินค้า : 153 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)

มีสินค้า : 136 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือนักวิจัยมือใหม่ :การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยา และชีวสถิติในการวิจัยชีวเวชศาสตร์

มีสินค้า : 136 ในสต็อก

ราคา

฿ 630.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติเพื่อการวิจัย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สถิติเพื่อการวิจัย

ผู้แต่ง : ภัทรสินี ภัทรโกศล

มีสินค้า : 108 ในสต็อก

ราคา

฿ 531.00

อ่านเพิ่มเติม

ขอกล่าวเล่าเรื่อง :วิจัยด้วยใจ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ขอกล่าวเล่าเรื่อง :วิจัยด้วยใจ

ผู้แต่ง : ภัทรสินี ภัทรโกศล

มีสินค้า : 74 ในสต็อก

ราคา

฿ 54.00

อ่านเพิ่มเติม

เคล็ดลับการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์

มีสินค้า : 70 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

เขียนอย่างไร วิทยานิพนธ์ ไม่โดนเท

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เขียนอย่างไร วิทยานิพนธ์ ไม่โดนเท

ผู้แต่ง : ดวงเด็ด ย้วยความดี

มีสินค้า : 45 ในสต็อก

ราคา

฿ 265.00

อ่านเพิ่มเติม

เขียนภาคนิพนธ์ยังไงให้ปัง!!!

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เขียนภาคนิพนธ์ยังไงให้ปัง!!!

ผู้แต่ง : ทรงชัย ทองปาน

มีสินค้า : 40 ในสต็อก

ราคา

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

ระเบียบวิธีการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ระเบียบวิธีการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY)

ผู้แต่ง : ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และคณะ

มีสินค้า : 37 ในสต็อก

ราคา

฿ 216.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

ผู้แต่ง : สุภางค์ จันทวานิช

มีสินค้า : 34 ในสต็อก

ราคา

฿ 112.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คู่มือการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติ

ผู้แต่ง : วิเชียร เกตุสิงห์

มีสินค้า : 33 ในสต็อก

ราคา

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ

ผู้แต่ง : สิทธิ์ ธีรสรณ์

มีสินค้า : 26 ในสต็อก

ราคา

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

ทำไมต้องทำวิจัยพื้นฐาน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ทำไมต้องทำวิจัยพื้นฐาน

ผู้แต่ง : วิสุทธิ์ ใบไม้

มีสินค้า : 22 ในสต็อก

ราคา

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการสอน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการสอน

ผู้แต่ง : วารีรัตน์ แก้วอุไร

มีสินค้า : 22 ในสต็อก

ราคา

฿ 432.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้สถิติในงานวิจัย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้สถิติในงานวิจัย

ผู้แต่ง : ชูศักดิ์ จรูญสวัสดิ์

มีสินค้า : 21 ในสต็อก

ราคา

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

กล้าที่จะ PAR (PARTICIPATORY ACTION RESEARCH) การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม

มีสินค้า : 20 ในสต็อก

ราคา

฿ 130.00

อ่านเพิ่มเติม