หนังสือตำราแพทย์และพยาบาล | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

อ่านก่อนแก่ ดูแลก่อนป่วย :ANTI-AGING วิถีทางห่างไกลโรคด้วยศาสตร์ชะลอวัย

อ่านก่อนแก่ ดูแลก่อนป่วย :ANTI-AGING วิถีทางห่างไกลโรคด้วยศาสตร์ชะลอวัย

ผู้แต่ง : มงคล แก้วสุทัศน์ (หมอเอ)

฿ 34.00

อ่านเพิ่มเติม

การพยาบาลผู้สูงอายุ :ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางในการดูแล

การพยาบาลผู้สูงอายุ :ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางในการดูแล

ผู้แต่ง : ศิริพันธุ์ สาสัตย์

฿ 272.00

อ่านเพิ่มเติม

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติระบบหายใจ

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติระบบหายใจ

ผู้แต่ง : ปานดวงใจ ไทยดำรงค์เดช

฿ 187.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการวิจัยพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (BASIC OF RESEARCH METHODOLOGY FOR HEALTH SCIENCES)

วิธีการวิจัยพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (BASIC OF RESEARCH METHODOLOGY FOR HEALTH SCIENCES)

ผู้แต่ง : เจษฎา คุณโน

฿ 246.00

อ่านเพิ่มเติม

พยาธิวิทยาพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ

พยาธิวิทยาพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผู้แต่ง : ศราวุธ ปาลิโภชน์

฿ 323.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาลบุคคลที่มีภาวะสูญเสีย เศร้าโศก ซึมเศร้า และเสี่ยงต่อการทำอัตวินิบาตกรรม

ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาลบุคคลที่มีภาวะสูญเสีย เศร้าโศก ซึมเศร้า และเสี่ยงต่อการทำอัตวินิบาตกรรม

ผู้แต่ง : สุธีกาญจน์ ไชยลาภ

฿ 391.00

อ่านเพิ่มเติม

การสร้างเสริมสุขภาพ :แนวคิด ทฤษฎีและนวัตกรรม (HEALTH PROMOTION: CONCEPTS, THEORY & INNOVATION)

การสร้างเสริมสุขภาพ :แนวคิด ทฤษฎีและนวัตกรรม (HEALTH PROMOTION: CONCEPTS, THEORY & INNOVATION)

ผู้แต่ง : ภัทรา ซูริค

฿ 165.00

อ่านเพิ่มเติม

การพยาบาลสำหรับสตรีตั้งครรภ์

การพยาบาลสำหรับสตรีตั้งครรภ์

ผู้แต่ง : กาญจนา ศรีสวัสดิ์

฿ 161.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือสำหรับผู้ดูแล การจัดการอาการที่พบบ่อยในผู้ป่วยมะเร็ง

คู่มือสำหรับผู้ดูแล การจัดการอาการที่พบบ่อยในผู้ป่วยมะเร็ง

ผู้แต่ง : หน่วยปฏิบัติการวิจัย การดูแลด้วยภูมิปัญญาตะวันออก คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ

฿ 110.00

อ่านเพิ่มเติม

กระบวนการพยาบาล :ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

กระบวนการพยาบาล :ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

ผู้แต่ง : อรนันท์ หาญยุทธ

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีวเคมีทางการแพทย์ (MEDICAL BIOCHEMISTRY)

ชีวเคมีทางการแพทย์ (MEDICAL BIOCHEMISTRY)

ผู้แต่ง : ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช

฿ 493.00

อ่านเพิ่มเติม

ภัยเงียบ :ผู้ชายทุกคนต้องระวัง

ภัยเงียบ :ผู้ชายทุกคนต้องระวัง

ผู้แต่ง : ระย้า

฿ 100.00

อ่านเพิ่มเติม

การผ่าตัดไกลโอมาของสมองใหญ่ (CEREBRAL GLIOMA SURGERY)

การผ่าตัดไกลโอมาของสมองใหญ่ (CEREBRAL GLIOMA SURGERY)

ผู้แต่ง : กฤษณพันธ์ บุณยะรัตเวช

฿ 552.00

อ่านเพิ่มเติม

ต่อมน้ำนมและการให้นม (THE MAMMARY GLAND AND LACTATION)

ต่อมน้ำนมและการให้นม (THE MAMMARY GLAND AND LACTATION)

ผู้แต่ง : สัมพันธ์ ธรรมเจริญ

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

ศาสตร์และศิลป์การบำบัดดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า

ศาสตร์และศิลป์การบำบัดดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า

ผู้แต่ง : สายฝน เอกวรางกูร

฿ 238.00

อ่านเพิ่มเติม

การฟื้นฟูผู้สูงอายุสำหรับสำหรับแพทย์แผนไทย

การฟื้นฟูผู้สูงอายุสำหรับสำหรับแพทย์แผนไทย

ผู้แต่ง : ภักศจีภรณ์ ขันทอง

฿ 331.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎี เทคนิคการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและการประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุข

ทฤษฎี เทคนิคการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและการประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุข

ผู้แต่ง : เกษแก้ว เสียงเพราะ

฿ 153.00

อ่านเพิ่มเติม

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

ผู้แต่ง : ธีรพล ทิพย์พยอม

฿ 195.00

อ่านเพิ่มเติม

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะบีบคั้นทางจิตวิญญาณ (NURSING CARES FOR PATIENTS WITH SPIRITUAL DISTRESS)

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะบีบคั้นทางจิตวิญญาณ (NURSING CARES FOR PATIENTS WITH SPIRITUAL DISTRESS)

ผู้แต่ง : ยุทธชัย ไชยสิทธิ์ และคณะ

฿ 136.00

อ่านเพิ่มเติม

กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ (HUMAN ANATOMY)

กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ (HUMAN ANATOMY)

ผู้แต่ง : วิไล ชินธเนศ และคณะ

฿ 160.00

อ่านเพิ่มเติม

จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล

จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล

ผู้แต่ง : อรนันท์ หาญยุทธ และคณะ

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีวเคมีของสมองเชิงบูรณาการ :เมแทบอลิซึมของสมอง และการประสานประสาท

ชีวเคมีของสมองเชิงบูรณาการ :เมแทบอลิซึมของสมอง และการประสานประสาท

ผู้แต่ง : ตรีทิพย์ รัตนวรชัย

฿ 195.00

อ่านเพิ่มเติม

BASIC SKILLS IN CBT

BASIC SKILLS IN CBT

ผู้แต่ง : ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

ไมโครอาร์เอ็นเอและความสำคัญทางการแพทย์

ไมโครอาร์เอ็นเอและความสำคัญทางการแพทย์

ผู้แต่ง : วิทยา ชัยวังเย็น

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

อ่านก่อนแก่ ดูแลก่อนป่วย :ANTI-AGING วิถีทางห่างไกลโรคด้วยศาสตร์ชะลอวัย

มีสินค้า : 1906 ในสต็อก

ราคา

฿ 34.00

อ่านเพิ่มเติม

การพยาบาลผู้สูงอายุ :ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางในการดูแล

มีสินค้า : 978 ในสต็อก

ราคา

฿ 272.00

อ่านเพิ่มเติม

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติระบบหายใจ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติระบบหายใจ

ผู้แต่ง : ปานดวงใจ ไทยดำรงค์เดช

มีสินค้า : 900 ในสต็อก

ราคา

฿ 187.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการวิจัยพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (BASIC OF RESEARCH METHODOLOGY FOR HEALTH SCIENCES)

มีสินค้า : 770 ในสต็อก

ราคา

฿ 246.00

อ่านเพิ่มเติม

พยาธิวิทยาพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มีสินค้า : 721 ในสต็อก

ราคา

฿ 323.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาลบุคคลที่มีภาวะสูญเสีย เศร้าโศก ซึมเศร้า และเสี่ยงต่อการทำอัตวินิบาตกรรม

มีสินค้า : 652 ในสต็อก

ราคา

฿ 391.00

อ่านเพิ่มเติม

การสร้างเสริมสุขภาพ :แนวคิด ทฤษฎีและนวัตกรรม (HEALTH PROMOTION: CONCEPTS, THEORY & INNOVATION)

มีสินค้า : 637 ในสต็อก

ราคา

฿ 165.00

อ่านเพิ่มเติม

การพยาบาลสำหรับสตรีตั้งครรภ์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การพยาบาลสำหรับสตรีตั้งครรภ์

ผู้แต่ง : กาญจนา ศรีสวัสดิ์

มีสินค้า : 594 ในสต็อก

ราคา

฿ 161.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือสำหรับผู้ดูแล การจัดการอาการที่พบบ่อยในผู้ป่วยมะเร็ง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คู่มือสำหรับผู้ดูแล การจัดการอาการที่พบบ่อยในผู้ป่วยมะเร็ง

ผู้แต่ง : หน่วยปฏิบัติการวิจัย การดูแลด้วยภูมิปัญญาตะวันออก คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ

มีสินค้า : 569 ในสต็อก

ราคา

฿ 110.00

อ่านเพิ่มเติม

กระบวนการพยาบาล :ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กระบวนการพยาบาล :ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

ผู้แต่ง : อรนันท์ หาญยุทธ

มีสินค้า : 565 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีวเคมีทางการแพทย์ (MEDICAL BIOCHEMISTRY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ชีวเคมีทางการแพทย์ (MEDICAL BIOCHEMISTRY)

ผู้แต่ง : ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช

มีสินค้า : 521 ในสต็อก

ราคา

฿ 493.00

อ่านเพิ่มเติม

ภัยเงียบ :ผู้ชายทุกคนต้องระวัง

มีสินค้า : 469 ในสต็อก

ราคา

฿ 100.00

อ่านเพิ่มเติม

การผ่าตัดไกลโอมาของสมองใหญ่ (CEREBRAL GLIOMA SURGERY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การผ่าตัดไกลโอมาของสมองใหญ่ (CEREBRAL GLIOMA SURGERY)

ผู้แต่ง : กฤษณพันธ์ บุณยะรัตเวช

มีสินค้า : 457 ในสต็อก

ราคา

฿ 552.00

อ่านเพิ่มเติม

ต่อมน้ำนมและการให้นม (THE MAMMARY GLAND AND LACTATION)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ต่อมน้ำนมและการให้นม (THE MAMMARY GLAND AND LACTATION)

ผู้แต่ง : สัมพันธ์ ธรรมเจริญ

มีสินค้า : 452 ในสต็อก

ราคา

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

ศาสตร์และศิลป์การบำบัดดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า

มีสินค้า : 441 ในสต็อก

ราคา

฿ 238.00

อ่านเพิ่มเติม

การฟื้นฟูผู้สูงอายุสำหรับสำหรับแพทย์แผนไทย

มีสินค้า : 390 ในสต็อก

ราคา

฿ 331.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎี เทคนิคการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและการประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุข

มีสินค้า : 381 ในสต็อก

ราคา

฿ 153.00

อ่านเพิ่มเติม

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

มีสินค้า : 372 ในสต็อก

ราคา

฿ 195.00

อ่านเพิ่มเติม

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะบีบคั้นทางจิตวิญญาณ (NURSING CARES FOR PATIENTS WITH SPIRITUAL DISTRESS)

มีสินค้า : 369 ในสต็อก

ราคา

฿ 136.00

อ่านเพิ่มเติม

กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ (HUMAN ANATOMY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ (HUMAN ANATOMY)

ผู้แต่ง : วิไล ชินธเนศ และคณะ

มีสินค้า : 359 ในสต็อก

ราคา

฿ 160.00

อ่านเพิ่มเติม

จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล

ผู้แต่ง : อรนันท์ หาญยุทธ และคณะ

มีสินค้า : 348 ในสต็อก

ราคา

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีวเคมีของสมองเชิงบูรณาการ :เมแทบอลิซึมของสมอง และการประสานประสาท

มีสินค้า : 325 ในสต็อก

ราคา

฿ 195.00

อ่านเพิ่มเติม

BASIC SKILLS IN CBT

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

BASIC SKILLS IN CBT

ผู้แต่ง : ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร

มีสินค้า : 315 ในสต็อก

ราคา

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

ไมโครอาร์เอ็นเอและความสำคัญทางการแพทย์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ไมโครอาร์เอ็นเอและความสำคัญทางการแพทย์

ผู้แต่ง : วิทยา ชัยวังเย็น

มีสินค้า : 302 ในสต็อก

ราคา

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

ตำราแพทย์และพยาบาล

หมวดแพทย์พยาบาล

ศูนย์หนังสือจุฬาเป็นร้านหนังสือขนาดใหญ่ ที่รวบรวมหนังสือคู่มือสอบไว้อยากมากมาย เป็นร้านค้าที่รวบรวมหนังสือสำหรับการแพทย์ไว้มากมายทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตั้งแต่แพทย์ทางเลือก แผนแผนโบราณ แพทย์ปัจจุบัน รวมไปถึงหนังสือทางการพยาบาล กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา เวชศาสตร์ชุมชน ศัลยศาสตร์ อายุรศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จิตเวชศาสตร์ จักษุวิทยา-โสตนาสิก ลาริงซ์วิทยา ออร์โธปิดิคส์ ทันตแพทย์ศาสตร์ โรคต่าง ๆ สัตวแพทย์ศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ การดูแลอนามัยส่วนบุคคล  เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นโดยคณาจารย์ที่มีความรู้เฉพาะทาง ทางด้านการแพทย์ สามาถเชื่อถือหรือมช้อ้างอิงในการเรียนการสอนได้