หนังสือตำราแพทย์และพยาบาล | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

อ่านก่อนแก่ ดูแลก่อนป่วย :ANTI-AGING วิถีทางห่างไกลโรคด้วยศาสตร์ชะลอวัย

อ่านก่อนแก่ ดูแลก่อนป่วย :ANTI-AGING วิถีทางห่างไกลโรคด้วยศาสตร์ชะลอวัย

ผู้แต่ง : มงคล แก้วสุทัศน์ (หมอเอ)

฿ 36.00

อ่านเพิ่มเติม

กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ (HUMAN ANATOMY)

กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ (HUMAN ANATOMY)

ผู้แต่ง : วิไล ชินธเนศ และคณะ

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีวเคมีทางการแพทย์ (MEDICAL BIOCHEMISTRY)

ชีวเคมีทางการแพทย์ (MEDICAL BIOCHEMISTRY)

ผู้แต่ง : ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช

฿ 464.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักชีวเคมีทางการแพทย์

หลักชีวเคมีทางการแพทย์

ผู้แต่ง : คณาจารย์ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จฬ. 

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

การสร้างเสริมสุขภาพ :แนวคิด ทฤษฎีและนวัตกรรม (HEALTH PROMOTION: CONCEPTS, THEORY & INNOVATION)

การสร้างเสริมสุขภาพ :แนวคิด ทฤษฎีและนวัตกรรม (HEALTH PROMOTION: CONCEPTS, THEORY & INNOVATION)

ผู้แต่ง : ภัทรา ซูริค

฿ 175.00

อ่านเพิ่มเติม

การดูแลแบบประคับประคอง :การออกแบบระบบบริการและการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ

การดูแลแบบประคับประคอง :การออกแบบระบบบริการและการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ

ผู้แต่ง : วาสินี วิเศษฤทธิ์

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

ศาสตร์และศิลป์การบำบัดดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า

ศาสตร์และศิลป์การบำบัดดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า

ผู้แต่ง : สายฝน เอกวรางกูร

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

กายวิภาคศาสตร์ 1 (ANATOMY 1)

กายวิภาคศาสตร์ 1 (ANATOMY 1)

ผู้แต่ง : บังอร ฉางทรัพย์

฿ 603.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการพยาบาลผู้สูงอายุระบบหัวใจและหลอดเลือด

หลักการพยาบาลผู้สูงอายุระบบหัวใจและหลอดเลือด

ผู้แต่ง : พรทิพย์ สารีโส

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

ภัยเงียบ :ผู้ชายทุกคนต้องระวัง

ภัยเงียบ :ผู้ชายทุกคนต้องระวัง

ผู้แต่ง : ระย้า

฿ 100.00

อ่านเพิ่มเติม

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะบีบคั้นทางจิตวิญญาณ (NURSING CARES FOR PATIENTS WITH SPIRITUAL DISTRESS)

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะบีบคั้นทางจิตวิญญาณ (NURSING CARES FOR PATIENTS WITH SPIRITUAL DISTRESS)

ผู้แต่ง : ยุทธชัย ไชยสิทธิ์ และคณะ

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล

จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล

ผู้แต่ง : อรนันท์ หาญยุทธ และคณะ

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับหัตถการทางการแพทย์ทางอายุรกรรม

การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับหัตถการทางการแพทย์ทางอายุรกรรม

ผู้แต่ง : ขวัญฤทัย พันธุ

฿ 90.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎี เทคนิคการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและการประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุข

ทฤษฎี เทคนิคการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและการประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุข

ผู้แต่ง : เกษแก้ว เสียงเพราะ

฿ 162.00

อ่านเพิ่มเติม

การผ่าตัดไกลโอมาของสมองใหญ่ (CEREBRAL GLIOMA SURGERY)

การผ่าตัดไกลโอมาของสมองใหญ่ (CEREBRAL GLIOMA SURGERY)

ผู้แต่ง : กฤษณพันธ์ บุณยะรัตเวช

฿ 585.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีววัสดุศาสตร์และการตอบสนองของร่างกายต่อชีววัสดุ

ชีววัสดุศาสตร์และการตอบสนองของร่างกายต่อชีววัสดุ

ผู้แต่ง : ชัญชนา ตั้งวงศ์ศานต์

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

กระบวนการพยาบาลชุมชน :แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพประชาชน

กระบวนการพยาบาลชุมชน :แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพประชาชน

ผู้แต่ง : ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์ และคณะ

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

กายวิภาคศาสตร์กระต่าย (RABBIT ANATOMY)

กายวิภาคศาสตร์กระต่าย (RABBIT ANATOMY)

ผู้แต่ง : ธนะกุล วรรณประเสริฐ และคณะ

฿ 85.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้แต่ง : ชื่นจิตร กองแก้ว

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

การพยาบาลผู้สูงอายุ :ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางในการดูแล

การพยาบาลผู้สูงอายุ :ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางในการดูแล

ผู้แต่ง : ศิริพันธุ์ สาสัตย์

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีวเคมีของสมองเชิงบูรณาการ :เมแทบอลิซึมของสมอง และการประสานประสาท

ชีวเคมีของสมองเชิงบูรณาการ :เมแทบอลิซึมของสมอง และการประสานประสาท

ผู้แต่ง : ตรีทิพย์ รัตนวรชัย

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

ผู้สูงอายุ :โภชนาการและการพยาบาล

ผู้สูงอายุ :โภชนาการและการพยาบาล

ผู้แต่ง : จินตนา สุวิทวัส

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

กระบวนการพยาบาล :ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

กระบวนการพยาบาล :ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

ผู้แต่ง : อรนันท์ หาญยุทธ

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม

การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ

การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ

ผู้แต่ง : ขวัญฤทัย พันธุ

฿ 189.00

อ่านเพิ่มเติม

อ่านก่อนแก่ ดูแลก่อนป่วย :ANTI-AGING วิถีทางห่างไกลโรคด้วยศาสตร์ชะลอวัย

มีสินค้า : 2145 ในสต็อก

ราคา

฿ 36.00

อ่านเพิ่มเติม

กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ (HUMAN ANATOMY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ (HUMAN ANATOMY)

ผู้แต่ง : วิไล ชินธเนศ และคณะ

มีสินค้า : 1720 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีวเคมีทางการแพทย์ (MEDICAL BIOCHEMISTRY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ชีวเคมีทางการแพทย์ (MEDICAL BIOCHEMISTRY)

ผู้แต่ง : ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช

มีสินค้า : 803 ในสต็อก

ราคา

฿ 464.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักชีวเคมีทางการแพทย์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลักชีวเคมีทางการแพทย์

ผู้แต่ง : คณาจารย์ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จฬ. 

มีสินค้า : 783 ในสต็อก

ราคา

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

การสร้างเสริมสุขภาพ :แนวคิด ทฤษฎีและนวัตกรรม (HEALTH PROMOTION: CONCEPTS, THEORY & INNOVATION)

มีสินค้า : 711 ในสต็อก

ราคา

฿ 175.00

อ่านเพิ่มเติม

การดูแลแบบประคับประคอง :การออกแบบระบบบริการและการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ

มีสินค้า : 663 ในสต็อก

ราคา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

ศาสตร์และศิลป์การบำบัดดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า

มีสินค้า : 648 ในสต็อก

ราคา

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

กายวิภาคศาสตร์ 1 (ANATOMY 1)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กายวิภาคศาสตร์ 1 (ANATOMY 1)

ผู้แต่ง : บังอร ฉางทรัพย์

มีสินค้า : 635 ในสต็อก

ราคา

฿ 603.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการพยาบาลผู้สูงอายุระบบหัวใจและหลอดเลือด

มีสินค้า : 598 ในสต็อก

ราคา

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

ภัยเงียบ :ผู้ชายทุกคนต้องระวัง

มีสินค้า : 469 ในสต็อก

ราคา

฿ 100.00

อ่านเพิ่มเติม

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะบีบคั้นทางจิตวิญญาณ (NURSING CARES FOR PATIENTS WITH SPIRITUAL DISTRESS)

มีสินค้า : 462 ในสต็อก

ราคา

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล

ผู้แต่ง : อรนันท์ หาญยุทธ และคณะ

มีสินค้า : 460 ในสต็อก

ราคา

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับหัตถการทางการแพทย์ทางอายุรกรรม

มีสินค้า : 455 ในสต็อก

ราคา

฿ 90.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎี เทคนิคการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและการประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุข

มีสินค้า : 454 ในสต็อก

ราคา

฿ 162.00

อ่านเพิ่มเติม

การผ่าตัดไกลโอมาของสมองใหญ่ (CEREBRAL GLIOMA SURGERY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การผ่าตัดไกลโอมาของสมองใหญ่ (CEREBRAL GLIOMA SURGERY)

ผู้แต่ง : กฤษณพันธ์ บุณยะรัตเวช

มีสินค้า : 436 ในสต็อก

ราคา

฿ 585.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีววัสดุศาสตร์และการตอบสนองของร่างกายต่อชีววัสดุ

มีสินค้า : 410 ในสต็อก

ราคา

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

กระบวนการพยาบาลชุมชน :แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพประชาชน

มีสินค้า : 405 ในสต็อก

ราคา

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

กายวิภาคศาสตร์กระต่าย (RABBIT ANATOMY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กายวิภาคศาสตร์กระต่าย (RABBIT ANATOMY)

ผู้แต่ง : ธนะกุล วรรณประเสริฐ และคณะ

มีสินค้า : 356 ในสต็อก

ราคา

฿ 85.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาอย่างมีประสิทธิภาพ

มีสินค้า : 353 ในสต็อก

ราคา

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

การพยาบาลผู้สูงอายุ :ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางในการดูแล

มีสินค้า : 349 ในสต็อก

ราคา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีวเคมีของสมองเชิงบูรณาการ :เมแทบอลิซึมของสมอง และการประสานประสาท

มีสินค้า : 346 ในสต็อก

ราคา

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

ผู้สูงอายุ :โภชนาการและการพยาบาล

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ผู้สูงอายุ :โภชนาการและการพยาบาล

ผู้แต่ง : จินตนา สุวิทวัส

มีสินค้า : 339 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

กระบวนการพยาบาล :ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กระบวนการพยาบาล :ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

ผู้แต่ง : อรนันท์ หาญยุทธ

มีสินค้า : 329 ในสต็อก

ราคา

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม

การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ

ผู้แต่ง : ขวัญฤทัย พันธุ

มีสินค้า : 326 ในสต็อก

ราคา

฿ 189.00

อ่านเพิ่มเติม

ตำราแพทย์และพยาบาล

หมวดแพทย์พยาบาล

ศูนย์หนังสือจุฬาเป็นร้านหนังสือขนาดใหญ่ ที่รวบรวมหนังสือคู่มือสอบไว้อยากมากมาย เป็นร้านค้าที่รวบรวมหนังสือสำหรับการแพทย์ไว้มากมายทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตั้งแต่แพทย์ทางเลือก แผนแผนโบราณ แพทย์ปัจจุบัน รวมไปถึงหนังสือทางการพยาบาล กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา เวชศาสตร์ชุมชน ศัลยศาสตร์ อายุรศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จิตเวชศาสตร์ จักษุวิทยา-โสตนาสิก ลาริงซ์วิทยา ออร์โธปิดิคส์ ทันตแพทย์ศาสตร์ โรคต่าง ๆ สัตวแพทย์ศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ การดูแลอนามัยส่วนบุคคล  เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นโดยคณาจารย์ที่มีความรู้เฉพาะทาง ทางด้านการแพทย์ สามาถเชื่อถือหรือมช้อ้างอิงในการเรียนการสอนได้