หนังสือพ.ร.บ./พ.ร.ก./กฎกระทรวง | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

คำอธิบายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

คำอธิบายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

ผู้แต่ง : อรรณพ กาวิกุล

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

PDPA ฉบับเข้าใจง่าย

PDPA ฉบับเข้าใจง่าย

ผู้แต่ง : รับขวัญ ชลดํารงค์กุล และคณะ

฿ 265.00

อ่านเพิ่มเติม

3 พ.ร.บ.พิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2567)

3 พ.ร.บ.พิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2567)

ผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ และคณะ

฿ 306.00

อ่านเพิ่มเติม

อธิบาย พ.ร.ก.จัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

อธิบาย พ.ร.ก.จัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ผู้แต่ง : สุเนติ คงเทพ

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

คดีอาคารชุด คำอธิบายเรียงมาตราการใช้งานพรบ.อาคารชุด พ.ศ.2522 (ฉบับสมบูรณ์) (ภาคปฏิบัติ)

คดีอาคารชุด คำอธิบายเรียงมาตราการใช้งานพรบ.อาคารชุด พ.ศ.2522 (ฉบับสมบูรณ์) (ภาคปฏิบัติ)

ผู้แต่ง : เดชเดโช สุโชตินันท์

฿ 441.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักและคำพิพากษา :พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงฯ

หลักและคำพิพากษา :พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงฯ

ผู้แต่ง : สหรัฐ กิติ ศุภการ

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

อธิบายพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์

อธิบายพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์

ผู้แต่ง : สุเนติ คงเทพ

฿ 522.00

อ่านเพิ่มเติม

พ.ร.บ.รถยนต์ ฉบับสมบูรณ์ (ใหม่สุด + 5 ปี)

พ.ร.บ.รถยนต์ ฉบับสมบูรณ์ (ใหม่สุด + 5 ปี)

ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553

ผู้แต่ง : คณะวิชาการ THE JUSTICE GROUP 

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติจราจร พ.ศ.2522

พระราชบัญญัติจราจร พ.ศ.2522

ผู้แต่ง : คณะวิชาการ THE JUSTICE GROUP 

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

การปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ (CIVIL SERVANT MEDICAL BENEFIT SCHEME REFORM (CSMBS RE

การปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ (CIVIL SERVANT MEDICAL BENEFIT SCHEME REFORM (CSMBS RE

ผู้แต่ง : วิชัย โชควิวัฒน

฿ 54.00

อ่านเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 "ฉบับกายวิภาค"

พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 "ฉบับกายวิภาค"

ผู้แต่ง : ธิติพล ศรีประทักษ์

฿ 153.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือเปรียบเทียบความผิด พระราชบัญญัติจราจรทางบก รถยนต์ การขนส่งทางบก ทางหลวง และคุ้มครองผู้ประสบภัย

คู่มือเปรียบเทียบความผิด พระราชบัญญัติจราจรทางบก รถยนต์ การขนส่งทางบก ทางหลวง และคุ้มครองผู้ประสบภัย

ผู้แต่ง : ฐาน ธนชัยวิวัฒน์

฿ 54.00

อ่านเพิ่มเติม

พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565

พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565

ผู้แต่ง : คณะวิชาการ THE JUSTICE GROUP

฿ 90.00

อ่านเพิ่มเติม

พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 เรียงตามมาตรา

พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 เรียงตามมาตรา

ผู้แต่ง : ยืนหยัด ใจสมุทร

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล

฿ 90.00

อ่านเพิ่มเติม

อธิบาย พ.ร.บ. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558

อธิบาย พ.ร.บ. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558

ผู้แต่ง : สุเนติ คงเทพ

฿ 495.00

อ่านเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 (ฉบับปัจจุบัน) ฉบับปฏิบัติงาน ประกอบด้วยกฎกระทรวง ข้อบังคับ และคำพ

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 (ฉบับปัจจุบัน) ฉบับปฏิบัติงาน ประกอบด้วยกฎกระทรวง ข้อบังคับ และคำพ

ผู้แต่ง : ประทีป ทับอัตตานนท์

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54  งานสารบรรณ 2556

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ 2556

ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล

฿ 54.00

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบาย พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และประมวลกฎหมายที่ดิน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับสมบูรณ์)

คำอธิบาย พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และประมวลกฎหมายที่ดิน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับสมบูรณ์)

ผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

฿ 459.00

อ่านเพิ่มเติม

การบัญชีเพื่อการจัดการองค์กรท้องถิ่น (เพื่องานจามจุรีบุ๊คส์แฟร์ 3)

การบัญชีเพื่อการจัดการองค์กรท้องถิ่น (เพื่องานจามจุรีบุ๊คส์แฟร์ 3)

ผู้แต่ง : อุษณีย์ เส็งพานิช

฿ 220.00

อ่านเพิ่มเติม

ประมวลตั้ง : แก้ข้อหา 770 พระราชบัญญัติ พ.ศ.2564 เล่ม 2 ป-ฮ

ประมวลตั้ง : แก้ข้อหา 770 พระราชบัญญัติ พ.ศ.2564 เล่ม 2 ป-ฮ

ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

ประมวลตั้ง : แก้ข้อหา 770 พระราชบัญญัติ พ.ศ.2564 เล่ม 1 ก-บ

ประมวลตั้ง : แก้ข้อหา 770 พระราชบัญญัติ พ.ศ.2564 เล่ม 1 ก-บ

ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

พ.ร.บ.การปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 (ส.ป.ก.)

พ.ร.บ.การปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 (ส.ป.ก.)

ผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

฿ 504.00

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

มีสินค้า : 247 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

PDPA ฉบับเข้าใจง่าย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

PDPA ฉบับเข้าใจง่าย

ผู้แต่ง : รับขวัญ ชลดํารงค์กุล และคณะ

มีสินค้า : 54 ในสต็อก

ราคา

฿ 265.00

อ่านเพิ่มเติม

3 พ.ร.บ.พิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2567)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

3 พ.ร.บ.พิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2567)

ผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ และคณะ

มีสินค้า : 45 ในสต็อก

ราคา

฿ 306.00

อ่านเพิ่มเติม

อธิบาย พ.ร.ก.จัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

มีสินค้า : 29 ในสต็อก

ราคา

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

คดีอาคารชุด คำอธิบายเรียงมาตราการใช้งานพรบ.อาคารชุด พ.ศ.2522 (ฉบับสมบูรณ์) (ภาคปฏิบัติ)

มีสินค้า : 28 ในสต็อก

ราคา

฿ 441.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักและคำพิพากษา :พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงฯ

มีสินค้า : 27 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

อธิบายพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

อธิบายพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์

ผู้แต่ง : สุเนติ คงเทพ

มีสินค้า : 22 ในสต็อก

ราคา

฿ 522.00

อ่านเพิ่มเติม

พ.ร.บ.รถยนต์ ฉบับสมบูรณ์ (ใหม่สุด + 5 ปี)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พ.ร.บ.รถยนต์ ฉบับสมบูรณ์ (ใหม่สุด + 5 ปี)

ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล

มีสินค้า : 20 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553

มีสินค้า : 19 ในสต็อก

ราคา

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติจราจร พ.ศ.2522

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พระราชบัญญัติจราจร พ.ศ.2522

ผู้แต่ง : คณะวิชาการ THE JUSTICE GROUP 

มีสินค้า : 19 ในสต็อก

ราคา

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

การปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ (CIVIL SERVANT MEDICAL BENEFIT SCHEME REFORM (CSMBS RE

มีสินค้า : 17 ในสต็อก

ราคา

฿ 54.00

อ่านเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 "ฉบับกายวิภาค"

มีสินค้า : 17 ในสต็อก

ราคา

฿ 153.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือเปรียบเทียบความผิด พระราชบัญญัติจราจรทางบก รถยนต์ การขนส่งทางบก ทางหลวง และคุ้มครองผู้ประสบภัย

มีสินค้า : 17 ในสต็อก

ราคา

฿ 54.00

อ่านเพิ่มเติม

พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565

ผู้แต่ง : คณะวิชาการ THE JUSTICE GROUP

มีสินค้า : 16 ในสต็อก

ราคา

฿ 90.00

อ่านเพิ่มเติม

พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 เรียงตามมาตรา

มีสินค้า : 15 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

มีสินค้า : 14 ในสต็อก

ราคา

฿ 90.00

อ่านเพิ่มเติม

อธิบาย พ.ร.บ. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558

มีสินค้า : 14 ในสต็อก

ราคา

฿ 495.00

อ่านเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 (ฉบับปัจจุบัน) ฉบับปฏิบัติงาน ประกอบด้วยกฎกระทรวง ข้อบังคับ และคำพ

มีสินค้า : 14 ในสต็อก

ราคา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54  งานสารบรรณ 2556

มีสินค้า : 14 ในสต็อก

ราคา

฿ 54.00

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบาย พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และประมวลกฎหมายที่ดิน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับสมบูรณ์)

มีสินค้า : 11 ในสต็อก

ราคา

฿ 459.00

อ่านเพิ่มเติม

การบัญชีเพื่อการจัดการองค์กรท้องถิ่น (เพื่องานจามจุรีบุ๊คส์แฟร์ 3)

มีสินค้า : 10 ในสต็อก

ราคา

฿ 220.00

อ่านเพิ่มเติม

ประมวลตั้ง : แก้ข้อหา 770 พระราชบัญญัติ พ.ศ.2564 เล่ม 2 ป-ฮ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ประมวลตั้ง : แก้ข้อหา 770 พระราชบัญญัติ พ.ศ.2564 เล่ม 2 ป-ฮ

ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล

มีสินค้า : 10 ในสต็อก

ราคา

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

ประมวลตั้ง : แก้ข้อหา 770 พระราชบัญญัติ พ.ศ.2564 เล่ม 1 ก-บ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ประมวลตั้ง : แก้ข้อหา 770 พระราชบัญญัติ พ.ศ.2564 เล่ม 1 ก-บ

ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล

มีสินค้า : 10 ในสต็อก

ราคา

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

พ.ร.บ.การปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 (ส.ป.ก.)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พ.ร.บ.การปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 (ส.ป.ก.)

ผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

มีสินค้า : 10 ในสต็อก

ราคา

฿ 504.00

อ่านเพิ่มเติม