หนังสือพ.ร.บ./พ.ร.ก./กฎกระทรวง | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

คำอธิบายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

คำอธิบายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

ผู้แต่ง : อรรณพ กาวิกุล

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 "ฉบับกายวิภาค"

พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 "ฉบับกายวิภาค"

ผู้แต่ง : ธิติพล ศรีประทักษ์

฿ 153.00

อ่านเพิ่มเติม

อธิบาย พ.ร.ก.จัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

อธิบาย พ.ร.ก.จัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ผู้แต่ง : สุเนติ คงเทพ

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

อธิบายพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์

อธิบายพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์

ผู้แต่ง : สุเนติ คงเทพ

฿ 522.00

อ่านเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ฉบับใช้งาน) และพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์ส

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ฉบับใช้งาน) และพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์ส

ผู้แต่ง : วิไล วัชรชัยสิริกุล และคณะ

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

การบัญชีเพื่อการจัดการองค์กรท้องถิ่น (เพื่องานจามจุรีบุ๊คส์แฟร์ 3)

การบัญชีเพื่อการจัดการองค์กรท้องถิ่น (เพื่องานจามจุรีบุ๊คส์แฟร์ 3)

ผู้แต่ง : อุษณีย์ เส็งพานิช

฿ 220.00

อ่านเพิ่มเติม

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ฯ (ฉบับค้นคว้า-อ้างอิง)

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ฯ (ฉบับค้นคว้า-อ้างอิง)

ผู้แต่ง : อำพน เจริญชีวินทร์ และคณะ

฿ 585.00

อ่านเพิ่มเติม

วิพากษ์ ร่าง พ.ร.บ. การวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ... สมุดปกขาว

วิพากษ์ ร่าง พ.ร.บ. การวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ... สมุดปกขาว

ผู้แต่ง : วิชัย โชควิวัฒน

฿ 54.00

อ่านเพิ่มเติม

การปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ (CIVIL SERVANT MEDICAL BENEFIT SCHEME REFORM (CSMBS RE

การปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ (CIVIL SERVANT MEDICAL BENEFIT SCHEME REFORM (CSMBS RE

ผู้แต่ง : วิชัย โชควิวัฒน

฿ 54.00

อ่านเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 (ฉบับปัจจุบัน) ฉบับปฏิบัติงาน ประกอบด้วยกฎกระทรวง ข้อบังคับ และคำพ

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 (ฉบับปัจจุบัน) ฉบับปฏิบัติงาน ประกอบด้วยกฎกระทรวง ข้อบังคับ และคำพ

ผู้แต่ง : ประทีป ทับอัตตานนท์

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

อธิบาย พ.ร.บ. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558

อธิบาย พ.ร.บ. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558

ผู้แต่ง : สุเนติ คงเทพ

฿ 495.00

อ่านเพิ่มเติม

พ.ร.บ.การปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 (ส.ป.ก.)

พ.ร.บ.การปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 (ส.ป.ก.)

ผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

฿ 504.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือเปรียบเทียบความผิด พระราชบัญญัติจราจรทางบก รถยนต์ การขนส่งทางบก ทางหลวง และคุ้มครองผู้ประสบภัย

คู่มือเปรียบเทียบความผิด พระราชบัญญัติจราจรทางบก รถยนต์ การขนส่งทางบก ทางหลวง และคุ้มครองผู้ประสบภัย

ผู้แต่ง : ฐาน ธนชัยวิวัฒน์

฿ 54.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักและคำพิพากษา :พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงฯ

หลักและคำพิพากษา :พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงฯ

ผู้แต่ง : สหรัฐ กิติ ศุภการ

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

ประมวลตั้ง : แก้ข้อหา 770 พระราชบัญญัติ พ.ศ.2564 เล่ม 2 ป-ฮ

ประมวลตั้ง : แก้ข้อหา 770 พระราชบัญญัติ พ.ศ.2564 เล่ม 2 ป-ฮ

ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

ประมวลตั้ง : แก้ข้อหา 770 พระราชบัญญัติ พ.ศ.2564 เล่ม 1 ก-บ

ประมวลตั้ง : แก้ข้อหา 770 พระราชบัญญัติ พ.ศ.2564 เล่ม 1 ก-บ

ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบาย พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

คำอธิบาย พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

ผู้แต่ง : สราวุธ ปิติยาศักดิ์

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565

พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565

ผู้แต่ง : คณะวิชาการ THE JUSTICE GROUP

฿ 90.00

อ่านเพิ่มเติม

พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 (ฉบับยกร่างใหม่ทั้งฉบับ)

พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 (ฉบับยกร่างใหม่ทั้งฉบับ)

ผู้แต่ง : ศุภากาญจน์ ทิบชัย

฿ 90.00

อ่านเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติควบคุมอาคารและพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522

พระราชบัญญัติควบคุมอาคารและพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522

ผู้แต่ง : สนอง แก่นแก้ว

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบาย พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และประมวลกฎหมายที่ดิน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับสมบูรณ์)

คำอธิบาย พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และประมวลกฎหมายที่ดิน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับสมบูรณ์)

ผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

฿ 459.00

อ่านเพิ่มเติม

THE MEDICAL PROFESSION ACT B.E. 2525 (1982)

THE MEDICAL PROFESSION ACT B.E. 2525 (1982)

ผู้แต่ง : THE MEDICAL COUNCIL OF THAILAND

฿ 45.00

อ่านเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติจราจรทางบก ปรับปรุงใหม่สุด พ.ศ. 2565

พระราชบัญญัติจราจรทางบก ปรับปรุงใหม่สุด พ.ศ. 2565

ผู้แต่ง : ฐาน ธนชัยวิวัฒน์

฿ 90.00

อ่านเพิ่มเติม

พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 (คดีอาญานักกา

พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 (คดีอาญานักกา

ผู้แต่ง : สุพิศ ปราณีตพลกรัง

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

มีสินค้า : 222 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 "ฉบับกายวิภาค"

มีสินค้า : 38 ในสต็อก

ราคา

฿ 153.00

อ่านเพิ่มเติม

อธิบาย พ.ร.ก.จัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

มีสินค้า : 29 ในสต็อก

ราคา

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

อธิบายพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

อธิบายพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์

ผู้แต่ง : สุเนติ คงเทพ

มีสินค้า : 22 ในสต็อก

ราคา

฿ 522.00

อ่านเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ฉบับใช้งาน) และพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์ส

มีสินค้า : 21 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

การบัญชีเพื่อการจัดการองค์กรท้องถิ่น (เพื่องานจามจุรีบุ๊คส์แฟร์ 3)

มีสินค้า : 19 ในสต็อก

ราคา

฿ 220.00

อ่านเพิ่มเติม

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ฯ (ฉบับค้นคว้า-อ้างอิง)

มีสินค้า : 19 ในสต็อก

ราคา

฿ 585.00

อ่านเพิ่มเติม

วิพากษ์ ร่าง พ.ร.บ. การวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ... สมุดปกขาว

มีสินค้า : 18 ในสต็อก

ราคา

฿ 54.00

อ่านเพิ่มเติม

การปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ (CIVIL SERVANT MEDICAL BENEFIT SCHEME REFORM (CSMBS RE

มีสินค้า : 17 ในสต็อก

ราคา

฿ 54.00

อ่านเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 (ฉบับปัจจุบัน) ฉบับปฏิบัติงาน ประกอบด้วยกฎกระทรวง ข้อบังคับ และคำพ

มีสินค้า : 17 ในสต็อก

ราคา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

อธิบาย พ.ร.บ. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558

มีสินค้า : 16 ในสต็อก

ราคา

฿ 495.00

อ่านเพิ่มเติม

พ.ร.บ.การปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 (ส.ป.ก.)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พ.ร.บ.การปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 (ส.ป.ก.)

ผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

มีสินค้า : 16 ในสต็อก

ราคา

฿ 504.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือเปรียบเทียบความผิด พระราชบัญญัติจราจรทางบก รถยนต์ การขนส่งทางบก ทางหลวง และคุ้มครองผู้ประสบภัย

มีสินค้า : 15 ในสต็อก

ราคา

฿ 54.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักและคำพิพากษา :พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงฯ

มีสินค้า : 13 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

ประมวลตั้ง : แก้ข้อหา 770 พระราชบัญญัติ พ.ศ.2564 เล่ม 2 ป-ฮ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ประมวลตั้ง : แก้ข้อหา 770 พระราชบัญญัติ พ.ศ.2564 เล่ม 2 ป-ฮ

ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล

มีสินค้า : 12 ในสต็อก

ราคา

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

ประมวลตั้ง : แก้ข้อหา 770 พระราชบัญญัติ พ.ศ.2564 เล่ม 1 ก-บ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ประมวลตั้ง : แก้ข้อหา 770 พระราชบัญญัติ พ.ศ.2564 เล่ม 1 ก-บ

ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล

มีสินค้า : 12 ในสต็อก

ราคา

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบาย พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

มีสินค้า : 12 ในสต็อก

ราคา

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565

ผู้แต่ง : คณะวิชาการ THE JUSTICE GROUP

มีสินค้า : 11 ในสต็อก

ราคา

฿ 90.00

อ่านเพิ่มเติม

พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 (ฉบับยกร่างใหม่ทั้งฉบับ)

มีสินค้า : 11 ในสต็อก

ราคา

฿ 90.00

อ่านเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติควบคุมอาคารและพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522

มีสินค้า : 10 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบาย พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และประมวลกฎหมายที่ดิน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับสมบูรณ์)

มีสินค้า : 8 ในสต็อก

ราคา

฿ 459.00

อ่านเพิ่มเติม

THE MEDICAL PROFESSION ACT B.E. 2525 (1982)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

THE MEDICAL PROFESSION ACT B.E. 2525 (1982)

ผู้แต่ง : THE MEDICAL COUNCIL OF THAILAND

มีสินค้า : 7 ในสต็อก

ราคา

฿ 45.00

อ่านเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติจราจรทางบก ปรับปรุงใหม่สุด พ.ศ. 2565

มีสินค้า : 7 ในสต็อก

ราคา

฿ 90.00

อ่านเพิ่มเติม

พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 (คดีอาญานักกา

มีสินค้า : 6 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม