หนังสือเตรียมสอบสถิติศาสตร์ | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

การวางแผนแบบการทดลอง เล่ม 2 (EXPERIMENTAL DESIGN 2)

การวางแผนแบบการทดลอง เล่ม 2 (EXPERIMENTAL DESIGN 2)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

฿ 100.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (STRUCTURAL EQUATION MODELING: SEM)

การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (STRUCTURAL EQUATION MODELING: SEM)

ผู้แต่ง : ยุทธ ไกยวรรณ์

฿ 306.00

อ่านเพิ่มเติม

การวางแผนแบบการทดลอง เล่ม 1 (EXPERIMENTAL DESIGN 1)

การวางแผนแบบการทดลอง เล่ม 1 (EXPERIMENTAL DESIGN 1)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

฿ 112.00

อ่านเพิ่มเติม

การวางแผนแบบการทดลองและการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MINITAB

การวางแผนแบบการทดลองและการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MINITAB

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

฿ 148.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติคณิตศาสตร์ 2 (MATHEMATICAL STATISTICS 2)

สถิติคณิตศาสตร์ 2 (MATHEMATICAL STATISTICS 2)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

฿ 195.00

อ่านเพิ่มเติม

การแจกแจงเชิงสถิติ (STATISTICAL DISTRIBUTIONS)

การแจกแจงเชิงสถิติ (STATISTICAL DISTRIBUTIONS)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

฿ 127.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติเบื้องต้น (ELEMENTARY STATISTICS)

สถิติเบื้องต้น (ELEMENTARY STATISTICS)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

฿ 240.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น (STATISTICS FOR FUNDAMENTAL RESEARCH)

สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น (STATISTICS FOR FUNDAMENTAL RESEARCH)

ผู้แต่ง : ประภัสสร วงษ์ดี

฿ 374.00

อ่านเพิ่มเติม

การสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ในงานวิจัยผลลัพธ์ทางเภสัชกรรม :การวิเคราะห์อภิมานด้วยโปรแกรม STATA

การสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ในงานวิจัยผลลัพธ์ทางเภสัชกรรม :การวิเคราะห์อภิมานด้วยโปรแกรม STATA

ผู้แต่ง : สุรศักดิ์ เสาแก้ว

฿ 221.00

อ่านเพิ่มเติม

ความน่าจะเป็น (PROBABILITY)

ความน่าจะเป็น (PROBABILITY)

ผู้แต่ง : อัชฌา อระวีพร

฿ 331.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติวิจัย :การวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์

สถิติวิจัย :การวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์

ผู้แต่ง : มนตรี สังข์ทอง

฿ 459.00

อ่านเพิ่มเติม

การวางแผนการทดลองสำหรับการวิจัย

การวางแผนการทดลองสำหรับการวิจัย

ผู้แต่ง : ยุทธ ไกยวรรณ์

฿ 160.00

อ่านเพิ่มเติม

การใช้โปรแกรม MINITAB วิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัย (1 BK./1 CD-ROM)

การใช้โปรแกรม MINITAB วิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัย (1 BK./1 CD-ROM)

ผู้แต่ง : ยุทธ ไกยวรรณ์

฿ 323.00

อ่านเพิ่มเติม

การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ

การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ

ผู้แต่ง : กาญจนา กาญจนสุนทร

฿ 42.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติประกันชีวิต (ACTUARIAL STATISTICS)

สถิติประกันชีวิต (ACTUARIAL STATISTICS)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

฿ 110.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย :ทฤษฎีและปฎิบัติ

สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย :ทฤษฎีและปฎิบัติ

ผู้แต่ง : สำราญ มีแจ้ง

฿ 433.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ (NONPARAMETRIC STATISTICS)

สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ (NONPARAMETRIC STATISTICS)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

฿ 340.00

อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบและวิเคราะห์การทดลองขั้นพื้นฐาน (BASIC DESIGN AND ANALYSIS OF EXPERIMENTS)

การออกแบบและวิเคราะห์การทดลองขั้นพื้นฐาน (BASIC DESIGN AND ANALYSIS OF EXPERIMENTS)

ผู้แต่ง : ศุภชัย นาทะพันธ์

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

การเลือกใช้สถิติพื้นฐานและสถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย การทดสอบข้อตกลงเบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมูลและก

การเลือกใช้สถิติพื้นฐานและสถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย การทดสอบข้อตกลงเบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมูลและก

ผู้แต่ง : อนุวัติ คูณแก้ว

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยเชิงปริมาณทางสังคมศาสตร์

สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยเชิงปริมาณทางสังคมศาสตร์

ผู้แต่ง : พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี

฿ 418.00

อ่านเพิ่มเติม

DISCOVERING STATISTICS USING IBM SPSS STATISTICS

DISCOVERING STATISTICS USING IBM SPSS STATISTICS

ผู้แต่ง : ANDY FIELD

฿ 2,465.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติเชิงบรรยาย :การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบุกเบิกและกราฟิกทางสถิติด้วยการเขียนโปรแกรม R เบื้องต้น

สถิติเชิงบรรยาย :การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบุกเบิกและกราฟิกทางสถิติด้วยการเขียนโปรแกรม R เบื้องต้น

ผู้แต่ง : อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติสำหรับการวิจัย (STATISTICS FOR RESEARCH)

สถิติสำหรับการวิจัย (STATISTICS FOR RESEARCH)

ผู้แต่ง : ปิยะธิดา ปัญญา

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติพื้นฐาน แนวคิดพร้อมแบบทดสอบ

สถิติพื้นฐาน แนวคิดพร้อมแบบทดสอบ

ผู้แต่ง : เกรียง กิจบำรุงรัตน์

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

การวางแผนแบบการทดลอง เล่ม 2 (EXPERIMENTAL DESIGN 2)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวางแผนแบบการทดลอง เล่ม 2 (EXPERIMENTAL DESIGN 2)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

มีสินค้า : 1190 ในสต็อก

ราคา

฿ 100.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (STRUCTURAL EQUATION MODELING: SEM)

มีสินค้า : 596 ในสต็อก

ราคา

฿ 306.00

อ่านเพิ่มเติม

การวางแผนแบบการทดลอง เล่ม 1 (EXPERIMENTAL DESIGN 1)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวางแผนแบบการทดลอง เล่ม 1 (EXPERIMENTAL DESIGN 1)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

มีสินค้า : 561 ในสต็อก

ราคา

฿ 112.00

อ่านเพิ่มเติม

การวางแผนแบบการทดลองและการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MINITAB

มีสินค้า : 517 ในสต็อก

ราคา

฿ 148.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติคณิตศาสตร์ 2 (MATHEMATICAL STATISTICS 2)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สถิติคณิตศาสตร์ 2 (MATHEMATICAL STATISTICS 2)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

มีสินค้า : 455 ในสต็อก

ราคา

฿ 195.00

อ่านเพิ่มเติม

การแจกแจงเชิงสถิติ (STATISTICAL DISTRIBUTIONS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การแจกแจงเชิงสถิติ (STATISTICAL DISTRIBUTIONS)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

มีสินค้า : 438 ในสต็อก

ราคา

฿ 127.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติเบื้องต้น (ELEMENTARY STATISTICS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สถิติเบื้องต้น (ELEMENTARY STATISTICS)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

มีสินค้า : 417 ในสต็อก

ราคา

฿ 240.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น (STATISTICS FOR FUNDAMENTAL RESEARCH)

มีสินค้า : 344 ในสต็อก

ราคา

฿ 374.00

อ่านเพิ่มเติม

การสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ในงานวิจัยผลลัพธ์ทางเภสัชกรรม :การวิเคราะห์อภิมานด้วยโปรแกรม STATA

มีสินค้า : 266 ในสต็อก

ราคา

฿ 221.00

อ่านเพิ่มเติม

ความน่าจะเป็น (PROBABILITY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ความน่าจะเป็น (PROBABILITY)

ผู้แต่ง : อัชฌา อระวีพร

มีสินค้า : 174 ในสต็อก

ราคา

฿ 331.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติวิจัย :การวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์

มีสินค้า : 165 ในสต็อก

ราคา

฿ 459.00

อ่านเพิ่มเติม

การวางแผนการทดลองสำหรับการวิจัย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวางแผนการทดลองสำหรับการวิจัย

ผู้แต่ง : ยุทธ ไกยวรรณ์

มีสินค้า : 93 ในสต็อก

ราคา

฿ 160.00

อ่านเพิ่มเติม

การใช้โปรแกรม MINITAB วิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัย (1 BK./1 CD-ROM)

มีสินค้า : 60 ในสต็อก

ราคา

฿ 323.00

อ่านเพิ่มเติม

การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ

ผู้แต่ง : กาญจนา กาญจนสุนทร

มีสินค้า : 53 ในสต็อก

ราคา

฿ 42.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติประกันชีวิต (ACTUARIAL STATISTICS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สถิติประกันชีวิต (ACTUARIAL STATISTICS)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

มีสินค้า : 46 ในสต็อก

ราคา

฿ 110.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย :ทฤษฎีและปฎิบัติ

มีสินค้า : 42 ในสต็อก

ราคา

฿ 433.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ (NONPARAMETRIC STATISTICS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ (NONPARAMETRIC STATISTICS)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

มีสินค้า : 33 ในสต็อก

ราคา

฿ 340.00

อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบและวิเคราะห์การทดลองขั้นพื้นฐาน (BASIC DESIGN AND ANALYSIS OF EXPERIMENTS)

มีสินค้า : 22 ในสต็อก

ราคา

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยเชิงปริมาณทางสังคมศาสตร์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยเชิงปริมาณทางสังคมศาสตร์

ผู้แต่ง : พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี

มีสินค้า : 21 ในสต็อก

ราคา

฿ 418.00

อ่านเพิ่มเติม

DISCOVERING STATISTICS USING IBM SPSS STATISTICS

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

DISCOVERING STATISTICS USING IBM SPSS STATISTICS

ผู้แต่ง : ANDY FIELD

มีสินค้า : 21 ในสต็อก

ราคา

฿ 2,465.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติเชิงบรรยาย :การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบุกเบิกและกราฟิกทางสถิติด้วยการเขียนโปรแกรม R เบื้องต้น

มีสินค้า : 20 ในสต็อก

ราคา

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติสำหรับการวิจัย (STATISTICS FOR RESEARCH)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สถิติสำหรับการวิจัย (STATISTICS FOR RESEARCH)

ผู้แต่ง : ปิยะธิดา ปัญญา

มีสินค้า : 17 ในสต็อก

ราคา

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติพื้นฐาน แนวคิดพร้อมแบบทดสอบ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สถิติพื้นฐาน แนวคิดพร้อมแบบทดสอบ

ผู้แต่ง : เกรียง กิจบำรุงรัตน์

มีสินค้า : 15 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม