หนังสือการวัดผลการศึกษา | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

การวิจัยการออกแบบทางการศึกษา (DESIGN RESEARCH IN EDUCATION)

การวิจัยการออกแบบทางการศึกษา (DESIGN RESEARCH IN EDUCATION)

ผู้แต่ง : สุวิมล ว่องวาณิช

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

เครื่องมือการวิจัยทางการศึกษาและสังคมศาสตร์

เครื่องมือการวิจัยทางการศึกษาและสังคมศาสตร์

ผู้แต่ง : อัจศรา ประเสริฐสิน

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการประเมินหลักสูตร

เทคนิคการประเมินหลักสูตร

ผู้แต่ง : พิชิต ฤทธิ์จรูญ

฿ 265.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ผู้แต่ง : รัตนะ บัวสนธ์

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

ชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การวิจัยในชั้นเรียน (LEARNING COMMUNITY TO CLASSROOM RESEARCH)

ชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การวิจัยในชั้นเรียน (LEARNING COMMUNITY TO CLASSROOM RESEARCH)

ผู้แต่ง : ชวลิต ชูกำแพง

฿ 216.00

อ่านเพิ่มเติม

การประเมินโครงการทางการศึกษา

การประเมินโครงการทางการศึกษา

ผู้แต่ง : เศรษฐวิชญ์ ชโนวรรณ

฿ 216.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยที่มีคุณภาพ

เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยที่มีคุณภาพ

ผู้แต่ง : พิชิต ฤทธิ์จรูญ

฿ 238.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียน

เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียน

ผู้แต่ง : พิชิต ฤทธิ์จรูญ

฿ 216.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา (STATISTICS FOR EDUCATIONAL RESEARCH)

สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา (STATISTICS FOR EDUCATIONAL RESEARCH)

ผู้แต่ง : ยุภาดี ปณะราช

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา :แนวทางสำหรับครูปฐมวัย

วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา :แนวทางสำหรับครูปฐมวัย

ผู้แต่ง : สุมนา โสตถิผลอนันต์

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

หนังสือประกอบการบรรยาย TEST BLUEPRINT ฉบับพกพา สรุปผังการสร้างข้อสอบ ฉบับพกพา

หนังสือประกอบการบรรยาย TEST BLUEPRINT ฉบับพกพา สรุปผังการสร้างข้อสอบ ฉบับพกพา

ผู้แต่ง : ถนอมศักดิ์ บุญพินิจ

฿ 153.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น

การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น

ผู้แต่ง : สุวิมล ว่องวาณิช

฿ 441.00

อ่านเพิ่มเติม

การทดสอบ การวัดผลและประเมินผลการศึกษาแนวใหม่

การทดสอบ การวัดผลและประเมินผลการศึกษาแนวใหม่

ผู้แต่ง : อนุวัติ คูณแก้ว

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

การทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างง่าย :ชุดฝึกปฏิบัติการเหนือตำรา

การทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างง่าย :ชุดฝึกปฏิบัติการเหนือตำรา

ผู้แต่ง : มนสิช สิทธิสมบูรณ์

฿ 193.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

เทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ผู้แต่ง : พิชิต ฤทธิ์จรูญ

฿ 247.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีวิทยาการประเมิน :ศาสตร์แห่งคุณค่า

วิธีวิทยาการประเมิน :ศาสตร์แห่งคุณค่า

ผู้แต่ง : สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 

฿ 54.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยทางการศึกษา (EDUCATIONAL RESEARCH)

การวิจัยทางการศึกษา (EDUCATIONAL RESEARCH)

ผู้แต่ง : ไพศาล วรคำ

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

ผู้แต่ง : จันทรา ด่านคงรักษ์

฿ 378.00

อ่านเพิ่มเติม

วิจัยการเรียนการสอน

วิจัยการเรียนการสอน

ผู้แต่ง : ประสาท เนืองเฉลิม

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

การทำวิจัยเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ :ชุดฝึกปฏิบัติการเหนือตำรา

การทำวิจัยเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ :ชุดฝึกปฏิบัติการเหนือตำรา

ผู้แต่ง : มนสิช สิทธิสมบูรณ์

฿ 193.00

อ่านเพิ่มเติม

การวัดและประเมินทักษะการปฏิบัติ

การวัดและประเมินทักษะการปฏิบัติ

ผู้แต่ง : กมลวรรณ ตังธนกานนท์

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการวิจัยทางการศึกษา

วิธีการวิจัยทางการศึกษา

ผู้แต่ง : พรรณี ลีกิจวัฒนะ

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาแบบสอบคู่ขนาน :การสร้างและการวิเคราะห์ความเป็นคู่ขนาน

การพัฒนาแบบสอบคู่ขนาน :การสร้างและการวิเคราะห์ความเป็นคู่ขนาน

ผู้แต่ง : โชติกา ภาษีผล

฿ 112.00

อ่านเพิ่มเติม

การทดสอบการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์

การทดสอบการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์

ผู้แต่ง : อนุวัติ คูณแก้ว

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยการออกแบบทางการศึกษา (DESIGN RESEARCH IN EDUCATION)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิจัยการออกแบบทางการศึกษา (DESIGN RESEARCH IN EDUCATION)

ผู้แต่ง : สุวิมล ว่องวาณิช

มีสินค้า : 677 ในสต็อก

ราคา

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

เครื่องมือการวิจัยทางการศึกษาและสังคมศาสตร์

มีสินค้า : 444 ในสต็อก

ราคา

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการประเมินหลักสูตร

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เทคนิคการประเมินหลักสูตร

ผู้แต่ง : พิชิต ฤทธิ์จรูญ

มีสินค้า : 425 ในสต็อก

ราคา

฿ 265.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ผู้แต่ง : รัตนะ บัวสนธ์

มีสินค้า : 384 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

ชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การวิจัยในชั้นเรียน (LEARNING COMMUNITY TO CLASSROOM RESEARCH)

มีสินค้า : 355 ในสต็อก

ราคา

฿ 216.00

อ่านเพิ่มเติม

การประเมินโครงการทางการศึกษา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การประเมินโครงการทางการศึกษา

ผู้แต่ง : เศรษฐวิชญ์ ชโนวรรณ

มีสินค้า : 208 ในสต็อก

ราคา

฿ 216.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยที่มีคุณภาพ

มีสินค้า : 196 ในสต็อก

ราคา

฿ 238.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียน

ผู้แต่ง : พิชิต ฤทธิ์จรูญ

มีสินค้า : 124 ในสต็อก

ราคา

฿ 216.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา (STATISTICS FOR EDUCATIONAL RESEARCH)

มีสินค้า : 113 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา :แนวทางสำหรับครูปฐมวัย

มีสินค้า : 104 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

หนังสือประกอบการบรรยาย TEST BLUEPRINT ฉบับพกพา สรุปผังการสร้างข้อสอบ ฉบับพกพา

มีสินค้า : 88 ในสต็อก

ราคา

฿ 153.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น

ผู้แต่ง : สุวิมล ว่องวาณิช

มีสินค้า : 82 ในสต็อก

ราคา

฿ 441.00

อ่านเพิ่มเติม

การทดสอบ การวัดผลและประเมินผลการศึกษาแนวใหม่

มีสินค้า : 78 ในสต็อก

ราคา

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

การทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างง่าย :ชุดฝึกปฏิบัติการเหนือตำรา

มีสินค้า : 53 ในสต็อก

ราคา

฿ 193.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ผู้แต่ง : พิชิต ฤทธิ์จรูญ

มีสินค้า : 53 ในสต็อก

ราคา

฿ 247.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีวิทยาการประเมิน :ศาสตร์แห่งคุณค่า

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิธีวิทยาการประเมิน :ศาสตร์แห่งคุณค่า

ผู้แต่ง : สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 

มีสินค้า : 52 ในสต็อก

ราคา

฿ 54.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยทางการศึกษา (EDUCATIONAL RESEARCH)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิจัยทางการศึกษา (EDUCATIONAL RESEARCH)

ผู้แต่ง : ไพศาล วรคำ

มีสินค้า : 45 ในสต็อก

ราคา

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

ผู้แต่ง : จันทรา ด่านคงรักษ์

มีสินค้า : 44 ในสต็อก

ราคา

฿ 378.00

อ่านเพิ่มเติม

วิจัยการเรียนการสอน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิจัยการเรียนการสอน

ผู้แต่ง : ประสาท เนืองเฉลิม

มีสินค้า : 43 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

การทำวิจัยเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ :ชุดฝึกปฏิบัติการเหนือตำรา

มีสินค้า : 42 ในสต็อก

ราคา

฿ 193.00

อ่านเพิ่มเติม

การวัดและประเมินทักษะการปฏิบัติ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวัดและประเมินทักษะการปฏิบัติ

ผู้แต่ง : กมลวรรณ ตังธนกานนท์

มีสินค้า : 35 ในสต็อก

ราคา

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการวิจัยทางการศึกษา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิธีการวิจัยทางการศึกษา

ผู้แต่ง : พรรณี ลีกิจวัฒนะ

มีสินค้า : 33 ในสต็อก

ราคา

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาแบบสอบคู่ขนาน :การสร้างและการวิเคราะห์ความเป็นคู่ขนาน

มีสินค้า : 30 ในสต็อก

ราคา

฿ 112.00

อ่านเพิ่มเติม

การทดสอบการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์

มีสินค้า : 23 ในสต็อก

ราคา

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม