หนังสือการวัดผลการศึกษา | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

เทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

เทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ผู้แต่ง : พิชิต ฤทธิ์จรูญ

฿ 233.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยที่มีคุณภาพ

เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยที่มีคุณภาพ

ผู้แต่ง : พิชิต ฤทธิ์จรูญ

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

วิจัยการเรียนการสอน

วิจัยการเรียนการสอน

ผู้แต่ง : ประสาท เนืองเฉลิม

฿ 187.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

ผู้แต่ง : จันทรา ด่านคงรักษ์

฿ 357.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการประเมินหลักสูตร

เทคนิคการประเมินหลักสูตร

ผู้แต่ง : พิชิต ฤทธิ์จรูญ

฿ 250.00

อ่านเพิ่มเติม

เครื่องมือการวิจัยทางการศึกษาและสังคมศาสตร์

เครื่องมือการวิจัยทางการศึกษาและสังคมศาสตร์

ผู้แต่ง : อัจศรา ประเสริฐสิน

฿ 246.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยการออกแบบทางการศึกษา (DESIGN RESEARCH IN EDUCATION)

การวิจัยการออกแบบทางการศึกษา (DESIGN RESEARCH IN EDUCATION)

ผู้แต่ง : สุวิมล ว่องวาณิช

฿ 340.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียน

เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียน

ผู้แต่ง : พิชิต ฤทธิ์จรูญ

฿ 237.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา (STATISTICS FOR EDUCATIONAL RESEARCH)

สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา (STATISTICS FOR EDUCATIONAL RESEARCH)

ผู้แต่ง : ยุภาดี ปณะราช

฿ 255.00

อ่านเพิ่มเติม

ชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การวิจัยในชั้นเรียน (LEARNING COMMUNITY TO CLASSROOM RESEARCH)

ชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การวิจัยในชั้นเรียน (LEARNING COMMUNITY TO CLASSROOM RESEARCH)

ผู้แต่ง : ชวลิต ชูกำแพง

฿ 204.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ผู้แต่ง : รัตนะ บัวสนธ์

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม

การประเมินโครงการทางการศึกษา

การประเมินโครงการทางการศึกษา

ผู้แต่ง : เศรษฐวิชญ์ ชโนวรรณ

฿ 204.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียน

เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียน

ผู้แต่ง : พิชิต ฤทธิ์จรูญ

฿ 204.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎีการทดสอบแนวใหม่ (MODERN TEST THEORIES)

ทฤษฎีการทดสอบแนวใหม่ (MODERN TEST THEORIES)

ผู้แต่ง : ศิริชัย กาญจนวาสี

฿ 255.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา :แนวทางสำหรับครูปฐมวัย

วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา :แนวทางสำหรับครูปฐมวัย

ผู้แต่ง : สุมนา โสตถิผลอนันต์

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม

การทดสอบ การวัดผลและประเมินผลการศึกษาแนวใหม่

การทดสอบ การวัดผลและประเมินผลการศึกษาแนวใหม่

ผู้แต่ง : อนุวัติ คูณแก้ว

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

หนังสือประกอบการบรรยาย TEST BLUEPRINT ฉบับพกพา สรุปผังการสร้างข้อสอบ ฉบับพกพา

หนังสือประกอบการบรรยาย TEST BLUEPRINT ฉบับพกพา สรุปผังการสร้างข้อสอบ ฉบับพกพา

ผู้แต่ง : ถนอมศักดิ์ บุญพินิจ

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการวิจัยทางการศึกษา (RESEARCH METHODS IN EDUCATION)

วิธีการวิจัยทางการศึกษา (RESEARCH METHODS IN EDUCATION)

ผู้แต่ง : พรรณี ลีกิจวัฒนะ

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

การวัดผลการศึกษา (EDUCATIONAL MEASUREMENT)

การวัดผลการศึกษา (EDUCATIONAL MEASUREMENT)

ผู้แต่ง : สมนึก ภัททิยธนี

฿ 212.00

อ่านเพิ่มเติม

การประเมินโครงการ :ชุดฝึกปฏิบัติการ

การประเมินโครงการ :ชุดฝึกปฏิบัติการ

ผู้แต่ง : มนสิช สิทธิสมบูรณ์

฿ 193.00

อ่านเพิ่มเติม

การทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างง่าย :ชุดฝึกปฏิบัติการเหนือตำรา

การทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างง่าย :ชุดฝึกปฏิบัติการเหนือตำรา

ผู้แต่ง : มนสิช สิทธิสมบูรณ์

฿ 193.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยในชั้นเรียน (CLASSROOM RESEARCH)

การวิจัยในชั้นเรียน (CLASSROOM RESEARCH)

ผู้แต่ง : อาฟีฟี ลาเต๊ะ

฿ 323.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยทางการศึกษา (EDUCATIONAL RESEARCH)

การวิจัยทางการศึกษา (EDUCATIONAL RESEARCH)

ผู้แต่ง : ไพศาล วรคำ

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยในชั้นเรียน

ผู้แต่ง : มนสิช สิทธิสมบูรณ์

฿ 193.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ผู้แต่ง : พิชิต ฤทธิ์จรูญ

มีสินค้า : 809 ในสต็อก

ราคา

฿ 233.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยที่มีคุณภาพ

มีสินค้า : 800 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

วิจัยการเรียนการสอน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิจัยการเรียนการสอน

ผู้แต่ง : ประสาท เนืองเฉลิม

มีสินค้า : 588 ในสต็อก

ราคา

฿ 187.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

ผู้แต่ง : จันทรา ด่านคงรักษ์

มีสินค้า : 452 ในสต็อก

ราคา

฿ 357.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการประเมินหลักสูตร

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เทคนิคการประเมินหลักสูตร

ผู้แต่ง : พิชิต ฤทธิ์จรูญ

มีสินค้า : 379 ในสต็อก

ราคา

฿ 250.00

อ่านเพิ่มเติม

เครื่องมือการวิจัยทางการศึกษาและสังคมศาสตร์

มีสินค้า : 358 ในสต็อก

ราคา

฿ 246.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยการออกแบบทางการศึกษา (DESIGN RESEARCH IN EDUCATION)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิจัยการออกแบบทางการศึกษา (DESIGN RESEARCH IN EDUCATION)

ผู้แต่ง : สุวิมล ว่องวาณิช

มีสินค้า : 342 ในสต็อก

ราคา

฿ 340.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียน

ผู้แต่ง : พิชิต ฤทธิ์จรูญ

มีสินค้า : 298 ในสต็อก

ราคา

฿ 237.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา (STATISTICS FOR EDUCATIONAL RESEARCH)

มีสินค้า : 272 ในสต็อก

ราคา

฿ 255.00

อ่านเพิ่มเติม

ชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การวิจัยในชั้นเรียน (LEARNING COMMUNITY TO CLASSROOM RESEARCH)

มีสินค้า : 261 ในสต็อก

ราคา

฿ 204.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ผู้แต่ง : รัตนะ บัวสนธ์

มีสินค้า : 226 ในสต็อก

ราคา

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม

การประเมินโครงการทางการศึกษา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การประเมินโครงการทางการศึกษา

ผู้แต่ง : เศรษฐวิชญ์ ชโนวรรณ

มีสินค้า : 157 ในสต็อก

ราคา

฿ 204.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียน

ผู้แต่ง : พิชิต ฤทธิ์จรูญ

มีสินค้า : 149 ในสต็อก

ราคา

฿ 204.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎีการทดสอบแนวใหม่ (MODERN TEST THEORIES)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ทฤษฎีการทดสอบแนวใหม่ (MODERN TEST THEORIES)

ผู้แต่ง : ศิริชัย กาญจนวาสี

มีสินค้า : 111 ในสต็อก

ราคา

฿ 255.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา :แนวทางสำหรับครูปฐมวัย

มีสินค้า : 94 ในสต็อก

ราคา

฿ 170.00

อ่านเพิ่มเติม

การทดสอบ การวัดผลและประเมินผลการศึกษาแนวใหม่

มีสินค้า : 84 ในสต็อก

ราคา

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

หนังสือประกอบการบรรยาย TEST BLUEPRINT ฉบับพกพา สรุปผังการสร้างข้อสอบ ฉบับพกพา

มีสินค้า : 67 ในสต็อก

ราคา

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการวิจัยทางการศึกษา (RESEARCH METHODS IN EDUCATION)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิธีการวิจัยทางการศึกษา (RESEARCH METHODS IN EDUCATION)

ผู้แต่ง : พรรณี ลีกิจวัฒนะ

มีสินค้า : 57 ในสต็อก

ราคา

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

การวัดผลการศึกษา (EDUCATIONAL MEASUREMENT)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวัดผลการศึกษา (EDUCATIONAL MEASUREMENT)

ผู้แต่ง : สมนึก ภัททิยธนี

มีสินค้า : 49 ในสต็อก

ราคา

฿ 212.00

อ่านเพิ่มเติม

การประเมินโครงการ :ชุดฝึกปฏิบัติการ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การประเมินโครงการ :ชุดฝึกปฏิบัติการ

ผู้แต่ง : มนสิช สิทธิสมบูรณ์

มีสินค้า : 42 ในสต็อก

ราคา

฿ 193.00

อ่านเพิ่มเติม

การทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างง่าย :ชุดฝึกปฏิบัติการเหนือตำรา

มีสินค้า : 41 ในสต็อก

ราคา

฿ 193.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยในชั้นเรียน (CLASSROOM RESEARCH)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิจัยในชั้นเรียน (CLASSROOM RESEARCH)

ผู้แต่ง : อาฟีฟี ลาเต๊ะ

มีสินค้า : 41 ในสต็อก

ราคา

฿ 323.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยทางการศึกษา (EDUCATIONAL RESEARCH)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิจัยทางการศึกษา (EDUCATIONAL RESEARCH)

ผู้แต่ง : ไพศาล วรคำ

มีสินค้า : 38 ในสต็อก

ราคา

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยในชั้นเรียน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิจัยในชั้นเรียน

ผู้แต่ง : มนสิช สิทธิสมบูรณ์

มีสินค้า : 34 ในสต็อก

ราคา

฿ 193.00

อ่านเพิ่มเติม