หนังสือการวัดผลการศึกษา | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียน

เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียน

ผู้แต่ง : พิชิต ฤทธิ์จรูญ

฿ 251.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยการออกแบบทางการศึกษา (DESIGN RESEARCH IN EDUCATION)

การวิจัยการออกแบบทางการศึกษา (DESIGN RESEARCH IN EDUCATION)

ผู้แต่ง : สุวิมล ว่องวาณิช

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

เครื่องมือการวิจัยทางการศึกษาและสังคมศาสตร์

เครื่องมือการวิจัยทางการศึกษาและสังคมศาสตร์

ผู้แต่ง : อัจศรา ประเสริฐสิน

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการประเมินหลักสูตร

เทคนิคการประเมินหลักสูตร

ผู้แต่ง : พิชิต ฤทธิ์จรูญ

฿ 265.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ผู้แต่ง : รัตนะ บัวสนธ์

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

ชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การวิจัยในชั้นเรียน (LEARNING COMMUNITY TO CLASSROOM RESEARCH)

ชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การวิจัยในชั้นเรียน (LEARNING COMMUNITY TO CLASSROOM RESEARCH)

ผู้แต่ง : ชวลิต ชูกำแพง

฿ 216.00

อ่านเพิ่มเติม

การประเมินโครงการทางการศึกษา

การประเมินโครงการทางการศึกษา

ผู้แต่ง : เศรษฐวิชญ์ ชโนวรรณ

฿ 216.00

อ่านเพิ่มเติม

การวัดผลการศึกษา (EDUCATIONAL MEASUREMENT)

การวัดผลการศึกษา (EDUCATIONAL MEASUREMENT)

ผู้แต่ง : สมนึก ภัททิยธนี

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยที่มีคุณภาพ

เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยที่มีคุณภาพ

ผู้แต่ง : พิชิต ฤทธิ์จรูญ

฿ 238.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียน

เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียน

ผู้แต่ง : พิชิต ฤทธิ์จรูญ

฿ 216.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา (STATISTICS FOR EDUCATIONAL RESEARCH)

สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา (STATISTICS FOR EDUCATIONAL RESEARCH)

ผู้แต่ง : ยุภาดี ปณะราช

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา :แนวทางสำหรับครูปฐมวัย

วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา :แนวทางสำหรับครูปฐมวัย

ผู้แต่ง : สุมนา โสตถิผลอนันต์

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

หนังสือประกอบการบรรยาย TEST BLUEPRINT ฉบับพกพา สรุปผังการสร้างข้อสอบ ฉบับพกพา

หนังสือประกอบการบรรยาย TEST BLUEPRINT ฉบับพกพา สรุปผังการสร้างข้อสอบ ฉบับพกพา

ผู้แต่ง : ถนอมศักดิ์ บุญพินิจ

฿ 153.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น

การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น

ผู้แต่ง : สุวิมล ว่องวาณิช

฿ 441.00

อ่านเพิ่มเติม

การทดสอบ การวัดผลและประเมินผลการศึกษาแนวใหม่

การทดสอบ การวัดผลและประเมินผลการศึกษาแนวใหม่

ผู้แต่ง : อนุวัติ คูณแก้ว

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

การทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างง่าย :ชุดฝึกปฏิบัติการเหนือตำรา

การทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างง่าย :ชุดฝึกปฏิบัติการเหนือตำรา

ผู้แต่ง : มนสิช สิทธิสมบูรณ์

฿ 193.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยทางการศึกษา (EDUCATIONAL RESEARCH)

การวิจัยทางการศึกษา (EDUCATIONAL RESEARCH)

ผู้แต่ง : ไพศาล วรคำ

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

วิจัยการเรียนการสอน

วิจัยการเรียนการสอน

ผู้แต่ง : ประสาท เนืองเฉลิม

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

การทำวิจัยเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ :ชุดฝึกปฏิบัติการเหนือตำรา

การทำวิจัยเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ :ชุดฝึกปฏิบัติการเหนือตำรา

ผู้แต่ง : มนสิช สิทธิสมบูรณ์

฿ 193.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

เทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ผู้แต่ง : พิชิต ฤทธิ์จรูญ

฿ 247.00

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาแบบสอบคู่ขนาน :การสร้างและการวิเคราะห์ความเป็นคู่ขนาน

การพัฒนาแบบสอบคู่ขนาน :การสร้างและการวิเคราะห์ความเป็นคู่ขนาน

ผู้แต่ง : โชติกา ภาษีผล

฿ 112.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการวิจัยทางการศึกษา

วิธีการวิจัยทางการศึกษา

ผู้แต่ง : พรรณี ลีกิจวัฒนะ

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎีการทดสอบแนวใหม่ (MODERN TEST THEORIES)

ทฤษฎีการทดสอบแนวใหม่ (MODERN TEST THEORIES)

ผู้แต่ง : ศิริชัย กาญจนวาสี

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

การประเมินโครงการทางการศึกษา :ทฤษฎีและปฏิบัติ

การประเมินโครงการทางการศึกษา :ทฤษฎีและปฏิบัติ

ผู้แต่ง : สำราญ มีแจ้ง

฿ 216.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียน

ผู้แต่ง : พิชิต ฤทธิ์จรูญ

มีสินค้า : 927 ในสต็อก

ราคา

฿ 251.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยการออกแบบทางการศึกษา (DESIGN RESEARCH IN EDUCATION)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิจัยการออกแบบทางการศึกษา (DESIGN RESEARCH IN EDUCATION)

ผู้แต่ง : สุวิมล ว่องวาณิช

มีสินค้า : 675 ในสต็อก

ราคา

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

เครื่องมือการวิจัยทางการศึกษาและสังคมศาสตร์

มีสินค้า : 443 ในสต็อก

ราคา

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการประเมินหลักสูตร

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เทคนิคการประเมินหลักสูตร

ผู้แต่ง : พิชิต ฤทธิ์จรูญ

มีสินค้า : 425 ในสต็อก

ราคา

฿ 265.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ผู้แต่ง : รัตนะ บัวสนธ์

มีสินค้า : 363 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

ชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การวิจัยในชั้นเรียน (LEARNING COMMUNITY TO CLASSROOM RESEARCH)

มีสินค้า : 350 ในสต็อก

ราคา

฿ 216.00

อ่านเพิ่มเติม

การประเมินโครงการทางการศึกษา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การประเมินโครงการทางการศึกษา

ผู้แต่ง : เศรษฐวิชญ์ ชโนวรรณ

มีสินค้า : 205 ในสต็อก

ราคา

฿ 216.00

อ่านเพิ่มเติม

การวัดผลการศึกษา (EDUCATIONAL MEASUREMENT)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวัดผลการศึกษา (EDUCATIONAL MEASUREMENT)

ผู้แต่ง : สมนึก ภัททิยธนี

มีสินค้า : 192 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยที่มีคุณภาพ

มีสินค้า : 189 ในสต็อก

ราคา

฿ 238.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียน

ผู้แต่ง : พิชิต ฤทธิ์จรูญ

มีสินค้า : 124 ในสต็อก

ราคา

฿ 216.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา (STATISTICS FOR EDUCATIONAL RESEARCH)

มีสินค้า : 110 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา :แนวทางสำหรับครูปฐมวัย

มีสินค้า : 103 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

หนังสือประกอบการบรรยาย TEST BLUEPRINT ฉบับพกพา สรุปผังการสร้างข้อสอบ ฉบับพกพา

มีสินค้า : 88 ในสต็อก

ราคา

฿ 153.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น

ผู้แต่ง : สุวิมล ว่องวาณิช

มีสินค้า : 77 ในสต็อก

ราคา

฿ 441.00

อ่านเพิ่มเติม

การทดสอบ การวัดผลและประเมินผลการศึกษาแนวใหม่

มีสินค้า : 75 ในสต็อก

ราคา

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

การทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างง่าย :ชุดฝึกปฏิบัติการเหนือตำรา

มีสินค้า : 53 ในสต็อก

ราคา

฿ 193.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยทางการศึกษา (EDUCATIONAL RESEARCH)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิจัยทางการศึกษา (EDUCATIONAL RESEARCH)

ผู้แต่ง : ไพศาล วรคำ

มีสินค้า : 42 ในสต็อก

ราคา

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

วิจัยการเรียนการสอน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิจัยการเรียนการสอน

ผู้แต่ง : ประสาท เนืองเฉลิม

มีสินค้า : 39 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

การทำวิจัยเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ :ชุดฝึกปฏิบัติการเหนือตำรา

มีสินค้า : 39 ในสต็อก

ราคา

฿ 193.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ผู้แต่ง : พิชิต ฤทธิ์จรูญ

มีสินค้า : 36 ในสต็อก

ราคา

฿ 247.00

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาแบบสอบคู่ขนาน :การสร้างและการวิเคราะห์ความเป็นคู่ขนาน

มีสินค้า : 28 ในสต็อก

ราคา

฿ 112.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการวิจัยทางการศึกษา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิธีการวิจัยทางการศึกษา

ผู้แต่ง : พรรณี ลีกิจวัฒนะ

มีสินค้า : 28 ในสต็อก

ราคา

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎีการทดสอบแนวใหม่ (MODERN TEST THEORIES)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ทฤษฎีการทดสอบแนวใหม่ (MODERN TEST THEORIES)

ผู้แต่ง : ศิริชัย กาญจนวาสี

มีสินค้า : 23 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

การประเมินโครงการทางการศึกษา :ทฤษฎีและปฏิบัติ

มีสินค้า : 20 ในสต็อก

ราคา

฿ 216.00

อ่านเพิ่มเติม