หนังสือวิศวกรรมศาสตร์ | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรมด้วยแมทแลบและแอนซีส (COMPUTER AIDED ENGINEERING WITH MATLAB & ANSYS)

คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรมด้วยแมทแลบและแอนซีส (COMPUTER AIDED ENGINEERING WITH MATLAB & ANSYS)

ผู้แต่ง : ปราโมทย์ เดชะอำไพ

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุพื้นฐาน (MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING AN INTRODUCTION)

วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุพื้นฐาน (MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING AN INTRODUCTION)

ผู้แต่ง : WILLIAM D. CALLISTER / สุวันชัย พงษ์สุกิจวัฒน์

฿ 333.00

อ่านเพิ่มเติม

ไอซีทีและการจัดการเชิงกลยุทธ์ (ICT AND STRATEGIC MANAGEMENT)

ไอซีทีและการจัดการเชิงกลยุทธ์ (ICT AND STRATEGIC MANAGEMENT)

ผู้แต่ง : ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

แนวปฏิบัติการบริหารโครงการในระดับองค์กร พ.ศ. 2565

แนวปฏิบัติการบริหารโครงการในระดับองค์กร พ.ศ. 2565

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติวิศวกรรม (ENGINEERING STATISTICS) (ฉบับปรับปรุงใหม่)

สถิติวิศวกรรม (ENGINEERING STATISTICS) (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ผู้แต่ง : DOUGLAS C. MONTGOMERY และคณะ

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักพื้นฐานการวิเคราะห์โครงสร้าง

หลักพื้นฐานการวิเคราะห์โครงสร้าง

ผู้แต่ง : สุนิติ สุภาพ

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานการให้บริการวิชาชีพวิศวกรรม (STANDARD FOR PROFESSIONAL ENGINEERING SERVICES)

มาตรฐานการให้บริการวิชาชีพวิศวกรรม (STANDARD FOR PROFESSIONAL ENGINEERING SERVICES)

ผู้แต่ง : คณะอนุกรรมการมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ และคณะ

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

เขียนแบบเทคนิค (ตามมาตรฐาน ISO-A และ ISO-E)

เขียนแบบเทคนิค (ตามมาตรฐาน ISO-A และ ISO-E)

ผู้แต่ง : มานพ ตันตระบัณฑิตย์ และคณะ

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

FUNDAMENTALS OF SEMICONDUCTOR DEVICES

FUNDAMENTALS OF SEMICONDUCTOR DEVICES

ผู้แต่ง : ANDERSON

฿ 882.00

อ่านเพิ่มเติม

SIGNALS AND SYSTEMS: ANALYSIS USING TRANSFORM METHODS & MATL

SIGNALS AND SYSTEMS: ANALYSIS USING TRANSFORM METHODS & MATL

ผู้แต่ง : M.J. ROBERTS

฿ 924.00

อ่านเพิ่มเติม

การควบคุมฝุ่นในงานขนถ่ายวัสดุปริมาณมวล (หลักการเลือกอุปกรณ์ การประยุกต์ และการออกแบบ)

การควบคุมฝุ่นในงานขนถ่ายวัสดุปริมาณมวล (หลักการเลือกอุปกรณ์ การประยุกต์ และการออกแบบ)

ผู้แต่ง : ธีรศักดิ์ ศรีมิตรรุ่งโรจน์

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

THINKING LIKE AN ENGINEER: AN ACTIVE LEARNING APPROACH (GLOBAL EDITION)

THINKING LIKE AN ENGINEER: AN ACTIVE LEARNING APPROACH (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : ELIZABETH A. STEPHAN

฿ 930.00

อ่านเพิ่มเติม

FUNDAMENTAL OF SOFTWARE ENGINEERING & DIGITAL TRANSFORMATION

FUNDAMENTAL OF SOFTWARE ENGINEERING & DIGITAL TRANSFORMATION

ผู้แต่ง : ปานใจ ธารทัศนวงศ์

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการวิศวกรรมระบบราง

หลักการวิศวกรรมระบบราง

ผู้แต่ง : วิชัย ศิวะโกศิษฐ

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

การควบคุมคุณภาพสำหรับวิศวกร (QUALITY CONTROL FOR ENGINEERS)

การควบคุมคุณภาพสำหรับวิศวกร (QUALITY CONTROL FOR ENGINEERS)

ผู้แต่ง : พิศุทธิ์ พงศ์ชัยฤกษ์

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

เขียนแบบเทคนิค (รหัสวิชา 3100-0002)

เขียนแบบเทคนิค (รหัสวิชา 3100-0002)

ผู้แต่ง : ไทรทอง เรืองจำรัส

฿ 175.00

อ่านเพิ่มเติม

WIND TURBINE ENGINEERING วิศวกรรมกังหันลม

WIND TURBINE ENGINEERING วิศวกรรมกังหันลม

ผู้แต่ง : ภาณุ ประทุมนพรัตน์

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

ความแข็งแรงของวัสดุ (STRENGTH OF MATERIAL) (รหัสวิชา 3100-0105)

ความแข็งแรงของวัสดุ (STRENGTH OF MATERIAL) (รหัสวิชา 3100-0105)

ผู้แต่ง : บุญธรรม ภัทราจารุกุล

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

การจำลองสถานการณ์เบื้องต้น (INTRODUCTION TO SIMULATION) (1 BK./1 CD-ROM) **

การจำลองสถานการณ์เบื้องต้น (INTRODUCTION TO SIMULATION) (1 BK./1 CD-ROM) **

ผู้แต่ง : ประจวบ กล่อมจิต และคณะ

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

NONLINEAR CONTROL (GLOBAL EDITION)

NONLINEAR CONTROL (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : HASSAN K. KHALIL

฿ 770.00

อ่านเพิ่มเติม

เรียนรู้งานอะลูมิเนียมด้วยตนเอง

เรียนรู้งานอะลูมิเนียมด้วยตนเอง

ผู้แต่ง : ธนิต อาภรณ์รัตน์

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ (ENGINEERING RESEARCH METHODOLOGY)

วิธีการวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ (ENGINEERING RESEARCH METHODOLOGY)

ผู้แต่ง : กัณวริช พลูปราชญ์

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติสำหรับวิศวกร (STATISTICS FOR ENGINEERS)

สถิติสำหรับวิศวกร (STATISTICS FOR ENGINEERS)

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ ศิริโอฬาร

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

การควบคุมแบบฟัซซีลอจิก

การควบคุมแบบฟัซซีลอจิก

ผู้แต่ง : พรจิต ประทุมสุวรรณ

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรมด้วยแมทแลบและแอนซีส (COMPUTER AIDED ENGINEERING WITH MATLAB & ANSYS)

มีสินค้า : 422 ในสต็อก

ราคา

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุพื้นฐาน (MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING AN INTRODUCTION)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุพื้นฐาน (MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING AN INTRODUCTION)

ผู้แต่ง : WILLIAM D. CALLISTER / สุวันชัย พงษ์สุกิจวัฒน์

มีสินค้า : 96 ในสต็อก

ราคา

฿ 333.00

อ่านเพิ่มเติม

ไอซีทีและการจัดการเชิงกลยุทธ์ (ICT AND STRATEGIC MANAGEMENT)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ไอซีทีและการจัดการเชิงกลยุทธ์ (ICT AND STRATEGIC MANAGEMENT)

ผู้แต่ง : ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ

มีสินค้า : 58 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

แนวปฏิบัติการบริหารโครงการในระดับองค์กร พ.ศ. 2565

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

แนวปฏิบัติการบริหารโครงการในระดับองค์กร พ.ศ. 2565

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

มีสินค้า : 47 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติวิศวกรรม (ENGINEERING STATISTICS) (ฉบับปรับปรุงใหม่)

มีสินค้า : 35 ในสต็อก

ราคา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักพื้นฐานการวิเคราะห์โครงสร้าง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลักพื้นฐานการวิเคราะห์โครงสร้าง

ผู้แต่ง : สุนิติ สุภาพ

มีสินค้า : 35 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานการให้บริการวิชาชีพวิศวกรรม (STANDARD FOR PROFESSIONAL ENGINEERING SERVICES)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มาตรฐานการให้บริการวิชาชีพวิศวกรรม (STANDARD FOR PROFESSIONAL ENGINEERING SERVICES)

ผู้แต่ง : คณะอนุกรรมการมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ และคณะ

มีสินค้า : 26 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

เขียนแบบเทคนิค (ตามมาตรฐาน ISO-A และ ISO-E)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เขียนแบบเทคนิค (ตามมาตรฐาน ISO-A และ ISO-E)

ผู้แต่ง : มานพ ตันตระบัณฑิตย์ และคณะ

มีสินค้า : 23 ในสต็อก

ราคา

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

FUNDAMENTALS OF SEMICONDUCTOR DEVICES

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

FUNDAMENTALS OF SEMICONDUCTOR DEVICES

ผู้แต่ง : ANDERSON

มีสินค้า : 19 ในสต็อก

ราคา

฿ 882.00

อ่านเพิ่มเติม

SIGNALS AND SYSTEMS: ANALYSIS USING TRANSFORM METHODS & MATL

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

SIGNALS AND SYSTEMS: ANALYSIS USING TRANSFORM METHODS & MATL

ผู้แต่ง : M.J. ROBERTS

มีสินค้า : 19 ในสต็อก

ราคา

฿ 924.00

อ่านเพิ่มเติม

การควบคุมฝุ่นในงานขนถ่ายวัสดุปริมาณมวล (หลักการเลือกอุปกรณ์ การประยุกต์ และการออกแบบ)

มีสินค้า : 18 ในสต็อก

ราคา

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

THINKING LIKE AN ENGINEER: AN ACTIVE LEARNING APPROACH (GLOBAL EDITION)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

THINKING LIKE AN ENGINEER: AN ACTIVE LEARNING APPROACH (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : ELIZABETH A. STEPHAN

มีสินค้า : 16 ในสต็อก

ราคา

฿ 930.00

อ่านเพิ่มเติม

FUNDAMENTAL OF SOFTWARE ENGINEERING & DIGITAL TRANSFORMATION

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

FUNDAMENTAL OF SOFTWARE ENGINEERING & DIGITAL TRANSFORMATION

ผู้แต่ง : ปานใจ ธารทัศนวงศ์

มีสินค้า : 16 ในสต็อก

ราคา

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการวิศวกรรมระบบราง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลักการวิศวกรรมระบบราง

ผู้แต่ง : วิชัย ศิวะโกศิษฐ

มีสินค้า : 14 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

การควบคุมคุณภาพสำหรับวิศวกร (QUALITY CONTROL FOR ENGINEERS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การควบคุมคุณภาพสำหรับวิศวกร (QUALITY CONTROL FOR ENGINEERS)

ผู้แต่ง : พิศุทธิ์ พงศ์ชัยฤกษ์

มีสินค้า : 13 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

เขียนแบบเทคนิค (รหัสวิชา 3100-0002)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เขียนแบบเทคนิค (รหัสวิชา 3100-0002)

ผู้แต่ง : ไทรทอง เรืองจำรัส

มีสินค้า : 12 ในสต็อก

ราคา

฿ 175.00

อ่านเพิ่มเติม

WIND TURBINE ENGINEERING วิศวกรรมกังหันลม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

WIND TURBINE ENGINEERING วิศวกรรมกังหันลม

ผู้แต่ง : ภาณุ ประทุมนพรัตน์

มีสินค้า : 12 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

ความแข็งแรงของวัสดุ (STRENGTH OF MATERIAL) (รหัสวิชา 3100-0105)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ความแข็งแรงของวัสดุ (STRENGTH OF MATERIAL) (รหัสวิชา 3100-0105)

ผู้แต่ง : บุญธรรม ภัทราจารุกุล

มีสินค้า : 11 ในสต็อก

ราคา

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

การจำลองสถานการณ์เบื้องต้น (INTRODUCTION TO SIMULATION) (1 BK./1 CD-ROM) **

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การจำลองสถานการณ์เบื้องต้น (INTRODUCTION TO SIMULATION) (1 BK./1 CD-ROM) **

ผู้แต่ง : ประจวบ กล่อมจิต และคณะ

มีสินค้า : 11 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

NONLINEAR CONTROL (GLOBAL EDITION)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

NONLINEAR CONTROL (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : HASSAN K. KHALIL

มีสินค้า : 10 ในสต็อก

ราคา

฿ 770.00

อ่านเพิ่มเติม

เรียนรู้งานอะลูมิเนียมด้วยตนเอง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เรียนรู้งานอะลูมิเนียมด้วยตนเอง

ผู้แต่ง : ธนิต อาภรณ์รัตน์

มีสินค้า : 10 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ (ENGINEERING RESEARCH METHODOLOGY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิธีการวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ (ENGINEERING RESEARCH METHODOLOGY)

ผู้แต่ง : กัณวริช พลูปราชญ์

มีสินค้า : 8 ในสต็อก

ราคา

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติสำหรับวิศวกร (STATISTICS FOR ENGINEERS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สถิติสำหรับวิศวกร (STATISTICS FOR ENGINEERS)

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ ศิริโอฬาร

มีสินค้า : 7 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

การควบคุมแบบฟัซซีลอจิก

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การควบคุมแบบฟัซซีลอจิก

ผู้แต่ง : พรจิต ประทุมสุวรรณ

มีสินค้า : 7 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม