คู่มือเตรียมสอบอุดมศึกษา | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

หนังสือคู่มือเตรียมสอบอุดมศึกษา

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

แคลคูลัส 2 (CALCULUS II)

แคลคูลัส 2 (CALCULUS II)

ผู้แต่ง : ดำรงค์ ทิพย์โยธา และคณะ

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีววิทยา 2 (มัธยมศึกษาตอนต้น) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

ชีววิทยา 2 (มัธยมศึกษาตอนต้น) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

ผู้แต่ง : ประคอง ตังประพฤทธิ์กุล และคณะ

฿ 179.00

อ่านเพิ่มเติม

การวางแผนแบบการทดลอง เล่ม 2 (EXPERIMENTAL DESIGN 2)

การวางแผนแบบการทดลอง เล่ม 2 (EXPERIMENTAL DESIGN 2)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

฿ 100.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีววิทยา 1 :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน. (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ชีววิทยา 1 :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน. (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ผู้แต่ง : พัชรี สุนทรนันท และคณะ

฿ 468.00

อ่านเพิ่มเติม

อุณหพลศาสตร์ :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สอวน.

อุณหพลศาสตร์ :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สอวน.

ผู้แต่ง : อนันตสิน เตชะกำพุช และคณะ

฿ 234.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีววิทยา 3 :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

ชีววิทยา 3 :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

ผู้แต่ง : ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักคณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง)

หลักคณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง)

ผู้แต่ง : พัฒนี อุดมกะวานิช

฿ 54.00

อ่านเพิ่มเติม

ฟิสิกส์ (แม่เหล็กไฟฟ้า) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

ฟิสิกส์ (แม่เหล็กไฟฟ้า) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

ผู้แต่ง : วุทธิพันธุ์ ปรัชญพฤทธิ์

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีววิทยา 2 :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

ชีววิทยา 2 :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

ผู้แต่ง : พูนพิภพ เกษมทรัพย์

฿ 378.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติเบื้องต้น (ELEMENTARY STATISTICS)

สถิติเบื้องต้น (ELEMENTARY STATISTICS)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีววิทยา สัตววิทยา 3 :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

ชีววิทยา สัตววิทยา 3 :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

ผู้แต่ง : อุษณีย์ ยศยิ่งยวด และคณะ

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

การวางแผนแบบการทดลอง เล่ม 1 (EXPERIMENTAL DESIGN 1)

การวางแผนแบบการทดลอง เล่ม 1 (EXPERIMENTAL DESIGN 1)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

฿ 112.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติคณิตศาสตร์ 2 (MATHEMATICAL STATISTICS 2)

สถิติคณิตศาสตร์ 2 (MATHEMATICAL STATISTICS 2)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

การวางแผนแบบการทดลองและการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MINITAB

การวางแผนแบบการทดลองและการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MINITAB

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

฿ 148.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีการตรึงเอนไซม์ (ENZYME IMMOBILIZATION TECHNOLOGY)

เทคโนโลยีการตรึงเอนไซม์ (ENZYME IMMOBILIZATION TECHNOLOGY)

ผู้แต่ง : ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล

฿ 70.00

อ่านเพิ่มเติม

การแจกแจงเชิงสถิติ (STATISTICAL DISTRIBUTIONS)

การแจกแจงเชิงสถิติ (STATISTICAL DISTRIBUTIONS)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการเบื้องต้นของเทคโนโลยี กระบวนการผลิตทางชีวภาพ

หลักการเบื้องต้นของเทคโนโลยี กระบวนการผลิตทางชีวภาพ

ผู้แต่ง : สุชาดา จันทร์ประทีป นภาธร

฿ 100.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีววิทยา 1 (มัธยมศึกษาตอนต้น) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

ชีววิทยา 1 (มัธยมศึกษาตอนต้น) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

ผู้แต่ง : ประคอง ตังประพฤทธิ์กุล และคณะ

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีววิทยา สัตววิทยา 1 :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

ชีววิทยา สัตววิทยา 1 :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

ผู้แต่ง : กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ และคณะ

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

ดีเอ็นเอบาร์โค้ดและการประยุกต์ใช้ (บาร์-เอชอาร์เอ็ม)

ดีเอ็นเอบาร์โค้ดและการประยุกต์ใช้ (บาร์-เอชอาร์เอ็ม)

ผู้แต่ง : มัสลิน โอสถานันต์กุล

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

ปลา ชีววิทยาและอนุกรมวิธาน

ปลา ชีววิทยาและอนุกรมวิธาน

ผู้แต่ง : วิมล เหมะจันทร

฿ 414.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีกระบวนการผลิตทางชีวภาพขั้นสูง (ADVANCES IN BIOPROCESS TECHNOLOGY)

เทคโนโลยีกระบวนการผลิตทางชีวภาพขั้นสูง (ADVANCES IN BIOPROCESS TECHNOLOGY)

ผู้แต่ง : สุชาดา จันทร์ประทีป นภาธร

฿ 100.00

อ่านเพิ่มเติม

การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ

การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ

ผู้แต่ง : กาญจนา กาญจนสุนทร

฿ 45.00

อ่านเพิ่มเติม

แคลคูลัส 1 (CALCULUS I)

แคลคูลัส 1 (CALCULUS I)

ผู้แต่ง : ดำรงค์ ทิพย์โยธา และคณะ

฿ 279.00

อ่านเพิ่มเติม

แคลคูลัส 2 (CALCULUS II)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

แคลคูลัส 2 (CALCULUS II)

ผู้แต่ง : ดำรงค์ ทิพย์โยธา และคณะ

มีสินค้า : 1819 ในสต็อก

ราคา

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีววิทยา 2 (มัธยมศึกษาตอนต้น) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

มีสินค้า : 1239 ในสต็อก

ราคา

฿ 179.00

อ่านเพิ่มเติม

การวางแผนแบบการทดลอง เล่ม 2 (EXPERIMENTAL DESIGN 2)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวางแผนแบบการทดลอง เล่ม 2 (EXPERIMENTAL DESIGN 2)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

มีสินค้า : 1161 ในสต็อก

ราคา

฿ 100.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีววิทยา 1 :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน. (ฉบับปรับปรุงใหม่)

มีสินค้า : 1067 ในสต็อก

ราคา

฿ 468.00

อ่านเพิ่มเติม

อุณหพลศาสตร์ :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สอวน.

มีสินค้า : 933 ในสต็อก

ราคา

฿ 234.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีววิทยา 3 :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

มีสินค้า : 784 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักคณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลักคณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง)

ผู้แต่ง : พัฒนี อุดมกะวานิช

มีสินค้า : 713 ในสต็อก

ราคา

฿ 54.00

อ่านเพิ่มเติม

ฟิสิกส์ (แม่เหล็กไฟฟ้า) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

มีสินค้า : 693 ในสต็อก

ราคา

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีววิทยา 2 :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

มีสินค้า : 594 ในสต็อก

ราคา

฿ 378.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติเบื้องต้น (ELEMENTARY STATISTICS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สถิติเบื้องต้น (ELEMENTARY STATISTICS)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

มีสินค้า : 586 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีววิทยา สัตววิทยา 3 :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

มีสินค้า : 554 ในสต็อก

ราคา

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

การวางแผนแบบการทดลอง เล่ม 1 (EXPERIMENTAL DESIGN 1)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวางแผนแบบการทดลอง เล่ม 1 (EXPERIMENTAL DESIGN 1)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

มีสินค้า : 536 ในสต็อก

ราคา

฿ 112.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติคณิตศาสตร์ 2 (MATHEMATICAL STATISTICS 2)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สถิติคณิตศาสตร์ 2 (MATHEMATICAL STATISTICS 2)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

มีสินค้า : 462 ในสต็อก

ราคา

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

การวางแผนแบบการทดลองและการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MINITAB

มีสินค้า : 459 ในสต็อก

ราคา

฿ 148.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีการตรึงเอนไซม์ (ENZYME IMMOBILIZATION TECHNOLOGY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เทคโนโลยีการตรึงเอนไซม์ (ENZYME IMMOBILIZATION TECHNOLOGY)

ผู้แต่ง : ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล

มีสินค้า : 449 ในสต็อก

ราคา

฿ 70.00

อ่านเพิ่มเติม

การแจกแจงเชิงสถิติ (STATISTICAL DISTRIBUTIONS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การแจกแจงเชิงสถิติ (STATISTICAL DISTRIBUTIONS)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

มีสินค้า : 445 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการเบื้องต้นของเทคโนโลยี กระบวนการผลิตทางชีวภาพ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลักการเบื้องต้นของเทคโนโลยี กระบวนการผลิตทางชีวภาพ

ผู้แต่ง : สุชาดา จันทร์ประทีป นภาธร

มีสินค้า : 419 ในสต็อก

ราคา

฿ 100.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีววิทยา 1 (มัธยมศึกษาตอนต้น) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

มีสินค้า : 393 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

ชีววิทยา สัตววิทยา 1 :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

มีสินค้า : 390 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

ดีเอ็นเอบาร์โค้ดและการประยุกต์ใช้ (บาร์-เอชอาร์เอ็ม)

มีสินค้า : 381 ในสต็อก

ราคา

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

ปลา ชีววิทยาและอนุกรมวิธาน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ปลา ชีววิทยาและอนุกรมวิธาน

ผู้แต่ง : วิมล เหมะจันทร

มีสินค้า : 376 ในสต็อก

ราคา

฿ 414.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีกระบวนการผลิตทางชีวภาพขั้นสูง (ADVANCES IN BIOPROCESS TECHNOLOGY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เทคโนโลยีกระบวนการผลิตทางชีวภาพขั้นสูง (ADVANCES IN BIOPROCESS TECHNOLOGY)

ผู้แต่ง : สุชาดา จันทร์ประทีป นภาธร

มีสินค้า : 354 ในสต็อก

ราคา

฿ 100.00

อ่านเพิ่มเติม

การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ

ผู้แต่ง : กาญจนา กาญจนสุนทร

มีสินค้า : 335 ในสต็อก

ราคา

฿ 45.00

อ่านเพิ่มเติม

แคลคูลัส 1 (CALCULUS I)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

แคลคูลัส 1 (CALCULUS I)

ผู้แต่ง : ดำรงค์ ทิพย์โยธา และคณะ

มีสินค้า : 328 ในสต็อก

ราคา

฿ 279.00

อ่านเพิ่มเติม