หนังสือกฎหมายปกครอง | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

คำอธิบายกฎหมายการปกครองท้องถิ่น

คำอธิบายกฎหมายการปกครองท้องถิ่น

ผู้แต่ง : เอกฉัตร วิทยอภิบาลกุล

฿ 459.00

อ่านเพิ่มเติม

หนทางสู่ความสำเร็จในการสอบที่ใช้กฎหมายปกครอง

หนทางสู่ความสำเร็จในการสอบที่ใช้กฎหมายปกครอง

ผู้แต่ง : ชูชาติ อัศวโรจน์

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ปกแข็ง)

รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ปกแข็ง)

ผู้แต่ง : ภูมีนาท ปาเบ้า

฿ 354.00

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายกฎหมายปกครองสำคัญที่ใช้ในการปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย (ปกแข็ง)

คำอธิบายกฎหมายปกครองสำคัญที่ใช้ในการปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย (ปกแข็ง)

ผู้แต่ง : ชูชาติ อัศวโรจน์

฿ 810.00

อ่านเพิ่มเติม

รวมกฎหมายปกครอง พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ (ฉบับสมบูรณ์) (เล่มเล็ก)

รวมกฎหมายปกครอง พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ (ฉบับสมบูรณ์) (เล่มเล็ก)

ผู้แต่ง : บุญร่วม เทียมจันทร์ และคณะ

฿ 161.00

อ่านเพิ่มเติม

รวมกฎหมายปกครอง พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ (ฉบับสมบูรณ์) (ปกอ่อน)

รวมกฎหมายปกครอง พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ (ฉบับสมบูรณ์) (ปกอ่อน)

ผู้แต่ง : บุญร่วม เทียมจันทร์ และคณะ

฿ 197.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ (PRINCIPLES OF CONSTITUTIONAL LAW)

หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ (PRINCIPLES OF CONSTITUTIONAL LAW)

ผู้แต่ง : มานิตย์ จุมปา 

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

กฎหมายรัฐธรรมนูญ :การก่อตั้งรัฐธรรมนูญและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

กฎหมายรัฐธรรมนูญ :การก่อตั้งรัฐธรรมนูญและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ผู้แต่ง : ปิยบุตร แสงกนกกุล

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบาย กฎหมายจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ

คำอธิบาย กฎหมายจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ

ผู้แต่ง : ภาสพงษ์ เรณุมาศ

฿ 234.00

อ่านเพิ่มเติม

คดีปกครองเกี่ยวกับการกระทำละเมิดและความรับผิดอย่างอื่น

คดีปกครองเกี่ยวกับการกระทำละเมิดและความรับผิดอย่างอื่น

ผู้แต่ง : อำพน เจริญชีวินทร์ และคณะ

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน ว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญและกฎหมาย

หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน ว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญและกฎหมาย

ผู้แต่ง : เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564 (ฉบับสมบูรณ์)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564 (ฉบับสมบูรณ์)

ผู้แต่ง : บุญร่วม เทียมจันทร์ และคณะ

฿ 152.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและการพัสดุ

หลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและการพัสดุ

ผู้แต่ง : สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง

หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง

ผู้แต่ง : บรรเจิด สิงคะเนติ

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

กฎหมายพัสดุ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

กฎหมายพัสดุ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ผู้แต่ง : สุพิศ ปราณีตพลกรัง

฿ 333.00

อ่านเพิ่มเติม

การบังคับคดีปกครอง

การบังคับคดีปกครอง

ผู้แต่ง : กาญจนพิฬดา ศักดิ์ศิริญดากุล

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น

กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้แต่ง : พรรณรัตน์ โสธรประภากร

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักและคำพิพากษา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2566

หลักและคำพิพากษา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2566

ผู้แต่ง : สหรัฐ กิติ ศุภการ

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

คดีเลือกตั้งท้องถิ่นและวิธีพิจารณาคดีเลือกตั้งท้องถิ่น

คดีเลือกตั้งท้องถิ่นและวิธีพิจารณาคดีเลือกตั้งท้องถิ่น

ผู้แต่ง : ขวัญชัย เผ่าเต็ม

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับปฎิรูปประเทศ พ.ศ. 2560
สินค้าหมด

คู่มือการใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับปฎิรูปประเทศ พ.ศ. 2560

ผู้แต่ง : ธีรเดช นรัตถรักษา

฿ 96.00

อ่านเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 (เล่มกลาง)
สินค้าหมด

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 (เล่มกลาง)

ผู้แต่ง : นคร พจนวรพงษ์

฿ 72.00

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายกฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
สินค้าหมด

คำอธิบายกฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

ผู้แต่ง : วิชัย ตันติกุลานันท์ และคณะ

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับอาคารชุด กฎหมายคอนโดมิเนียม และหมู่บ้านจัดสรร
สินค้าหมด

คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับอาคารชุด กฎหมายคอนโดมิเนียม และหมู่บ้านจัดสรร

ผู้แต่ง : คณะวิชาการ THE JUSTICE GROUP 

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญ (เล่มกลาง)
สินค้าหมด

รัฐธรรมนูญ (เล่มกลาง)

ผู้แต่ง : นคร พจนวรพงษ์

฿ 72.00

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายกฎหมายการปกครองท้องถิ่น

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คำอธิบายกฎหมายการปกครองท้องถิ่น

ผู้แต่ง : เอกฉัตร วิทยอภิบาลกุล

มีสินค้า : 53 ในสต็อก

ราคา

฿ 459.00

อ่านเพิ่มเติม

หนทางสู่ความสำเร็จในการสอบที่ใช้กฎหมายปกครอง

มีสินค้า : 34 ในสต็อก

ราคา

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ปกแข็ง)

มีสินค้า : 31 ในสต็อก

ราคา

฿ 354.00

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายกฎหมายปกครองสำคัญที่ใช้ในการปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย (ปกแข็ง)

มีสินค้า : 26 ในสต็อก

ราคา

฿ 810.00

อ่านเพิ่มเติม

รวมกฎหมายปกครอง พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ (ฉบับสมบูรณ์) (เล่มเล็ก)

มีสินค้า : 25 ในสต็อก

ราคา

฿ 161.00

อ่านเพิ่มเติม

รวมกฎหมายปกครอง พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ (ฉบับสมบูรณ์) (ปกอ่อน)

มีสินค้า : 20 ในสต็อก

ราคา

฿ 197.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ (PRINCIPLES OF CONSTITUTIONAL LAW)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ (PRINCIPLES OF CONSTITUTIONAL LAW)

ผู้แต่ง : มานิตย์ จุมปา 

มีสินค้า : 17 ในสต็อก

ราคา

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

กฎหมายรัฐธรรมนูญ :การก่อตั้งรัฐธรรมนูญและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

มีสินค้า : 16 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบาย กฎหมายจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ

มีสินค้า : 16 ในสต็อก

ราคา

฿ 234.00

อ่านเพิ่มเติม

คดีปกครองเกี่ยวกับการกระทำละเมิดและความรับผิดอย่างอื่น

มีสินค้า : 15 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน ว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญและกฎหมาย

มีสินค้า : 14 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564 (ฉบับสมบูรณ์)

มีสินค้า : 13 ในสต็อก

ราคา

฿ 152.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและการพัสดุ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและการพัสดุ

ผู้แต่ง : สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ

มีสินค้า : 13 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง

ผู้แต่ง : บรรเจิด สิงคะเนติ

มีสินค้า : 11 ในสต็อก

ราคา

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

กฎหมายพัสดุ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

มีสินค้า : 10 ในสต็อก

ราคา

฿ 333.00

อ่านเพิ่มเติม

การบังคับคดีปกครอง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การบังคับคดีปกครอง

ผู้แต่ง : กาญจนพิฬดา ศักดิ์ศิริญดากุล

มีสินค้า : 10 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้แต่ง : พรรณรัตน์ โสธรประภากร

มีสินค้า : 7 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักและคำพิพากษา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2566

มีสินค้า : 7 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

คดีเลือกตั้งท้องถิ่นและวิธีพิจารณาคดีเลือกตั้งท้องถิ่น

มีสินค้า : 6 ในสต็อก

ราคา

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 96.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 72.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คำอธิบายกฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

ผู้แต่ง : วิชัย ตันติกุลานันท์ และคณะ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

รัฐธรรมนูญ (เล่มกลาง)

ผู้แต่ง : นคร พจนวรพงษ์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 72.00

อ่านเพิ่มเติม