หนังสือกฎหมายปกครอง | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

หนทางสู่ความสำเร็จในการสอบที่ใช้กฎหมายปกครอง

หนทางสู่ความสำเร็จในการสอบที่ใช้กฎหมายปกครอง

ผู้แต่ง : ชูชาติ อัศวโรจน์

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายกฎหมายปกครองสำคัญที่ใช้ในการปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย (ปกแข็ง)

คำอธิบายกฎหมายปกครองสำคัญที่ใช้ในการปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย (ปกแข็ง)

ผู้แต่ง : ชูชาติ อัศวโรจน์

฿ 810.00

อ่านเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564 (ฉบับสมบูรณ์)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564 (ฉบับสมบูรณ์)

ผู้แต่ง : บุญร่วม เทียมจันทร์ และคณะ

฿ 152.00

อ่านเพิ่มเติม

รวมกฎหมายปกครอง พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ (ฉบับสมบูรณ์) (ปกอ่อน)

รวมกฎหมายปกครอง พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ (ฉบับสมบูรณ์) (ปกอ่อน)

ผู้แต่ง : บุญร่วม เทียมจันทร์ และคณะ

฿ 197.00

อ่านเพิ่มเติม

รวมกฎหมายปกครอง พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ (ฉบับสมบูรณ์) (เล่มเล็ก)

รวมกฎหมายปกครอง พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ (ฉบับสมบูรณ์) (เล่มเล็ก)

ผู้แต่ง : บุญร่วม เทียมจันทร์ และคณะ

฿ 161.00

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบาย กฎหมายจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ

คำอธิบาย กฎหมายจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ

ผู้แต่ง : ภาสพงษ์ เรณุมาศ

฿ 234.00

อ่านเพิ่มเติม

รวมกฎหมายปกครอง (เล่มกลาง)

รวมกฎหมายปกครอง (เล่มกลาง)

ผู้แต่ง : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

กฎหมายพัสดุ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

กฎหมายพัสดุ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ผู้แต่ง : สุพิศ ปราณีตพลกรัง

฿ 333.00

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายการฟ้องและการดำเนินคดีในศาลปกครอง ภาค 1 เขตอำนาจศาล

คำอธิบายการฟ้องและการดำเนินคดีในศาลปกครอง ภาค 1 เขตอำนาจศาล

ผู้แต่ง : อำพน เจริญชีวินทร์

฿ 513.00

อ่านเพิ่มเติม

สรุปย่อกฎหมายปกครอง

สรุปย่อกฎหมายปกครอง

ผู้แต่ง : LAW NOTE

฿ 134.00

อ่านเพิ่มเติม

คดีปกครองเกี่ยวกับการกระทำละเมิดและความรับผิดอย่างอื่น

คดีปกครองเกี่ยวกับการกระทำละเมิดและความรับผิดอย่างอื่น

ผู้แต่ง : อำพน เจริญชีวินทร์ และคณะ

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

รวมกฎหมายปกครอง (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2566)

รวมกฎหมายปกครอง (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2566)

ผู้แต่ง : คณะวิชาการ THE JUSTICE GROUP 

฿ 162.00

อ่านเพิ่มเติม

รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิธีพิจารณาคดีปกครอง

รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิธีพิจารณาคดีปกครอง

ผู้แต่ง : ภูมีนาท ปาเบ้า

฿ 354.00

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

ผู้แต่ง : ชาญชัย แสวงศักดิ์

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน ว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญและกฎหมาย

หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน ว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญและกฎหมาย

ผู้แต่ง : เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 (เล่มกลาง)
สินค้าหมด

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 (เล่มกลาง)

ผู้แต่ง : นคร พจนวรพงษ์

฿ 72.00

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายกฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
สินค้าหมด

คำอธิบายกฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

ผู้แต่ง : วิชัย ตันติกุลานันท์ และคณะ

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับอาคารชุด กฎหมายคอนโดมิเนียม และหมู่บ้านจัดสรร
สินค้าหมด

คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับอาคารชุด กฎหมายคอนโดมิเนียม และหมู่บ้านจัดสรร

ผู้แต่ง : คณะวิชาการ THE JUSTICE GROUP 

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญ (เล่มกลาง)
สินค้าหมด

รัฐธรรมนูญ (เล่มกลาง)

ผู้แต่ง : นคร พจนวรพงษ์

฿ 72.00

อ่านเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับจับประเด็น พร้อมฎีกา (ปรับปรุงใหม่สุด)
สินค้าหมด

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับจับประเด็น พร้อมฎีกา (ปรับปรุงใหม่สุด)

ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล

฿ 90.00

อ่านเพิ่มเติม

รวมกฎหมายปกครอง (ใหม่สุด + 5 ปี) (พร้อมคูปอง)
สินค้าหมด

รวมกฎหมายปกครอง (ใหม่สุด + 5 ปี) (พร้อมคูปอง)

ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

กฎหมายปกครอง (ฉบับย่อ)
สินค้าหมด

กฎหมายปกครอง (ฉบับย่อ)

ผู้แต่ง : ยิ่งใหญ่ วิชชาธร และคณะ

฿ 72.00

อ่านเพิ่มเติม

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย (พ.ร.ป.) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 การได้มาซึ่งสมาชิก
สินค้าหมด

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย (พ.ร.ป.) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 การได้มาซึ่งสมาชิก

ผู้แต่ง : นคร พจนวรพงษ์ และคณะ

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายวิธีพิจารณาคดีปกครอง
สินค้าหมด

คำอธิบายวิธีพิจารณาคดีปกครอง

ผู้แต่ง : ชูชาติ อัศวโรจน์

฿ 540.00

อ่านเพิ่มเติม

หนทางสู่ความสำเร็จในการสอบที่ใช้กฎหมายปกครอง

มีสินค้า : 27 ในสต็อก

ราคา

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายกฎหมายปกครองสำคัญที่ใช้ในการปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย (ปกแข็ง)

มีสินค้า : 23 ในสต็อก

ราคา

฿ 810.00

อ่านเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564 (ฉบับสมบูรณ์)

มีสินค้า : 21 ในสต็อก

ราคา

฿ 152.00

อ่านเพิ่มเติม

รวมกฎหมายปกครอง พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ (ฉบับสมบูรณ์) (ปกอ่อน)

มีสินค้า : 21 ในสต็อก

ราคา

฿ 197.00

อ่านเพิ่มเติม

รวมกฎหมายปกครอง พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ (ฉบับสมบูรณ์) (เล่มเล็ก)

มีสินค้า : 21 ในสต็อก

ราคา

฿ 161.00

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบาย กฎหมายจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ

มีสินค้า : 21 ในสต็อก

ราคา

฿ 234.00

อ่านเพิ่มเติม

รวมกฎหมายปกครอง (เล่มกลาง)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

รวมกฎหมายปกครอง (เล่มกลาง)

ผู้แต่ง : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์

มีสินค้า : 17 ในสต็อก

ราคา

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

กฎหมายพัสดุ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

มีสินค้า : 16 ในสต็อก

ราคา

฿ 333.00

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายการฟ้องและการดำเนินคดีในศาลปกครอง ภาค 1 เขตอำนาจศาล

มีสินค้า : 16 ในสต็อก

ราคา

฿ 513.00

อ่านเพิ่มเติม

สรุปย่อกฎหมายปกครอง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สรุปย่อกฎหมายปกครอง

ผู้แต่ง : LAW NOTE

มีสินค้า : 15 ในสต็อก

ราคา

฿ 134.00

อ่านเพิ่มเติม

คดีปกครองเกี่ยวกับการกระทำละเมิดและความรับผิดอย่างอื่น

มีสินค้า : 14 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

รวมกฎหมายปกครอง (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2566)

มีสินค้า : 13 ในสต็อก

ราคา

฿ 162.00

อ่านเพิ่มเติม

รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิธีพิจารณาคดีปกครอง

มีสินค้า : 9 ในสต็อก

ราคา

฿ 354.00

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

มีสินค้า : 9 ในสต็อก

ราคา

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน ว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญและกฎหมาย

มีสินค้า : 6 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 72.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คำอธิบายกฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

ผู้แต่ง : วิชัย ตันติกุลานันท์ และคณะ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

รัฐธรรมนูญ (เล่มกลาง)

ผู้แต่ง : นคร พจนวรพงษ์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 72.00

อ่านเพิ่มเติม

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 90.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

รวมกฎหมายปกครอง (ใหม่สุด + 5 ปี) (พร้อมคูปอง)

ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กฎหมายปกครอง (ฉบับย่อ)

ผู้แต่ง : ยิ่งใหญ่ วิชชาธร และคณะ

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 72.00

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คำอธิบายวิธีพิจารณาคดีปกครอง

ผู้แต่ง : ชูชาติ อัศวโรจน์

มีสินค้า : 0 ในสต็อก

ราคา

฿ 540.00

อ่านเพิ่มเติม