หนังสือวิศวกรรมอุตสาหการ | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

PRODUCTIVITY IMPROVEMENT MANAGEMENT TECHNIQUE เทคนิคการจัดการเพิ่มผลผลิต

PRODUCTIVITY IMPROVEMENT MANAGEMENT TECHNIQUE เทคนิคการจัดการเพิ่มผลผลิต

ผู้แต่ง : สุรัส ตั้งไพฑูรย์

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์การตัดสินใจสำหรับงานวิศวกรรม

การวิเคราะห์การตัดสินใจสำหรับงานวิศวกรรม

ผู้แต่ง : กสิณ รังสิกรรพุม

฿ 333.00

อ่านเพิ่มเติม

การวางแผนและควบคุมการผลิต (PRODUCTION PLANNING & CONTROL)

การวางแผนและควบคุมการผลิต (PRODUCTION PLANNING & CONTROL)

ผู้แต่ง : ณฐา คุปตัษเฐียร

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

การศึกษาการทำงานอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตแบบลีน

การศึกษาการทำงานอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตแบบลีน

ผู้แต่ง : กิตติวัฒน์ สิริเกษมสุข

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการวัสดุคงคลังในโซ่อุปทาน (INVENTORY MANAGEMENT IN SUPPLY CHAINS)

การจัดการวัสดุคงคลังในโซ่อุปทาน (INVENTORY MANAGEMENT IN SUPPLY CHAINS)

ผู้แต่ง : พิภพ ลลิตาภรณ์

฿ 208.00

อ่านเพิ่มเติม

เหล็กกล้าไร้สนิม (STAINLESS STEELS)

เหล็กกล้าไร้สนิม (STAINLESS STEELS)

ผู้แต่ง : กอบบุญ หล่อทองคำ

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการจัดสมดุลสายการประกอบ

เทคนิคการจัดสมดุลสายการประกอบ

ผู้แต่ง : ปารเมศ ชุติมา และคณะ

฿ 100.00

อ่านเพิ่มเติม

วิศวกรรมคุณภาพและการจัดการ :เข็มทิศการปรับปรุงและสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

วิศวกรรมคุณภาพและการจัดการ :เข็มทิศการปรับปรุงและสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

ผู้แต่ง : ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย

฿ 423.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการของเสียอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

การจัดการของเสียอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

ผู้แต่ง : อรทัย ชวาลภาฤทธิ์

฿ 265.00

อ่านเพิ่มเติม

การศึกษางานอุตสาหกรรม (INDUSTRIAL WORK STUDY) (ฉบับปรับปรุงใหม่)

การศึกษางานอุตสาหกรรม (INDUSTRIAL WORK STUDY) (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ผู้แต่ง : รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

การวางแผนและควบคุมการผลิต (PRODUCTION PLANNING AND CONTROL)

การวางแผนและควบคุมการผลิต (PRODUCTION PLANNING AND CONTROL)

ผู้แต่ง : บรรหาญ ลิลา

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม และนักชีวอนามัย

การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม และนักชีวอนามัย

ผู้แต่ง : วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์

฿ 322.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานการควบคุมควันไฟ (SMOKE CONTROL STANDARD)

มาตรฐานการควบคุมควันไฟ (SMOKE CONTROL STANDARD)

ผู้แต่ง : คณะอนุกรรมการมาตรฐานการควบคุมควันไฟ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

การวางแผนและควบคุมการผลิต

การวางแผนและควบคุมการผลิต

ผู้แต่ง : ชุมพล ศฤงคารศิริ

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม (STANDARD OF INDUSTRIAL PLANT DESIGN)

มาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม (STANDARD OF INDUSTRIAL PLANT DESIGN)

ผู้แต่ง : คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง

การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง

ผู้แต่ง : ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา และคณะ

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

กรรมวิธีการผลิต (MANUFACTURING PROCESSES) (ฉบับปรับปรุง)

กรรมวิธีการผลิต (MANUFACTURING PROCESSES) (ฉบับปรับปรุง)

ผู้แต่ง : จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

ออกแบบแม่พิมพ์โลหะ

ออกแบบแม่พิมพ์โลหะ

ผู้แต่ง : คมกริช ละวรรณวงษ์

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเกษตร

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเกษตร

ผู้แต่ง : คณาจารย์ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

พื้นฐานช่างโลหะ

พื้นฐานช่างโลหะ

ผู้แต่ง : กฤษณ์ อินทรนนนท์

฿ 134.00

อ่านเพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (ENGINEERING ECONOMY)

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (ENGINEERING ECONOMY)

ผู้แต่ง : ไพบูลย์ แย้มเผื่อน

฿ 265.00

อ่านเพิ่มเติม

การควบคุมคุณภาพ (รหัสวิชา 3100-0150)

การควบคุมคุณภาพ (รหัสวิชา 3100-0150)

ผู้แต่ง : วัชรธน ขอพรกลาง

฿ 153.00

อ่านเพิ่มเติม

วิศวกรรมการหล่อโลหะ

วิศวกรรมการหล่อโลหะ

ผู้แต่ง : ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

เรียนรู้สู่ระบบการผลิตแบบโตโยต้า TPS :เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง

เรียนรู้สู่ระบบการผลิตแบบโตโยต้า TPS :เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง

ผู้แต่ง : อัศม์เดช วานิชชินชัย

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม

PRODUCTIVITY IMPROVEMENT MANAGEMENT TECHNIQUE เทคนิคการจัดการเพิ่มผลผลิต

มีสินค้า : 399 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์การตัดสินใจสำหรับงานวิศวกรรม

มีสินค้า : 302 ในสต็อก

ราคา

฿ 333.00

อ่านเพิ่มเติม

การวางแผนและควบคุมการผลิต (PRODUCTION PLANNING & CONTROL)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวางแผนและควบคุมการผลิต (PRODUCTION PLANNING & CONTROL)

ผู้แต่ง : ณฐา คุปตัษเฐียร

มีสินค้า : 167 ในสต็อก

ราคา

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

การศึกษาการทำงานอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตแบบลีน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การศึกษาการทำงานอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตแบบลีน

ผู้แต่ง : กิตติวัฒน์ สิริเกษมสุข

มีสินค้า : 157 ในสต็อก

ราคา

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการวัสดุคงคลังในโซ่อุปทาน (INVENTORY MANAGEMENT IN SUPPLY CHAINS)

มีสินค้า : 155 ในสต็อก

ราคา

฿ 208.00

อ่านเพิ่มเติม

เหล็กกล้าไร้สนิม (STAINLESS STEELS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เหล็กกล้าไร้สนิม (STAINLESS STEELS)

ผู้แต่ง : กอบบุญ หล่อทองคำ

มีสินค้า : 139 ในสต็อก

ราคา

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการจัดสมดุลสายการประกอบ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เทคนิคการจัดสมดุลสายการประกอบ

ผู้แต่ง : ปารเมศ ชุติมา และคณะ

มีสินค้า : 118 ในสต็อก

ราคา

฿ 100.00

อ่านเพิ่มเติม

วิศวกรรมคุณภาพและการจัดการ :เข็มทิศการปรับปรุงและสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

มีสินค้า : 108 ในสต็อก

ราคา

฿ 423.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการของเสียอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การจัดการของเสียอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

ผู้แต่ง : อรทัย ชวาลภาฤทธิ์

มีสินค้า : 62 ในสต็อก

ราคา

฿ 265.00

อ่านเพิ่มเติม

การศึกษางานอุตสาหกรรม (INDUSTRIAL WORK STUDY) (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การศึกษางานอุตสาหกรรม (INDUSTRIAL WORK STUDY) (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ผู้แต่ง : รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม

มีสินค้า : 46 ในสต็อก

ราคา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

การวางแผนและควบคุมการผลิต (PRODUCTION PLANNING AND CONTROL)

มีสินค้า : 42 ในสต็อก

ราคา

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม และนักชีวอนามัย

มีสินค้า : 32 ในสต็อก

ราคา

฿ 322.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานการควบคุมควันไฟ (SMOKE CONTROL STANDARD)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มาตรฐานการควบคุมควันไฟ (SMOKE CONTROL STANDARD)

ผู้แต่ง : คณะอนุกรรมการมาตรฐานการควบคุมควันไฟ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

มีสินค้า : 31 ในสต็อก

ราคา

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

การวางแผนและควบคุมการผลิต

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวางแผนและควบคุมการผลิต

ผู้แต่ง : ชุมพล ศฤงคารศิริ

มีสินค้า : 27 ในสต็อก

ราคา

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม (STANDARD OF INDUSTRIAL PLANT DESIGN)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม (STANDARD OF INDUSTRIAL PLANT DESIGN)

ผู้แต่ง : คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

มีสินค้า : 26 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง

ผู้แต่ง : ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา และคณะ

มีสินค้า : 26 ในสต็อก

ราคา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

กรรมวิธีการผลิต (MANUFACTURING PROCESSES) (ฉบับปรับปรุง)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กรรมวิธีการผลิต (MANUFACTURING PROCESSES) (ฉบับปรับปรุง)

ผู้แต่ง : จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์

มีสินค้า : 26 ในสต็อก

ราคา

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

ออกแบบแม่พิมพ์โลหะ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ออกแบบแม่พิมพ์โลหะ

ผู้แต่ง : คมกริช ละวรรณวงษ์

มีสินค้า : 24 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเกษตร

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเกษตร

ผู้แต่ง : คณาจารย์ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

มีสินค้า : 20 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

พื้นฐานช่างโลหะ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พื้นฐานช่างโลหะ

ผู้แต่ง : กฤษณ์ อินทรนนนท์

มีสินค้า : 18 ในสต็อก

ราคา

฿ 134.00

อ่านเพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (ENGINEERING ECONOMY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (ENGINEERING ECONOMY)

ผู้แต่ง : ไพบูลย์ แย้มเผื่อน

มีสินค้า : 18 ในสต็อก

ราคา

฿ 265.00

อ่านเพิ่มเติม

การควบคุมคุณภาพ (รหัสวิชา 3100-0150)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การควบคุมคุณภาพ (รหัสวิชา 3100-0150)

ผู้แต่ง : วัชรธน ขอพรกลาง

มีสินค้า : 16 ในสต็อก

ราคา

฿ 153.00

อ่านเพิ่มเติม

วิศวกรรมการหล่อโลหะ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิศวกรรมการหล่อโลหะ

ผู้แต่ง : ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ

มีสินค้า : 16 ในสต็อก

ราคา

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

เรียนรู้สู่ระบบการผลิตแบบโตโยต้า TPS :เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง

มีสินค้า : 15 ในสต็อก

ราคา

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม