หนังสือวิศวกรรมอุตสาหการ | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

เทคนิคการจัดสมดุลสายการประกอบ

เทคนิคการจัดสมดุลสายการประกอบ

ผู้แต่ง : ปารเมศ ชุติมา และคณะ

฿ 100.00

อ่านเพิ่มเติม

PRODUCTIVITY IMPROVEMENT MANAGEMENT TECHNIQUE เทคนิคการจัดการเพิ่มผลผลิต

PRODUCTIVITY IMPROVEMENT MANAGEMENT TECHNIQUE เทคนิคการจัดการเพิ่มผลผลิต

ผู้แต่ง : สุรัส ตั้งไพฑูรย์

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการวัสดุคงคลังในโซ่อุปทาน (INVENTORY MANAGEMENT IN SUPPLY CHAINS)

การจัดการวัสดุคงคลังในโซ่อุปทาน (INVENTORY MANAGEMENT IN SUPPLY CHAINS)

ผู้แต่ง : พิภพ ลลิตาภรณ์

฿ 208.00

อ่านเพิ่มเติม

การศึกษาการทำงานอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตแบบลีน

การศึกษาการทำงานอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตแบบลีน

ผู้แต่ง : กิตติวัฒน์ สิริเกษมสุข

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์การตัดสินใจสำหรับงานวิศวกรรม

การวิเคราะห์การตัดสินใจสำหรับงานวิศวกรรม

ผู้แต่ง : กสิณ รังสิกรรพุม

฿ 333.00

อ่านเพิ่มเติม

การวางแผนและควบคุมการผลิต (PRODUCTION PLANNING & CONTROL)

การวางแผนและควบคุมการผลิต (PRODUCTION PLANNING & CONTROL)

ผู้แต่ง : ณฐา คุปตัษเฐียร

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

วิศวกรรมคุณภาพและการจัดการ :เข็มทิศการปรับปรุงและสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

วิศวกรรมคุณภาพและการจัดการ :เข็มทิศการปรับปรุงและสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

ผู้แต่ง : ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย

฿ 423.00

อ่านเพิ่มเติม

เหล็กกล้าไร้สนิม (STAINLESS STEELS)

เหล็กกล้าไร้สนิม (STAINLESS STEELS)

ผู้แต่ง : กอบบุญ หล่อทองคำ

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการของเสียอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

การจัดการของเสียอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

ผู้แต่ง : อรทัย ชวาลภาฤทธิ์

฿ 265.00

อ่านเพิ่มเติม

กรรมวิธีการผลิต (MANUFACTURING PROCESSES) (ฉบับปรับปรุง)

กรรมวิธีการผลิต (MANUFACTURING PROCESSES) (ฉบับปรับปรุง)

ผู้แต่ง : จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

การศึกษางานอุตสาหกรรม (INDUSTRIAL WORK STUDY) (ฉบับปรับปรุงใหม่)

การศึกษางานอุตสาหกรรม (INDUSTRIAL WORK STUDY) (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ผู้แต่ง : รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม และนักชีวอนามัย

การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม และนักชีวอนามัย

ผู้แต่ง : วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์

฿ 322.00

อ่านเพิ่มเติม

การควบคุมคุณภาพ (QUALITY CONTROL)

การควบคุมคุณภาพ (QUALITY CONTROL)

ผู้แต่ง : ศุภชัย นาทะพันธ์ 

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

การวางแผนและควบคุมการผลิต (PRODUCTION PLANNING AND CONTROL)

การวางแผนและควบคุมการผลิต (PRODUCTION PLANNING AND CONTROL)

ผู้แต่ง : บรรหาญ ลิลา

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (ฉบับพื้นฐาน)

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (ฉบับพื้นฐาน)

ผู้แต่ง : สกุลตลา วรรณปะเข

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

โลหวิทยา (METALLUURGY)

โลหวิทยา (METALLUURGY)

ผู้แต่ง : ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

ตารางคู่มืองานโลหะ (TABELLENBUCH METALL)

ตารางคู่มืองานโลหะ (TABELLENBUCH METALL)

ผู้แต่ง : บรรเลง ศรนิล และคณะ

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

พื้นฐานช่างโลหะ

พื้นฐานช่างโลหะ

ผู้แต่ง : กฤษณ์ อินทรนนนท์

฿ 134.00

อ่านเพิ่มเติม

กระบวนการผลิต (MANUFACTURING PROCESSES)

กระบวนการผลิต (MANUFACTURING PROCESSES)

ผู้แต่ง : ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

การยศาสตร์ :หลักการและการประยุกต์ใช้ (ERGONOMICS: PRINCIPLES AND APPLICATIONS)

การยศาสตร์ :หลักการและการประยุกต์ใช้ (ERGONOMICS: PRINCIPLES AND APPLICATIONS)

ผู้แต่ง : ปัทมา เสนทอง

฿ 382.00

อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง

การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง

ผู้แต่ง : ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา และคณะ

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

การวางแผนและควบคุมการผลิต

การวางแผนและควบคุมการผลิต

ผู้แต่ง : ชุมพล ศฤงคารศิริ

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

ออกแบบแม่พิมพ์โลหะ

ออกแบบแม่พิมพ์โลหะ

ผู้แต่ง : คมกริช ละวรรณวงษ์

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎีงานโลหะ เล่ม 2 (FACHKUNDE METALL 2)

ทฤษฎีงานโลหะ เล่ม 2 (FACHKUNDE METALL 2)

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการจัดสมดุลสายการประกอบ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เทคนิคการจัดสมดุลสายการประกอบ

ผู้แต่ง : ปารเมศ ชุติมา และคณะ

มีสินค้า : 607 ในสต็อก

ราคา

฿ 100.00

อ่านเพิ่มเติม

PRODUCTIVITY IMPROVEMENT MANAGEMENT TECHNIQUE เทคนิคการจัดการเพิ่มผลผลิต

มีสินค้า : 429 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการวัสดุคงคลังในโซ่อุปทาน (INVENTORY MANAGEMENT IN SUPPLY CHAINS)

มีสินค้า : 312 ในสต็อก

ราคา

฿ 208.00

อ่านเพิ่มเติม

การศึกษาการทำงานอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตแบบลีน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การศึกษาการทำงานอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตแบบลีน

ผู้แต่ง : กิตติวัฒน์ สิริเกษมสุข

มีสินค้า : 275 ในสต็อก

ราคา

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์การตัดสินใจสำหรับงานวิศวกรรม

มีสินค้า : 273 ในสต็อก

ราคา

฿ 333.00

อ่านเพิ่มเติม

การวางแผนและควบคุมการผลิต (PRODUCTION PLANNING & CONTROL)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวางแผนและควบคุมการผลิต (PRODUCTION PLANNING & CONTROL)

ผู้แต่ง : ณฐา คุปตัษเฐียร

มีสินค้า : 264 ในสต็อก

ราคา

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

วิศวกรรมคุณภาพและการจัดการ :เข็มทิศการปรับปรุงและสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

มีสินค้า : 177 ในสต็อก

ราคา

฿ 423.00

อ่านเพิ่มเติม

เหล็กกล้าไร้สนิม (STAINLESS STEELS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เหล็กกล้าไร้สนิม (STAINLESS STEELS)

ผู้แต่ง : กอบบุญ หล่อทองคำ

มีสินค้า : 136 ในสต็อก

ราคา

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการของเสียอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การจัดการของเสียอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

ผู้แต่ง : อรทัย ชวาลภาฤทธิ์

มีสินค้า : 68 ในสต็อก

ราคา

฿ 265.00

อ่านเพิ่มเติม

กรรมวิธีการผลิต (MANUFACTURING PROCESSES) (ฉบับปรับปรุง)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กรรมวิธีการผลิต (MANUFACTURING PROCESSES) (ฉบับปรับปรุง)

ผู้แต่ง : จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์

มีสินค้า : 62 ในสต็อก

ราคา

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

การศึกษางานอุตสาหกรรม (INDUSTRIAL WORK STUDY) (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การศึกษางานอุตสาหกรรม (INDUSTRIAL WORK STUDY) (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ผู้แต่ง : รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม

มีสินค้า : 54 ในสต็อก

ราคา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม และนักชีวอนามัย

มีสินค้า : 43 ในสต็อก

ราคา

฿ 322.00

อ่านเพิ่มเติม

การควบคุมคุณภาพ (QUALITY CONTROL)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การควบคุมคุณภาพ (QUALITY CONTROL)

ผู้แต่ง : ศุภชัย นาทะพันธ์ 

มีสินค้า : 41 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

การวางแผนและควบคุมการผลิต (PRODUCTION PLANNING AND CONTROL)

มีสินค้า : 40 ในสต็อก

ราคา

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (ฉบับพื้นฐาน)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (ฉบับพื้นฐาน)

ผู้แต่ง : สกุลตลา วรรณปะเข

มีสินค้า : 33 ในสต็อก

ราคา

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

โลหวิทยา (METALLUURGY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

โลหวิทยา (METALLUURGY)

ผู้แต่ง : ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ

มีสินค้า : 33 ในสต็อก

ราคา

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

ตารางคู่มืองานโลหะ (TABELLENBUCH METALL)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ตารางคู่มืองานโลหะ (TABELLENBUCH METALL)

ผู้แต่ง : บรรเลง ศรนิล และคณะ

มีสินค้า : 33 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

พื้นฐานช่างโลหะ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พื้นฐานช่างโลหะ

ผู้แต่ง : กฤษณ์ อินทรนนนท์

มีสินค้า : 32 ในสต็อก

ราคา

฿ 134.00

อ่านเพิ่มเติม

กระบวนการผลิต (MANUFACTURING PROCESSES)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กระบวนการผลิต (MANUFACTURING PROCESSES)

ผู้แต่ง : ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ

มีสินค้า : 32 ในสต็อก

ราคา

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

การยศาสตร์ :หลักการและการประยุกต์ใช้ (ERGONOMICS: PRINCIPLES AND APPLICATIONS)

มีสินค้า : 31 ในสต็อก

ราคา

฿ 382.00

อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง

ผู้แต่ง : ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา และคณะ

มีสินค้า : 27 ในสต็อก

ราคา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

การวางแผนและควบคุมการผลิต

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวางแผนและควบคุมการผลิต

ผู้แต่ง : ชุมพล ศฤงคารศิริ

มีสินค้า : 27 ในสต็อก

ราคา

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

ออกแบบแม่พิมพ์โลหะ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ออกแบบแม่พิมพ์โลหะ

ผู้แต่ง : คมกริช ละวรรณวงษ์

มีสินค้า : 26 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎีงานโลหะ เล่ม 2 (FACHKUNDE METALL 2)

มีสินค้า : 25 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม