หนังสือเภสัชศาสตร์ | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

เภสัชจลนศาสตร์ประชากรพื้นฐาน

เภสัชจลนศาสตร์ประชากรพื้นฐาน

ผู้แต่ง : จันทิมา เมทนีธร

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาเครื่องมือการบริบาลด้านยา :คุณภาพชีวิตด้านการใช้ยา

การพัฒนาเครื่องมือการบริบาลด้านยา :คุณภาพชีวิตด้านการใช้ยา

ผู้แต่ง : พรรณทิพา ศักดิ์ทอง

฿ 81.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือยา (HANDBOOK OF DRUGS: NURSING)

คู่มือยา (HANDBOOK OF DRUGS: NURSING)

ผู้แต่ง : ปราณี ทู้ไพเราะ

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

การสื่อสารสำหรับวิชาชีพเภสัชกรรม

การสื่อสารสำหรับวิชาชีพเภสัชกรรม

ผู้แต่ง : ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

พอลิเมอร์ทางเครื่องสำอาง

พอลิเมอร์ทางเครื่องสำอาง

ผู้แต่ง : ณัฐยา เหล่าฤทธิ์ และคณะ

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม

เภสัชวิทยาของยารักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด (CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY)

เภสัชวิทยาของยารักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด (CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY)

ผู้แต่ง : วริสรา ปาริชาติกานนท์ :บรรณาธิการ

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

การใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน (PRIMARY CARE)

การใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน (PRIMARY CARE)

ผู้แต่ง : พิสนธิ์ จงตระกูล

฿ 359.00

อ่านเพิ่มเติม

เภสัชวิทยา :เนื้อหาสำคัญและแบบฝึกหัด (PHARMACOLOGY: PRINCIPLES AND EXERCISES)

เภสัชวิทยา :เนื้อหาสำคัญและแบบฝึกหัด (PHARMACOLOGY: PRINCIPLES AND EXERCISES)

ผู้แต่ง : ณัฐวุธ สิบหมู่ :บรรณาธิการ

฿ 585.00

อ่านเพิ่มเติม

ยารักษาภาวะหัวใจล้มเหลว (DRUGS USED FOR TREATMENT OF HEART FAILURE)

ยารักษาภาวะหัวใจล้มเหลว (DRUGS USED FOR TREATMENT OF HEART FAILURE)

ผู้แต่ง : ณัฐ คูณรังษีสมบูรณ์

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

บทนำสู่เวชปฏิบัติบนหลักฐานเชิงประจักษ์ในงานเภสัชกรรมปฏิบัติ (ฉบับปรับปรุง)

บทนำสู่เวชปฏิบัติบนหลักฐานเชิงประจักษ์ในงานเภสัชกรรมปฏิบัติ (ฉบับปรับปรุง)

ผู้แต่ง : ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

ฤทธิ์ทางชีวภาพและสารสำคัญของชันจากชันโรง (BIOLOGICAL ACTIVITIES AND ACTIVE CHEMICALS IN STINGLESS

ฤทธิ์ทางชีวภาพและสารสำคัญของชันจากชันโรง (BIOLOGICAL ACTIVITIES AND ACTIVE CHEMICALS IN STINGLESS

ผู้แต่ง : บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์ และคณะ

฿ 269.00

อ่านเพิ่มเติม

เภสัชกรรมแผนไทยประยุกต์

เภสัชกรรมแผนไทยประยุกต์

ผู้แต่ง : สมศักดิ์ นวลแก้ว

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

เภสัชบำบัดโรคติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล

เภสัชบำบัดโรคติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล

ผู้แต่ง : วิชัย สันติมาลีวรกุล

฿ 495.00

อ่านเพิ่มเติม

เภสัชวิทยา :สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่มที่ 3

เภสัชวิทยา :สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่มที่ 3

ผู้แต่ง : วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

ความคงตัวของยา และสารธรรมชาติ สู่การประยุกต์ใช้

ความคงตัวของยา และสารธรรมชาติ สู่การประยุกต์ใช้

ผู้แต่ง : วลัยศิริ ม่วงศิริ :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 413.00

อ่านเพิ่มเติม

อิมัลชันทางเครื่องสำอาง

อิมัลชันทางเครื่องสำอาง

ผู้แต่ง : พิมพร ลีลาพรพิสิฐ

฿ 162.00

อ่านเพิ่มเติม

การผลิตยาปราศจากเชื้อและน้ำยาฆ่าเชื้อ

การผลิตยาปราศจากเชื้อและน้ำยาฆ่าเชื้อ

ผู้แต่ง : เพ็ญนภา ศรีหริ่ง และคณะ

฿ 189.00

อ่านเพิ่มเติม

การตั้งตำรับและการเตรียมยาไร้เชื้อ

การตั้งตำรับและการเตรียมยาไร้เชื้อ

ผู้แต่ง : เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธ และคณะ

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

เภสัชวิทยา เล่ม 2 (PHARMACOLOGY II)

เภสัชวิทยา เล่ม 2 (PHARMACOLOGY II)

ผู้แต่ง : พยงค์ เทพอักษร :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 162.00

อ่านเพิ่มเติม

เภสัชวิทยา เล่ม 3 (PHARMACOLOGY III)

เภสัชวิทยา เล่ม 3 (PHARMACOLOGY III)

ผู้แต่ง : เพ็ญนภา ภูวฤทธิ์ และคณะ

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

เภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่ม 1

เภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่ม 1

ผู้แต่ง : วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในผู้ป่วยนอก

การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในผู้ป่วยนอก

ผู้แต่ง : วสันต์ กาติ๊บ

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

เภสัชวิทยา เล่ม 1 (PHARMACOLOGY I)

เภสัชวิทยา เล่ม 1 (PHARMACOLOGY I)

ผู้แต่ง : พยงค์ เทพอักษร :บรรณาธิการ

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการเตรียมยาทั่วไป (สำหรับเจ้าพนักงานเภสัชกรรม)

หลักการเตรียมยาทั่วไป (สำหรับเจ้าพนักงานเภสัชกรรม)

ผู้แต่ง : รวีวรรณ ช่วยบำรุง

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

เภสัชจลนศาสตร์ประชากรพื้นฐาน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เภสัชจลนศาสตร์ประชากรพื้นฐาน

ผู้แต่ง : จันทิมา เมทนีธร

มีสินค้า : 686 ในสต็อก

ราคา

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาเครื่องมือการบริบาลด้านยา :คุณภาพชีวิตด้านการใช้ยา

มีสินค้า : 228 ในสต็อก

ราคา

฿ 81.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือยา (HANDBOOK OF DRUGS: NURSING)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คู่มือยา (HANDBOOK OF DRUGS: NURSING)

ผู้แต่ง : ปราณี ทู้ไพเราะ

มีสินค้า : 210 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

การสื่อสารสำหรับวิชาชีพเภสัชกรรม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การสื่อสารสำหรับวิชาชีพเภสัชกรรม

ผู้แต่ง : ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช

มีสินค้า : 143 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

พอลิเมอร์ทางเครื่องสำอาง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พอลิเมอร์ทางเครื่องสำอาง

ผู้แต่ง : ณัฐยา เหล่าฤทธิ์ และคณะ

มีสินค้า : 73 ในสต็อก

ราคา

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม

เภสัชวิทยาของยารักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด (CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เภสัชวิทยาของยารักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด (CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY)

ผู้แต่ง : วริสรา ปาริชาติกานนท์ :บรรณาธิการ

มีสินค้า : 73 ในสต็อก

ราคา

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

การใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน (PRIMARY CARE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน (PRIMARY CARE)

ผู้แต่ง : พิสนธิ์ จงตระกูล

มีสินค้า : 66 ในสต็อก

ราคา

฿ 359.00

อ่านเพิ่มเติม

เภสัชวิทยา :เนื้อหาสำคัญและแบบฝึกหัด (PHARMACOLOGY: PRINCIPLES AND EXERCISES)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เภสัชวิทยา :เนื้อหาสำคัญและแบบฝึกหัด (PHARMACOLOGY: PRINCIPLES AND EXERCISES)

ผู้แต่ง : ณัฐวุธ สิบหมู่ :บรรณาธิการ

มีสินค้า : 60 ในสต็อก

ราคา

฿ 585.00

อ่านเพิ่มเติม

ยารักษาภาวะหัวใจล้มเหลว (DRUGS USED FOR TREATMENT OF HEART FAILURE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ยารักษาภาวะหัวใจล้มเหลว (DRUGS USED FOR TREATMENT OF HEART FAILURE)

ผู้แต่ง : ณัฐ คูณรังษีสมบูรณ์

มีสินค้า : 50 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

บทนำสู่เวชปฏิบัติบนหลักฐานเชิงประจักษ์ในงานเภสัชกรรมปฏิบัติ (ฉบับปรับปรุง)

มีสินค้า : 38 ในสต็อก

ราคา

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

ฤทธิ์ทางชีวภาพและสารสำคัญของชันจากชันโรง (BIOLOGICAL ACTIVITIES AND ACTIVE CHEMICALS IN STINGLESS

มีสินค้า : 34 ในสต็อก

ราคา

฿ 269.00

อ่านเพิ่มเติม

เภสัชกรรมแผนไทยประยุกต์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เภสัชกรรมแผนไทยประยุกต์

ผู้แต่ง : สมศักดิ์ นวลแก้ว

มีสินค้า : 27 ในสต็อก

ราคา

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

เภสัชบำบัดโรคติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล

มีสินค้า : 27 ในสต็อก

ราคา

฿ 495.00

อ่านเพิ่มเติม

เภสัชวิทยา :สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่มที่ 3

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เภสัชวิทยา :สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่มที่ 3

ผู้แต่ง : วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ :บรรณาธิการ และคณะ

มีสินค้า : 26 ในสต็อก

ราคา

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

ความคงตัวของยา และสารธรรมชาติ สู่การประยุกต์ใช้

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ความคงตัวของยา และสารธรรมชาติ สู่การประยุกต์ใช้

ผู้แต่ง : วลัยศิริ ม่วงศิริ :บรรณาธิการ และคณะ

มีสินค้า : 24 ในสต็อก

ราคา

฿ 413.00

อ่านเพิ่มเติม

อิมัลชันทางเครื่องสำอาง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

อิมัลชันทางเครื่องสำอาง

ผู้แต่ง : พิมพร ลีลาพรพิสิฐ

มีสินค้า : 19 ในสต็อก

ราคา

฿ 162.00

อ่านเพิ่มเติม

การผลิตยาปราศจากเชื้อและน้ำยาฆ่าเชื้อ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การผลิตยาปราศจากเชื้อและน้ำยาฆ่าเชื้อ

ผู้แต่ง : เพ็ญนภา ศรีหริ่ง และคณะ

มีสินค้า : 18 ในสต็อก

ราคา

฿ 189.00

อ่านเพิ่มเติม

การตั้งตำรับและการเตรียมยาไร้เชื้อ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การตั้งตำรับและการเตรียมยาไร้เชื้อ

ผู้แต่ง : เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธ และคณะ

มีสินค้า : 15 ในสต็อก

ราคา

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

เภสัชวิทยา เล่ม 2 (PHARMACOLOGY II)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เภสัชวิทยา เล่ม 2 (PHARMACOLOGY II)

ผู้แต่ง : พยงค์ เทพอักษร :บรรณาธิการ และคณะ

มีสินค้า : 10 ในสต็อก

ราคา

฿ 162.00

อ่านเพิ่มเติม

เภสัชวิทยา เล่ม 3 (PHARMACOLOGY III)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เภสัชวิทยา เล่ม 3 (PHARMACOLOGY III)

ผู้แต่ง : เพ็ญนภา ภูวฤทธิ์ และคณะ

มีสินค้า : 10 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

เภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่ม 1

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่ม 1

ผู้แต่ง : วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ :บรรณาธิการ และคณะ

มีสินค้า : 10 ในสต็อก

ราคา

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในผู้ป่วยนอก

มีสินค้า : 10 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

เภสัชวิทยา เล่ม 1 (PHARMACOLOGY I)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เภสัชวิทยา เล่ม 1 (PHARMACOLOGY I)

ผู้แต่ง : พยงค์ เทพอักษร :บรรณาธิการ

มีสินค้า : 8 ในสต็อก

ราคา

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักการเตรียมยาทั่วไป (สำหรับเจ้าพนักงานเภสัชกรรม)

มีสินค้า : 6 ในสต็อก

ราคา

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม