หนังสือวิศวกรรมโยธา | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

พฤติกรรมและการออกแบบโครงสร้างเหล็ก (BEHAVIOR AND DESIGN OF STEEL STRUCTURES)

พฤติกรรมและการออกแบบโครงสร้างเหล็ก (BEHAVIOR AND DESIGN OF STEEL STRUCTURES)

ผู้แต่ง : ทักษิณ เทพชาตรี และคณะ

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

การเขียนแบบก่อสร้างบ้าน

การเขียนแบบก่อสร้างบ้าน

ผู้แต่ง : ตราวิทย์ ศิวะเกื้อ

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

วิศวกรรมชลศาสตร์ (HYDRAULIC ENGINEERING)

วิศวกรรมชลศาสตร์ (HYDRAULIC ENGINEERING)

ผู้แต่ง : โชติไกร ไชยวิจารณ์

฿ 468.00

อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีกำลังในทางปฏิบัติ

การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีกำลังในทางปฏิบัติ

ผู้แต่ง : พูลศักดิ์ เพียรสุสม และคณะ

฿ 477.00

อ่านเพิ่มเติม

ธรณีวิทยาเบื้องต้นสำหรับวิศวกรรมโยธา

ธรณีวิทยาเบื้องต้นสำหรับวิศวกรรมโยธา

ผู้แต่ง : ทิพย์วิมล แตะกระโทก

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

อุทกวิทยา (HYDROLOGY)

อุทกวิทยา (HYDROLOGY)

ผู้แต่ง : กีรติ ลีวัจนกุล

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

วิศวกรรมชลศาสตร์

วิศวกรรมชลศาสตร์

ผู้แต่ง : กีรติ ลีวัจนกุล

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานการคำนวนออกแบบโครงสร้างคอนกรีต โดยวิธีภาวะสุดขีด

มาตรฐานการคำนวนออกแบบโครงสร้างคอนกรีต โดยวิธีภาวะสุดขีด

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

วิศวกรรมสำรวจ (ENGINEERING SURVEYING)

วิศวกรรมสำรวจ (ENGINEERING SURVEYING)

ผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอื้ออัชฌาสัย

฿ 378.00

อ่านเพิ่มเติม

การวางแผนและการพัฒนาเมืองเพื่ออย่างยั่งยืน  (SUSTAINABLE URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT)

การวางแผนและการพัฒนาเมืองเพื่ออย่างยั่งยืน (SUSTAINABLE URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT)

ผู้แต่ง : ภาวิณี เอี่ยมตระกูล

฿ 648.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานการออกแบบสำหรับอาคารโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ พ.ศ.2565

มาตรฐานการออกแบบสำหรับอาคารโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ พ.ศ.2565

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (REINFORCED CONCRETE BUILDING DRAFTING STANDARD)

มาตรฐานการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (REINFORCED CONCRETE BUILDING DRAFTING STANDARD)

ผู้แต่ง : คณะอนุกรรมการมาตรฐานการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

การคำนวณงานวิศวกรรมสำรวจ 1 (SURVEY ENGINEERING COMPUTATION 1)

การคำนวณงานวิศวกรรมสำรวจ 1 (SURVEY ENGINEERING COMPUTATION 1)

ผู้แต่ง : ยรรยง ทรัพย์สุขอำนวย

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

วิศวกรรมสำรวจ 2 (SURVEY ENGINEERING) (ชื่อเดิม วิชาการสำรวจ 2)

วิศวกรรมสำรวจ 2 (SURVEY ENGINEERING) (ชื่อเดิม วิชาการสำรวจ 2)

ผู้แต่ง : ยรรยง ทรัพย์สุขอำนวย

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

ระบบอุทกวิทยา (HYDROLOGIC SYSTEM)

ระบบอุทกวิทยา (HYDROLOGIC SYSTEM)

ผู้แต่ง : กิตติเวช ขันติยวิชัย

฿ 390.00

อ่านเพิ่มเติม

กลศาสตร์ของหินและงานอุโมงค์

กลศาสตร์ของหินและงานอุโมงค์

ผู้แต่ง : ทวีศักดิ์ ปิติคุณพงศ์สุข

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

ชลศาสตร์ :SI EDITION (HYDRAULICS)

ชลศาสตร์ :SI EDITION (HYDRAULICS)

ผู้แต่ง : กีรติ ลีวัจนกุล

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบคอนกรีตอัดแรง

การออกแบบคอนกรีตอัดแรง

ผู้แต่ง : สมโพธิ์ วิวิธเกยูรวงศ์ 

฿ 337.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือโครงสร้างเหล็ก (STEEL STRUCRE HANDBOOK)

คู่มือโครงสร้างเหล็ก (STEEL STRUCRE HANDBOOK)

ผู้แต่ง : คณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง (CONSTRUCTION SURVEY)

การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง (CONSTRUCTION SURVEY)

ผู้แต่ง : ยรรยง ทรัพย์สุขอำนวย

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานสัญญาการใช้ระบบจำลองสารสนเทศอาคาร พ.ศ. 2565

มาตรฐานสัญญาการใช้ระบบจำลองสารสนเทศอาคาร พ.ศ. 2565

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BUILDING INFORMATION MODELING STANDARD) ตามแนวทางสภาวิชาชีพ

มาตรฐานการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BUILDING INFORMATION MODELING STANDARD) ตามแนวทางสภาวิชาชีพ

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผู้แต่ง : กวี หวังนิเวศน์กุล

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

วิศวกรรมการทาง (HIGHWAY ENGINEERING)

วิศวกรรมการทาง (HIGHWAY ENGINEERING)

ผู้แต่ง : ณรงค์ กุหลาบ

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

พฤติกรรมและการออกแบบโครงสร้างเหล็ก (BEHAVIOR AND DESIGN OF STEEL STRUCTURES)

มีสินค้า : 464 ในสต็อก

ราคา

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

การเขียนแบบก่อสร้างบ้าน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การเขียนแบบก่อสร้างบ้าน

ผู้แต่ง : ตราวิทย์ ศิวะเกื้อ

มีสินค้า : 350 ในสต็อก

ราคา

฿ 342.00

อ่านเพิ่มเติม

วิศวกรรมชลศาสตร์ (HYDRAULIC ENGINEERING)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิศวกรรมชลศาสตร์ (HYDRAULIC ENGINEERING)

ผู้แต่ง : โชติไกร ไชยวิจารณ์

มีสินค้า : 339 ในสต็อก

ราคา

฿ 468.00

อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีกำลังในทางปฏิบัติ

มีสินค้า : 153 ในสต็อก

ราคา

฿ 477.00

อ่านเพิ่มเติม

ธรณีวิทยาเบื้องต้นสำหรับวิศวกรรมโยธา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ธรณีวิทยาเบื้องต้นสำหรับวิศวกรรมโยธา

ผู้แต่ง : ทิพย์วิมล แตะกระโทก

มีสินค้า : 50 ในสต็อก

ราคา

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

อุทกวิทยา (HYDROLOGY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

อุทกวิทยา (HYDROLOGY)

ผู้แต่ง : กีรติ ลีวัจนกุล

มีสินค้า : 33 ในสต็อก

ราคา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

วิศวกรรมชลศาสตร์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิศวกรรมชลศาสตร์

ผู้แต่ง : กีรติ ลีวัจนกุล

มีสินค้า : 33 ในสต็อก

ราคา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานการคำนวนออกแบบโครงสร้างคอนกรีต โดยวิธีภาวะสุดขีด

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มาตรฐานการคำนวนออกแบบโครงสร้างคอนกรีต โดยวิธีภาวะสุดขีด

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

มีสินค้า : 28 ในสต็อก

ราคา

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

วิศวกรรมสำรวจ (ENGINEERING SURVEYING)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิศวกรรมสำรวจ (ENGINEERING SURVEYING)

ผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอื้ออัชฌาสัย

มีสินค้า : 28 ในสต็อก

ราคา

฿ 378.00

อ่านเพิ่มเติม

การวางแผนและการพัฒนาเมืองเพื่ออย่างยั่งยืน  (SUSTAINABLE URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT)

มีสินค้า : 27 ในสต็อก

ราคา

฿ 648.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานการออกแบบสำหรับอาคารโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ พ.ศ.2565

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มาตรฐานการออกแบบสำหรับอาคารโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ พ.ศ.2565

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

มีสินค้า : 27 ในสต็อก

ราคา

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (REINFORCED CONCRETE BUILDING DRAFTING STANDARD)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มาตรฐานการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (REINFORCED CONCRETE BUILDING DRAFTING STANDARD)

ผู้แต่ง : คณะอนุกรรมการมาตรฐานการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์

มีสินค้า : 26 ในสต็อก

ราคา

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

การคำนวณงานวิศวกรรมสำรวจ 1 (SURVEY ENGINEERING COMPUTATION 1)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การคำนวณงานวิศวกรรมสำรวจ 1 (SURVEY ENGINEERING COMPUTATION 1)

ผู้แต่ง : ยรรยง ทรัพย์สุขอำนวย

มีสินค้า : 26 ในสต็อก

ราคา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

วิศวกรรมสำรวจ 2 (SURVEY ENGINEERING) (ชื่อเดิม วิชาการสำรวจ 2)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิศวกรรมสำรวจ 2 (SURVEY ENGINEERING) (ชื่อเดิม วิชาการสำรวจ 2)

ผู้แต่ง : ยรรยง ทรัพย์สุขอำนวย

มีสินค้า : 25 ในสต็อก

ราคา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

ระบบอุทกวิทยา (HYDROLOGIC SYSTEM)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ระบบอุทกวิทยา (HYDROLOGIC SYSTEM)

ผู้แต่ง : กิตติเวช ขันติยวิชัย

มีสินค้า : 25 ในสต็อก

ราคา

฿ 390.00

อ่านเพิ่มเติม

กลศาสตร์ของหินและงานอุโมงค์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กลศาสตร์ของหินและงานอุโมงค์

ผู้แต่ง : ทวีศักดิ์ ปิติคุณพงศ์สุข

มีสินค้า : 25 ในสต็อก

ราคา

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

ชลศาสตร์ :SI EDITION (HYDRAULICS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ชลศาสตร์ :SI EDITION (HYDRAULICS)

ผู้แต่ง : กีรติ ลีวัจนกุล

มีสินค้า : 23 ในสต็อก

ราคา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบคอนกรีตอัดแรง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การออกแบบคอนกรีตอัดแรง

ผู้แต่ง : สมโพธิ์ วิวิธเกยูรวงศ์ 

มีสินค้า : 22 ในสต็อก

ราคา

฿ 337.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือโครงสร้างเหล็ก (STEEL STRUCRE HANDBOOK)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คู่มือโครงสร้างเหล็ก (STEEL STRUCRE HANDBOOK)

ผู้แต่ง : คณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก

มีสินค้า : 22 ในสต็อก

ราคา

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง (CONSTRUCTION SURVEY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง (CONSTRUCTION SURVEY)

ผู้แต่ง : ยรรยง ทรัพย์สุขอำนวย

มีสินค้า : 21 ในสต็อก

ราคา

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานสัญญาการใช้ระบบจำลองสารสนเทศอาคาร พ.ศ. 2565

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มาตรฐานสัญญาการใช้ระบบจำลองสารสนเทศอาคาร พ.ศ. 2565

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

มีสินค้า : 21 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BUILDING INFORMATION MODELING STANDARD) ตามแนวทางสภาวิชาชีพ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มาตรฐานการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BUILDING INFORMATION MODELING STANDARD) ตามแนวทางสภาวิชาชีพ

ผู้แต่ง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

มีสินค้า : 20 ในสต็อก

ราคา

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผู้แต่ง : กวี หวังนิเวศน์กุล

มีสินค้า : 19 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

วิศวกรรมการทาง (HIGHWAY ENGINEERING)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิศวกรรมการทาง (HIGHWAY ENGINEERING)

ผู้แต่ง : ณรงค์ กุหลาบ

มีสินค้า : 19 ในสต็อก

ราคา

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม