หมวดอี-บุ๊ค

หนังสือแบบเรียน สสวท.

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น ม.1 เล่ม 1 :หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น ม.1 เล่ม 1 :หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน

ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (สสวท)

฿ 59.00

อ่านเพิ่มเติม

คณิตศาสตร์ ชั้น ม.1 เล่ม 2 :หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คณิตศาสตร์ ชั้น ม.1 เล่ม 2 :หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์

ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (สสวท)

฿ 59.00

อ่านเพิ่มเติม

คณิตศาสตร์ ชั้น ม.2 เล่ม 1 :หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คณิตศาสตร์ ชั้น ม.2 เล่ม 1 :หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์

ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (สสวท)

฿ 59.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.3 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปป. 2560)ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.3 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปป. 2560)

ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (สสวท)

฿ 29.00

อ่านเพิ่มเติม

ตำรา / วิชาการ

การพิสูจน์ :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การพิสูจน์ :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

ผู้แต่ง : พิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ

฿ 120.00

อ่านเพิ่มเติม

ประสิทธิผลองค์การ :แนวคิดและทบทวนวรรณกรรมวิจัย (Organizational Effectiveness: Concept and Research Literatures)ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ประสิทธิผลองค์การ :แนวคิดและทบทวนวรรณกรรมวิจัย (Organizational Effectiveness: Concept and Research Literatures)

ผู้แต่ง : รศ.นุกุล ชูทอง และคณะ

฿ 199.00

อ่านเพิ่มเติม

มนุษย์อยุธยา ประวัติศาสตร์สังคม จากข้าวปลา หยูกยา ตำรา Sexศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มนุษย์อยุธยา ประวัติศาสตร์สังคม จากข้าวปลา หยูกยา ตำรา Sex

ผู้แต่ง : กำพล จำปาพันธ์

฿ 379.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการพฤติกรรมสำหรับครูการศึกษาพิเศษ (BEHAVIOR MANAGEMENT FOR SPECIAL EDUCATORS)ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การจัดการพฤติกรรมสำหรับครูการศึกษาพิเศษ (BEHAVIOR MANAGEMENT FOR SPECIAL EDUCATORS)

ผู้แต่ง : ยุวดี วิริยางกูร และคณะ

฿ 249.00

อ่านเพิ่มเติม

E-Book สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

100 เรื่อง รู้จัก รู้รักษา มะเร็งเต้านมศูนย์หนังสือจุฬาฯ

100 เรื่อง รู้จัก รู้รักษา มะเร็งเต้านม

ผู้แต่ง : พญ. ชนม์นิภา นันทวิทยา , รศ.นพ. ชวลิต เลิศบุษยานุกูล

฿ 179.00

อ่านเพิ่มเติม

สุดยอดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (ULTIMATE HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN THE NEW ERA)ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สุดยอดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (ULTIMATE HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN THE NEW ERA)

ผู้แต่ง : พยัต วุฒิรงค์

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ (Political Institution and Constitutional)ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ (Political Institution and Constitutional)

ผู้แต่ง : กันตพัฒน์ ชนะบุญ

฿ 165.00

อ่านเพิ่มเติม

การเมืองไทยร่วมสมัย พ.ศ. 2540-2563 พัฒนาการทางการเมือง ความขัดแย้งและประชาธิปไตยไทยศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การเมืองไทยร่วมสมัย พ.ศ. 2540-2563 พัฒนาการทางการเมือง ความขัดแย้งและประชาธิปไตยไทย

ผู้แต่ง : ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช

฿ 95.00

อ่านเพิ่มเติม

หนังสือมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

รุธิราชรำพัน (โคลงนิราศหริภุญชัย) และจารึกวัดพระยืน มรดกความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัยศูนย์หนังสือจุฬาฯ

รุธิราชรำพัน (โคลงนิราศหริภุญชัย) และจารึกวัดพระยืน มรดกความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย

ผู้แต่ง : วินัย พงศ์ศรีเพียร

฿ 390.00

อ่านเพิ่มเติม

การอ่านทำนองร้อยกรองไทยศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การอ่านทำนองร้อยกรองไทย

ผู้แต่ง : นันทา ขุนภักดี

฿ 300.00

อ่านเพิ่มเติม

รวมปาฐกถาพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ การศึกษากับการพัฒนา เล่ม 1-3ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

รวมปาฐกถาพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ การศึกษากับการพัฒนา เล่ม 1-3

ผู้แต่ง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

฿ 750.00

อ่านเพิ่มเติม

กรมพระจันทบุรี (เมื่อดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพระคลังฯ)ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กรมพระจันทบุรี (เมื่อดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพระคลังฯ)

ผู้แต่ง : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

฿ 860.00

อ่านเพิ่มเติม

หนังสือแบบเรียน สสวท.

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น ม.1 เล่ม 1 :หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น ม.1 เล่ม 1 :หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน

ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (สสวท)

฿ 59.00

อ่านเพิ่มเติม

คณิตศาสตร์ ชั้น ม.1 เล่ม 2 :หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คณิตศาสตร์ ชั้น ม.1 เล่ม 2 :หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์

ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (สสวท)

฿ 59.00

อ่านเพิ่มเติม

คณิตศาสตร์ ชั้น ม.2 เล่ม 1 :หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คณิตศาสตร์ ชั้น ม.2 เล่ม 1 :หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์

ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (สสวท)

฿ 59.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.3 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปป. 2560)ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.3 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปป. 2560)

ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (สสวท)

฿ 29.00

อ่านเพิ่มเติม

ตำรา / วิชาการ

การพิสูจน์ :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การพิสูจน์ :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

ผู้แต่ง : พิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ

฿ 120.00

อ่านเพิ่มเติม

ประสิทธิผลองค์การ :แนวคิดและทบทวนวรรณกรรมวิจัย (Organizational Effectiveness: Concept and Research Literatures)ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ประสิทธิผลองค์การ :แนวคิดและทบทวนวรรณกรรมวิจัย (Organizational Effectiveness: Concept and Research Literatures)

ผู้แต่ง : รศ.นุกุล ชูทอง และคณะ

฿ 199.00

อ่านเพิ่มเติม

มนุษย์อยุธยา ประวัติศาสตร์สังคม จากข้าวปลา หยูกยา ตำรา Sexศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มนุษย์อยุธยา ประวัติศาสตร์สังคม จากข้าวปลา หยูกยา ตำรา Sex

ผู้แต่ง : กำพล จำปาพันธ์

฿ 379.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการพฤติกรรมสำหรับครูการศึกษาพิเศษ (BEHAVIOR MANAGEMENT FOR SPECIAL EDUCATORS)ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การจัดการพฤติกรรมสำหรับครูการศึกษาพิเศษ (BEHAVIOR MANAGEMENT FOR SPECIAL EDUCATORS)

ผู้แต่ง : ยุวดี วิริยางกูร และคณะ

฿ 249.00

อ่านเพิ่มเติม

E-Book สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

100 เรื่อง รู้จัก รู้รักษา มะเร็งเต้านมศูนย์หนังสือจุฬาฯ

100 เรื่อง รู้จัก รู้รักษา มะเร็งเต้านม

ผู้แต่ง : พญ. ชนม์นิภา นันทวิทยา , รศ.นพ. ชวลิต เลิศบุษยานุกูล

฿ 179.00

อ่านเพิ่มเติม

สุดยอดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (ULTIMATE HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN THE NEW ERA)ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สุดยอดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (ULTIMATE HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN THE NEW ERA)

ผู้แต่ง : พยัต วุฒิรงค์

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ (Political Institution and Constitutional)ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ (Political Institution and Constitutional)

ผู้แต่ง : กันตพัฒน์ ชนะบุญ

฿ 165.00

อ่านเพิ่มเติม

การเมืองไทยร่วมสมัย พ.ศ. 2540-2563 พัฒนาการทางการเมือง ความขัดแย้งและประชาธิปไตยไทยศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การเมืองไทยร่วมสมัย พ.ศ. 2540-2563 พัฒนาการทางการเมือง ความขัดแย้งและประชาธิปไตยไทย

ผู้แต่ง : ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช

฿ 95.00

อ่านเพิ่มเติม

หนังสือมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

รุธิราชรำพัน (โคลงนิราศหริภุญชัย) และจารึกวัดพระยืน มรดกความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัยศูนย์หนังสือจุฬาฯ

รุธิราชรำพัน (โคลงนิราศหริภุญชัย) และจารึกวัดพระยืน มรดกความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย

ผู้แต่ง : วินัย พงศ์ศรีเพียร

฿ 390.00

อ่านเพิ่มเติม

การอ่านทำนองร้อยกรองไทยศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การอ่านทำนองร้อยกรองไทย

ผู้แต่ง : นันทา ขุนภักดี

฿ 300.00

อ่านเพิ่มเติม

รวมปาฐกถาพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ การศึกษากับการพัฒนา เล่ม 1-3ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

รวมปาฐกถาพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ การศึกษากับการพัฒนา เล่ม 1-3

ผู้แต่ง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

฿ 750.00

อ่านเพิ่มเติม

กรมพระจันทบุรี (เมื่อดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพระคลังฯ)ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กรมพระจันทบุรี (เมื่อดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพระคลังฯ)

ผู้แต่ง : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

฿ 860.00

อ่านเพิ่มเติม