หนังสือการสื่อสารมวลชน | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

พลเมืองสร้างสื่อ สื่อสร้างพลเมือง

พลเมืองสร้างสื่อ สื่อสร้างพลเมือง

ผู้แต่ง : มัทนา เจริญวงศ์

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

วารสารสนเทศโลกาภิวัฒน์

วารสารสนเทศโลกาภิวัฒน์

ผู้แต่ง : รจิตลักขณ์ แสงอุไร

฿ 36.00

อ่านเพิ่มเติม

กระบวนทัศน์การวิจัยสื่อสารมวลชน (เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และผสมวิธี)

กระบวนทัศน์การวิจัยสื่อสารมวลชน (เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และผสมวิธี)

ผู้แต่ง : กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย

฿ 166.00

อ่านเพิ่มเติม

DIGITAL CONTENT CREATION หลักและแนวปฏิบัติในมิติการสื่อสาร

DIGITAL CONTENT CREATION หลักและแนวปฏิบัติในมิติการสื่อสาร

ผู้แต่ง : ทักษิณา ชัยอิทธิพรวงศ์

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

นวัตกรรมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม

นวัตกรรมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม

ผู้แต่ง : อภิชัจ พุกสวัสดิ์

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

เตรียมตัว เตรียมใจ ก่อนไป "ขาย" งาน

เตรียมตัว เตรียมใจ ก่อนไป "ขาย" งาน

ผู้แต่ง : พลอย ศรีสุโร

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

นวัตกรรมการจัดการและการสื่อสารภาวะวิกฤต

นวัตกรรมการจัดการและการสื่อสารภาวะวิกฤต

ผู้แต่ง : อภิชัจ พุกสวัสดิ์

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

คนข่าว :ฉลาดทำงานศตวรรษ 21 (THE UNIVERSAL JOURNALIST)

คนข่าว :ฉลาดทำงานศตวรรษ 21 (THE UNIVERSAL JOURNALIST)

ผู้แต่ง : DAVID RANDALL (เดวิด แรนดัล)

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

สื่อดิจิทัลกับเยาวชน : ตัวตน อัคลักษณ์ และความเป็นพลเมือง

สื่อดิจิทัลกับเยาวชน : ตัวตน อัคลักษณ์ และความเป็นพลเมือง

ผู้แต่ง : ฐิตินัน บ.คอมมอน

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

วัฒนธรรมศึกษาเบื้องต้น

วัฒนธรรมศึกษาเบื้องต้น

ผู้แต่ง : วสันต์ ปัญญาแก้ว

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

THE INTERPERSONAL COMMUNICATION BOOK (GLOBAL EDITION)

THE INTERPERSONAL COMMUNICATION BOOK (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : JOSEPH A. DEVITO

฿ 730.00

อ่านเพิ่มเติม

สื่อไทยในวิกฤต การเมืองเปลี่ยนผ่าน เทคโนโลยีปั่นป่วน

สื่อไทยในวิกฤต การเมืองเปลี่ยนผ่าน เทคโนโลยีปั่นป่วน

ผู้แต่ง : พิจิตรา สึคาโมโต้

฿ 126.00

อ่านเพิ่มเติม

งานข่าว :หลักการและเทคนิค (THE NEWS: PRINCIPLES AND TECHNIQUES)

งานข่าว :หลักการและเทคนิค (THE NEWS: PRINCIPLES AND TECHNIQUES)

ผู้แต่ง : สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ

฿ 328.00

อ่านเพิ่มเติม

การปิดกั้นการสื่อสาร

การปิดกั้นการสื่อสาร

ผู้แต่ง : กฤษดา เกิดดี

฿ 126.00

อ่านเพิ่มเติม

รู้เท่าทันการสื่อสารโน้มน้าวใจ

รู้เท่าทันการสื่อสารโน้มน้าวใจ

ผู้แต่ง : พนิดา จงสุขสมสกุล

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

MEDIA ETHICS: ISSUES AND CASES (IE)

MEDIA ETHICS: ISSUES AND CASES (IE)

ผู้แต่ง : PATTERSON, P.

฿ 520.00

อ่านเพิ่มเติม

ความรอบรู้เรื่องสื่อและสารสนเทศ :จากแนวคิดสู่แนวทางปฏิบัติ

ความรอบรู้เรื่องสื่อและสารสนเทศ :จากแนวคิดสู่แนวทางปฏิบัติ

ผู้แต่ง : อลงกรณ์ ปริวุฒิพงศ์

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

การเขียนบทความสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ (ราคาปก 180.-)

การเขียนบทความสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ (ราคาปก 180.-)

ผู้แต่ง : รุ่งฤดี แผลงศร

฿ 36.00

อ่านเพิ่มเติม

มติชนบันทึกประเทศไทย ปี 2563

มติชนบันทึกประเทศไทย ปี 2563

ผู้แต่ง : ศูนย์ข้อมูลมติชน

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

THE MEDIA OF MASS COMMUNICATION (PNIE)

THE MEDIA OF MASS COMMUNICATION (PNIE)

ผู้แต่ง : VIVIAN, J.

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

INTRODUCTION TO COMMUNICATION DISORDERS: A LIFE SPAN PERSPECTIVE (GLOBAL EDITION)

INTRODUCTION TO COMMUNICATION DISORDERS: A LIFE SPAN PERSPECTIVE (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : ROBERT E. OWENS et al.

฿ 820.00

อ่านเพิ่มเติม

วารสารศาสตร์เบื้องต้น :ปรัชญาและแนวคิด

วารสารศาสตร์เบื้องต้น :ปรัชญาและแนวคิด

ผู้แต่ง : มาลี บุญศิริพันธ์

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

การสื่อสารระหว่างบุคคล :จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

การสื่อสารระหว่างบุคคล :จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

ผู้แต่ง : ขนิษฐา จิตแสง

฿ 306.00

อ่านเพิ่มเติม

IPS GENDER AND DEVELOPMENT GLOSSARY

IPS GENDER AND DEVELOPMENT GLOSSARY

ผู้แต่ง : JOHANNA SON

฿ 45.00

อ่านเพิ่มเติม

พลเมืองสร้างสื่อ สื่อสร้างพลเมือง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พลเมืองสร้างสื่อ สื่อสร้างพลเมือง

ผู้แต่ง : มัทนา เจริญวงศ์

มีสินค้า : 553 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

วารสารสนเทศโลกาภิวัฒน์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วารสารสนเทศโลกาภิวัฒน์

ผู้แต่ง : รจิตลักขณ์ แสงอุไร

มีสินค้า : 520 ในสต็อก

ราคา

฿ 36.00

อ่านเพิ่มเติม

กระบวนทัศน์การวิจัยสื่อสารมวลชน (เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และผสมวิธี)

มีสินค้า : 339 ในสต็อก

ราคา

฿ 166.00

อ่านเพิ่มเติม

DIGITAL CONTENT CREATION หลักและแนวปฏิบัติในมิติการสื่อสาร

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

DIGITAL CONTENT CREATION หลักและแนวปฏิบัติในมิติการสื่อสาร

ผู้แต่ง : ทักษิณา ชัยอิทธิพรวงศ์

มีสินค้า : 266 ในสต็อก

ราคา

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

นวัตกรรมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

นวัตกรรมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม

ผู้แต่ง : อภิชัจ พุกสวัสดิ์

มีสินค้า : 156 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

เตรียมตัว เตรียมใจ ก่อนไป "ขาย" งาน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เตรียมตัว เตรียมใจ ก่อนไป "ขาย" งาน

ผู้แต่ง : พลอย ศรีสุโร

มีสินค้า : 143 ในสต็อก

ราคา

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

นวัตกรรมการจัดการและการสื่อสารภาวะวิกฤต

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

นวัตกรรมการจัดการและการสื่อสารภาวะวิกฤต

ผู้แต่ง : อภิชัจ พุกสวัสดิ์

มีสินค้า : 88 ในสต็อก

ราคา

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

คนข่าว :ฉลาดทำงานศตวรรษ 21 (THE UNIVERSAL JOURNALIST)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คนข่าว :ฉลาดทำงานศตวรรษ 21 (THE UNIVERSAL JOURNALIST)

ผู้แต่ง : DAVID RANDALL (เดวิด แรนดัล)

มีสินค้า : 26 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

สื่อดิจิทัลกับเยาวชน : ตัวตน อัคลักษณ์ และความเป็นพลเมือง

มีสินค้า : 26 ในสต็อก

ราคา

฿ 144.00

อ่านเพิ่มเติม

วัฒนธรรมศึกษาเบื้องต้น

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วัฒนธรรมศึกษาเบื้องต้น

ผู้แต่ง : วสันต์ ปัญญาแก้ว

มีสินค้า : 24 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

THE INTERPERSONAL COMMUNICATION BOOK (GLOBAL EDITION)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

THE INTERPERSONAL COMMUNICATION BOOK (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : JOSEPH A. DEVITO

มีสินค้า : 23 ในสต็อก

ราคา

฿ 730.00

อ่านเพิ่มเติม

สื่อไทยในวิกฤต การเมืองเปลี่ยนผ่าน เทคโนโลยีปั่นป่วน

มีสินค้า : 22 ในสต็อก

ราคา

฿ 126.00

อ่านเพิ่มเติม

งานข่าว :หลักการและเทคนิค (THE NEWS: PRINCIPLES AND TECHNIQUES)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

งานข่าว :หลักการและเทคนิค (THE NEWS: PRINCIPLES AND TECHNIQUES)

ผู้แต่ง : สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ

มีสินค้า : 20 ในสต็อก

ราคา

฿ 328.00

อ่านเพิ่มเติม

การปิดกั้นการสื่อสาร

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การปิดกั้นการสื่อสาร

ผู้แต่ง : กฤษดา เกิดดี

มีสินค้า : 15 ในสต็อก

ราคา

฿ 126.00

อ่านเพิ่มเติม

รู้เท่าทันการสื่อสารโน้มน้าวใจ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

รู้เท่าทันการสื่อสารโน้มน้าวใจ

ผู้แต่ง : พนิดา จงสุขสมสกุล

มีสินค้า : 15 ในสต็อก

ราคา

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

MEDIA ETHICS: ISSUES AND CASES (IE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

MEDIA ETHICS: ISSUES AND CASES (IE)

ผู้แต่ง : PATTERSON, P.

มีสินค้า : 14 ในสต็อก

ราคา

฿ 520.00

อ่านเพิ่มเติม

ความรอบรู้เรื่องสื่อและสารสนเทศ :จากแนวคิดสู่แนวทางปฏิบัติ

มีสินค้า : 12 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

การเขียนบทความสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ (ราคาปก 180.-)

มีสินค้า : 8 ในสต็อก

ราคา

฿ 36.00

อ่านเพิ่มเติม

มติชนบันทึกประเทศไทย ปี 2563

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

มติชนบันทึกประเทศไทย ปี 2563

ผู้แต่ง : ศูนย์ข้อมูลมติชน

มีสินค้า : 8 ในสต็อก

ราคา

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

THE MEDIA OF MASS COMMUNICATION (PNIE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

THE MEDIA OF MASS COMMUNICATION (PNIE)

ผู้แต่ง : VIVIAN, J.

มีสินค้า : 7 ในสต็อก

ราคา

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

INTRODUCTION TO COMMUNICATION DISORDERS: A LIFE SPAN PERSPECTIVE (GLOBAL EDITION)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

INTRODUCTION TO COMMUNICATION DISORDERS: A LIFE SPAN PERSPECTIVE (GLOBAL EDITION)

ผู้แต่ง : ROBERT E. OWENS et al.

มีสินค้า : 7 ในสต็อก

ราคา

฿ 820.00

อ่านเพิ่มเติม

วารสารศาสตร์เบื้องต้น :ปรัชญาและแนวคิด

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วารสารศาสตร์เบื้องต้น :ปรัชญาและแนวคิด

ผู้แต่ง : มาลี บุญศิริพันธ์

มีสินค้า : 7 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

การสื่อสารระหว่างบุคคล :จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

มีสินค้า : 7 ในสต็อก

ราคา

฿ 306.00

อ่านเพิ่มเติม

IPS GENDER AND DEVELOPMENT GLOSSARY

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

IPS GENDER AND DEVELOPMENT GLOSSARY

ผู้แต่ง : JOHANNA SON

มีสินค้า : 6 ในสต็อก

ราคา

฿ 45.00

อ่านเพิ่มเติม