หนังสือคอมพิวเตอร์ | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

การทำเหมืองข้อมูล เล่ม 2 :วิธีการและตัวแบบ (DATA MINING 2: METHOD AND MODEL) (ข้อสอบ 5 พ.ศ.)

การทำเหมืองข้อมูล เล่ม 2 :วิธีการและตัวแบบ (DATA MINING 2: METHOD AND MODEL) (ข้อสอบ 5 พ.ศ.)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

฿ 125.00

อ่านเพิ่มเติม

พื้นฐานแมทแลบ (MATLAB FUNDAMENTALS)

พื้นฐานแมทแลบ (MATLAB FUNDAMENTALS)

ผู้แต่ง : ปราโมทย์ เดชะอำไพ และคณะ

฿ 255.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MINITAB FOR WINDOWS

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MINITAB FOR WINDOWS

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

฿ 165.00

อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบและพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธ์

การออกแบบและพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธ์

ผู้แต่ง : ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก

฿ 323.00

อ่านเพิ่มเติม

การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น

การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น

ผู้แต่ง : มัณฑนา ปราการสมุทร

฿ 272.00

อ่านเพิ่มเติม

ความรู้เบื้องต้นภาษาไพธอน

ความรู้เบื้องต้นภาษาไพธอน

ผู้แต่ง : พฤกษ์ สระศรีทอง

฿ 161.00

อ่านเพิ่มเติม

การใช้ SPSS FOR WINDOWS ในการวิเคราะห์ข้อมูล

การใช้ SPSS FOR WINDOWS ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้แต่ง : กัลยา วานิชย์บัญชา และคณะ

฿ 335.00

อ่านเพิ่มเติม

การทำเหมืองข้อมูล เล่ม 1 :การค้นหาความรู้จากข้อมูล (DATA MINING 1: DISCOVERING KNOWLEDGE IN DATA)

การทำเหมืองข้อมูล เล่ม 1 :การค้นหาความรู้จากข้อมูล (DATA MINING 1: DISCOVERING KNOWLEDGE IN DATA)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

฿ 159.00

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้นด้วยภาษา HTML5 และ CSS

การพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้นด้วยภาษา HTML5 และ CSS

ผู้แต่ง : สุพรรณิการ์ ย่องซื่อ

฿ 246.00

อ่านเพิ่มเติม

การเรียนรู้ของเครื่อง MACHINE LEARNING

การเรียนรู้ของเครื่อง MACHINE LEARNING

ผู้แต่ง : สุพจน์ เฮงพระพรหม

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

การใช้นิพจน์วิเคราะห์ข้อมูล DAX

การใช้นิพจน์วิเคราะห์ข้อมูล DAX

ผู้แต่ง : ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง

฿ 502.00

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์

ผู้แต่ง : วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ

฿ 382.00

อ่านเพิ่มเติม

INTRODUCTION TO COMPUTING SYSTEMS: FROM BITS AND GATES TO C & BEYOND (ISE)

INTRODUCTION TO COMPUTING SYSTEMS: FROM BITS AND GATES TO C & BEYOND (ISE)

ผู้แต่ง : YALE N. PATT et al.

฿ 1,275.00

อ่านเพิ่มเติม

CHATGPT: AI ปฏิวัติโลก

CHATGPT: AI ปฏิวัติโลก

ผู้แต่ง : วศิน เพิ่มทรัพย์ และคณะ

฿ 238.00

อ่านเพิ่มเติม

พื้นฐานเหมืองข้อมูล :แนวทางการประยุกต์ใช้และ การบูรณาการงานเหมืองข้อมูลเบื้องต้น

พื้นฐานเหมืองข้อมูล :แนวทางการประยุกต์ใช้และ การบูรณาการงานเหมืองข้อมูลเบื้องต้น

ผู้แต่ง : พีระ ลิ่วลม

฿ 254.00

อ่านเพิ่มเติม

การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย (DATA COMMUNICATION AND NETWORKING)

การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย (DATA COMMUNICATION AND NETWORKING)

ผู้แต่ง : วาทิต เบญจพลกุล

฿ 204.00

อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย REACT REDUX+CONTEXT+BOOTSTRAP

พัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย REACT REDUX+CONTEXT+BOOTSTRAP

ผู้แต่ง : จีราวุธ วารินทร์

฿ 183.00

อ่านเพิ่มเติม

ดีไซน์งานกราฟิกได้เอง สำหรับโซเชียลและสื่อต่าง ๆ ด้วย CANVA

ดีไซน์งานกราฟิกได้เอง สำหรับโซเชียลและสื่อต่าง ๆ ด้วย CANVA

ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการ ซิมพลิฟาย

฿ 199.00

อ่านเพิ่มเติม

การประยุกต์อัลกอริทึมแมชีนวิชันโดยใช้ NI VISION

การประยุกต์อัลกอริทึมแมชีนวิชันโดยใช้ NI VISION

ผู้แต่ง : ปกรณ์ แก้วตระกูลพงษ์

฿ 267.00

อ่านเพิ่มเติม

FORTRAN FOR SCIENTISTS & ENGINEERS (ISE)

FORTRAN FOR SCIENTISTS & ENGINEERS (ISE)

ผู้แต่ง : CHAPMAN,

฿ 460.00

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาแอ็ปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบข้ามแพลตฟอร์ม

การพัฒนาแอ็ปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบข้ามแพลตฟอร์ม

ผู้แต่ง : เอกรินทร์ วทัญญูเลิศสกุล

฿ 272.00

อ่านเพิ่มเติม

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SOFTWARE ENGINEERING)

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SOFTWARE ENGINEERING)

ผู้แต่ง : สุวรรณี อัศวกุลชัย

฿ 208.00

อ่านเพิ่มเติม

เรียน CODING ระดับเริ่มต้นด้วย SCRATCH

เรียน CODING ระดับเริ่มต้นด้วย SCRATCH

ผู้แต่ง : ROSIE DICKINS และคณะ

฿ 236.00

อ่านเพิ่มเติม

DEEP LEARNING

DEEP LEARNING

ผู้แต่ง : ละออ บุญเกษม

฿ 280.00

อ่านเพิ่มเติม

การทำเหมืองข้อมูล เล่ม 2 :วิธีการและตัวแบบ (DATA MINING 2: METHOD AND MODEL) (ข้อสอบ 5 พ.ศ.)

มีสินค้า : 599 ในสต็อก

ราคา

฿ 125.00

อ่านเพิ่มเติม

พื้นฐานแมทแลบ (MATLAB FUNDAMENTALS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พื้นฐานแมทแลบ (MATLAB FUNDAMENTALS)

ผู้แต่ง : ปราโมทย์ เดชะอำไพ และคณะ

มีสินค้า : 396 ในสต็อก

ราคา

฿ 255.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MINITAB FOR WINDOWS

มีสินค้า : 352 ในสต็อก

ราคา

฿ 165.00

อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบและพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธ์

มีสินค้า : 334 ในสต็อก

ราคา

฿ 323.00

อ่านเพิ่มเติม

การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น

ผู้แต่ง : มัณฑนา ปราการสมุทร

มีสินค้า : 237 ในสต็อก

ราคา

฿ 272.00

อ่านเพิ่มเติม

ความรู้เบื้องต้นภาษาไพธอน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ความรู้เบื้องต้นภาษาไพธอน

ผู้แต่ง : พฤกษ์ สระศรีทอง

มีสินค้า : 216 ในสต็อก

ราคา

฿ 161.00

อ่านเพิ่มเติม

การใช้ SPSS FOR WINDOWS ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การใช้ SPSS FOR WINDOWS ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้แต่ง : กัลยา วานิชย์บัญชา และคณะ

มีสินค้า : 166 ในสต็อก

ราคา

฿ 335.00

อ่านเพิ่มเติม

การทำเหมืองข้อมูล เล่ม 1 :การค้นหาความรู้จากข้อมูล (DATA MINING 1: DISCOVERING KNOWLEDGE IN DATA)

มีสินค้า : 138 ในสต็อก

ราคา

฿ 159.00

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้นด้วยภาษา HTML5 และ CSS

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้นด้วยภาษา HTML5 และ CSS

ผู้แต่ง : สุพรรณิการ์ ย่องซื่อ

มีสินค้า : 133 ในสต็อก

ราคา

฿ 246.00

อ่านเพิ่มเติม

การเรียนรู้ของเครื่อง MACHINE LEARNING

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การเรียนรู้ของเครื่อง MACHINE LEARNING

ผู้แต่ง : สุพจน์ เฮงพระพรหม

มีสินค้า : 96 ในสต็อก

ราคา

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

การใช้นิพจน์วิเคราะห์ข้อมูล DAX

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การใช้นิพจน์วิเคราะห์ข้อมูล DAX

ผู้แต่ง : ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง

มีสินค้า : 91 ในสต็อก

ราคา

฿ 502.00

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์

ผู้แต่ง : วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ

มีสินค้า : 73 ในสต็อก

ราคา

฿ 382.00

อ่านเพิ่มเติม

INTRODUCTION TO COMPUTING SYSTEMS: FROM BITS AND GATES TO C & BEYOND (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

INTRODUCTION TO COMPUTING SYSTEMS: FROM BITS AND GATES TO C & BEYOND (ISE)

ผู้แต่ง : YALE N. PATT et al.

มีสินค้า : 69 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,275.00

อ่านเพิ่มเติม

CHATGPT: AI ปฏิวัติโลก

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

CHATGPT: AI ปฏิวัติโลก

ผู้แต่ง : วศิน เพิ่มทรัพย์ และคณะ

มีสินค้า : 65 ในสต็อก

ราคา

฿ 238.00

อ่านเพิ่มเติม

พื้นฐานเหมืองข้อมูล :แนวทางการประยุกต์ใช้และ การบูรณาการงานเหมืองข้อมูลเบื้องต้น

มีสินค้า : 63 ในสต็อก

ราคา

฿ 254.00

อ่านเพิ่มเติม

การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย (DATA COMMUNICATION AND NETWORKING)

มีสินค้า : 61 ในสต็อก

ราคา

฿ 204.00

อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย REACT REDUX+CONTEXT+BOOTSTRAP

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย REACT REDUX+CONTEXT+BOOTSTRAP

ผู้แต่ง : จีราวุธ วารินทร์

มีสินค้า : 61 ในสต็อก

ราคา

฿ 183.00

อ่านเพิ่มเติม

ดีไซน์งานกราฟิกได้เอง สำหรับโซเชียลและสื่อต่าง ๆ ด้วย CANVA

มีสินค้า : 60 ในสต็อก

ราคา

฿ 199.00

อ่านเพิ่มเติม

การประยุกต์อัลกอริทึมแมชีนวิชันโดยใช้ NI VISION

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การประยุกต์อัลกอริทึมแมชีนวิชันโดยใช้ NI VISION

ผู้แต่ง : ปกรณ์ แก้วตระกูลพงษ์

มีสินค้า : 56 ในสต็อก

ราคา

฿ 267.00

อ่านเพิ่มเติม

FORTRAN FOR SCIENTISTS & ENGINEERS (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

FORTRAN FOR SCIENTISTS & ENGINEERS (ISE)

ผู้แต่ง : CHAPMAN,

มีสินค้า : 52 ในสต็อก

ราคา

฿ 460.00

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาแอ็ปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบข้ามแพลตฟอร์ม

มีสินค้า : 52 ในสต็อก

ราคา

฿ 272.00

อ่านเพิ่มเติม

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SOFTWARE ENGINEERING)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SOFTWARE ENGINEERING)

ผู้แต่ง : สุวรรณี อัศวกุลชัย

มีสินค้า : 50 ในสต็อก

ราคา

฿ 208.00

อ่านเพิ่มเติม

เรียน CODING ระดับเริ่มต้นด้วย SCRATCH

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เรียน CODING ระดับเริ่มต้นด้วย SCRATCH

ผู้แต่ง : ROSIE DICKINS และคณะ

มีสินค้า : 50 ในสต็อก

ราคา

฿ 236.00

อ่านเพิ่มเติม

DEEP LEARNING

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

DEEP LEARNING

ผู้แต่ง : ละออ บุญเกษม

มีสินค้า : 45 ในสต็อก

ราคา

฿ 280.00

อ่านเพิ่มเติม