หนังสือคอมพิวเตอร์ | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

การทำเหมืองข้อมูล เล่ม 2 :วิธีการและตัวแบบ (DATA MINING 2: METHOD AND MODEL) (ข้อสอบ 5 พ.ศ.)

การทำเหมืองข้อมูล เล่ม 2 :วิธีการและตัวแบบ (DATA MINING 2: METHOD AND MODEL) (ข้อสอบ 5 พ.ศ.)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

฿ 125.00

อ่านเพิ่มเติม

พื้นฐานแมทแลบ (MATLAB FUNDAMENTALS)

พื้นฐานแมทแลบ (MATLAB FUNDAMENTALS)

ผู้แต่ง : ปราโมทย์ เดชะอำไพ และคณะ

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MINITAB FOR WINDOWS

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MINITAB FOR WINDOWS

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

฿ 165.00

อ่านเพิ่มเติม

ความรู้เบื้องต้นภาษาไพธอน

ความรู้เบื้องต้นภาษาไพธอน

ผู้แต่ง : พฤกษ์ สระศรีทอง

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม

การประยุกต์อัลกอริทึมแมชีนวิชันโดยใช้ NI VISION

การประยุกต์อัลกอริทึมแมชีนวิชันโดยใช้ NI VISION

ผู้แต่ง : ปกรณ์ แก้วตระกูลพงษ์

฿ 283.00

อ่านเพิ่มเติม

การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น

การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น

ผู้แต่ง : มัณฑนา ปราการสมุทร

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย (DATA COMMUNICATION AND NETWORKING)

การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย (DATA COMMUNICATION AND NETWORKING)

ผู้แต่ง : วาทิต เบญจพลกุล

฿ 216.00

อ่านเพิ่มเติม

การใช้ SPSS FOR WINDOWS ในการวิเคราะห์ข้อมูล

การใช้ SPSS FOR WINDOWS ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้แต่ง : กัลยา วานิชย์บัญชา และคณะ

฿ 355.00

อ่านเพิ่มเติม

การใช้นิพจน์วิเคราะห์ข้อมูล DAX

การใช้นิพจน์วิเคราะห์ข้อมูล DAX

ผู้แต่ง : ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง

฿ 531.00

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้นด้วยภาษา HTML5 และ CSS

การพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้นด้วยภาษา HTML5 และ CSS

ผู้แต่ง : สุพรรณิการ์ ย่องซื่อ

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SOFTWARE ENGINEERING)

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SOFTWARE ENGINEERING)

ผู้แต่ง : สุวรรณี อัศวกุลชัย

฿ 220.00

อ่านเพิ่มเติม

พื้นฐานเหมืองข้อมูล :แนวทางการประยุกต์ใช้และ การบูรณาการงานเหมืองข้อมูลเบื้องต้น

พื้นฐานเหมืองข้อมูล :แนวทางการประยุกต์ใช้และ การบูรณาการงานเหมืองข้อมูลเบื้องต้น

ผู้แต่ง : พีระ ลิ่วลม

฿ 269.00

อ่านเพิ่มเติม

การทำเหมืองข้อมูล เล่ม 1 :การค้นหาความรู้จากข้อมูล (DATA MINING 1: DISCOVERING KNOWLEDGE IN DATA)

การทำเหมืองข้อมูล เล่ม 1 :การค้นหาความรู้จากข้อมูล (DATA MINING 1: DISCOVERING KNOWLEDGE IN DATA)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

฿ 159.00

อ่านเพิ่มเติม

DEEP LEARNING

DEEP LEARNING

ผู้แต่ง : ละออ บุญเกษม

฿ 296.00

อ่านเพิ่มเติม

DATA SCIENCE วิทยาศาสตร์ข้อมูล

DATA SCIENCE วิทยาศาสตร์ข้อมูล

ผู้แต่ง : ละออ บุญเกษม

฿ 206.00

อ่านเพิ่มเติม

FORTRAN FOR SCIENTISTS & ENGINEERS (ISE)

FORTRAN FOR SCIENTISTS & ENGINEERS (ISE)

ผู้แต่ง : CHAPMAN,

฿ 460.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม SPSS

การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม SPSS

ผู้แต่ง : ปิติพร ฤทธิเรืองเดช

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

SOFTWARE ENGINEERING: A PRACTITIONER'S APPROACH (ISE)

SOFTWARE ENGINEERING: A PRACTITIONER'S APPROACH (ISE)

ผู้แต่ง : ROGER S. PRESSMAN et al.

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

PFSENSE PFBLOCKERNG :การบล็อกโฆษณาและเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาอันตรายด้วย PFBLOCKERNG

PFSENSE PFBLOCKERNG :การบล็อกโฆษณาและเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาอันตรายด้วย PFBLOCKERNG

ผู้แต่ง : นพดล สุขศรี บึทเตอร์

฿ 337.00

อ่านเพิ่มเติม

THE COMING WAVE: TECHNOLOGY, POWER, AND THE TWENTY-FIRST CENTURY'S GREATEST DILEMMA

THE COMING WAVE: TECHNOLOGY, POWER, AND THE TWENTY-FIRST CENTURY'S GREATEST DILEMMA

ผู้แต่ง : MUSTAFA SULEYMAN et al.

฿ 657.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวโดยใช้ SPSS และ MINITAB (MULTIVARIATE ANALYSIS BY SPSS AND MINITAB)

การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวโดยใช้ SPSS และ MINITAB (MULTIVARIATE ANALYSIS BY SPSS AND MINITAB)

ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

฿ 100.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพด้วย POWER BI

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพด้วย POWER BI

ผู้แต่ง : ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง

฿ 531.00

อ่านเพิ่มเติม

การทดลองและประยุกต์ใช้งาน ARDUINO UNO

การทดลองและประยุกต์ใช้งาน ARDUINO UNO

ผู้แต่ง : สุรศักดิ์ สังข์แย้ม

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

LINE OA เพิ่มยอดขาย++ มัดใจลูกค้าให้อยู่!

LINE OA เพิ่มยอดขาย++ มัดใจลูกค้าให้อยู่!

ผู้แต่ง : วศิน ตรีสินธุรส

฿ 256.00

อ่านเพิ่มเติม

การทำเหมืองข้อมูล เล่ม 2 :วิธีการและตัวแบบ (DATA MINING 2: METHOD AND MODEL) (ข้อสอบ 5 พ.ศ.)

มีสินค้า : 555 ในสต็อก

ราคา

฿ 125.00

อ่านเพิ่มเติม

พื้นฐานแมทแลบ (MATLAB FUNDAMENTALS)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พื้นฐานแมทแลบ (MATLAB FUNDAMENTALS)

ผู้แต่ง : ปราโมทย์ เดชะอำไพ และคณะ

มีสินค้า : 411 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MINITAB FOR WINDOWS

มีสินค้า : 304 ในสต็อก

ราคา

฿ 165.00

อ่านเพิ่มเติม

ความรู้เบื้องต้นภาษาไพธอน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ความรู้เบื้องต้นภาษาไพธอน

ผู้แต่ง : พฤกษ์ สระศรีทอง

มีสินค้า : 255 ในสต็อก

ราคา

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม

การประยุกต์อัลกอริทึมแมชีนวิชันโดยใช้ NI VISION

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การประยุกต์อัลกอริทึมแมชีนวิชันโดยใช้ NI VISION

ผู้แต่ง : ปกรณ์ แก้วตระกูลพงษ์

มีสินค้า : 254 ในสต็อก

ราคา

฿ 283.00

อ่านเพิ่มเติม

การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น

ผู้แต่ง : มัณฑนา ปราการสมุทร

มีสินค้า : 245 ในสต็อก

ราคา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย (DATA COMMUNICATION AND NETWORKING)

มีสินค้า : 179 ในสต็อก

ราคา

฿ 216.00

อ่านเพิ่มเติม

การใช้ SPSS FOR WINDOWS ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การใช้ SPSS FOR WINDOWS ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้แต่ง : กัลยา วานิชย์บัญชา และคณะ

มีสินค้า : 175 ในสต็อก

ราคา

฿ 355.00

อ่านเพิ่มเติม

การใช้นิพจน์วิเคราะห์ข้อมูล DAX

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การใช้นิพจน์วิเคราะห์ข้อมูล DAX

ผู้แต่ง : ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง

มีสินค้า : 125 ในสต็อก

ราคา

฿ 531.00

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้นด้วยภาษา HTML5 และ CSS

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้นด้วยภาษา HTML5 และ CSS

ผู้แต่ง : สุพรรณิการ์ ย่องซื่อ

มีสินค้า : 123 ในสต็อก

ราคา

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SOFTWARE ENGINEERING)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SOFTWARE ENGINEERING)

ผู้แต่ง : สุวรรณี อัศวกุลชัย

มีสินค้า : 119 ในสต็อก

ราคา

฿ 220.00

อ่านเพิ่มเติม

พื้นฐานเหมืองข้อมูล :แนวทางการประยุกต์ใช้และ การบูรณาการงานเหมืองข้อมูลเบื้องต้น

มีสินค้า : 113 ในสต็อก

ราคา

฿ 269.00

อ่านเพิ่มเติม

การทำเหมืองข้อมูล เล่ม 1 :การค้นหาความรู้จากข้อมูล (DATA MINING 1: DISCOVERING KNOWLEDGE IN DATA)

มีสินค้า : 94 ในสต็อก

ราคา

฿ 159.00

อ่านเพิ่มเติม

DEEP LEARNING

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

DEEP LEARNING

ผู้แต่ง : ละออ บุญเกษม

มีสินค้า : 67 ในสต็อก

ราคา

฿ 296.00

อ่านเพิ่มเติม

DATA SCIENCE วิทยาศาสตร์ข้อมูล

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

DATA SCIENCE วิทยาศาสตร์ข้อมูล

ผู้แต่ง : ละออ บุญเกษม

มีสินค้า : 59 ในสต็อก

ราคา

฿ 206.00

อ่านเพิ่มเติม

FORTRAN FOR SCIENTISTS & ENGINEERS (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

FORTRAN FOR SCIENTISTS & ENGINEERS (ISE)

ผู้แต่ง : CHAPMAN,

มีสินค้า : 53 ในสต็อก

ราคา

฿ 460.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม SPSS

มีสินค้า : 53 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

SOFTWARE ENGINEERING: A PRACTITIONER'S APPROACH (ISE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

SOFTWARE ENGINEERING: A PRACTITIONER'S APPROACH (ISE)

ผู้แต่ง : ROGER S. PRESSMAN et al.

มีสินค้า : 52 ในสต็อก

ราคา

฿ 1,350.00

อ่านเพิ่มเติม

PFSENSE PFBLOCKERNG :การบล็อกโฆษณาและเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาอันตรายด้วย PFBLOCKERNG

มีสินค้า : 49 ในสต็อก

ราคา

฿ 337.00

อ่านเพิ่มเติม

THE COMING WAVE: TECHNOLOGY, POWER, AND THE TWENTY-FIRST CENTURY'S GREATEST DILEMMA

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

THE COMING WAVE: TECHNOLOGY, POWER, AND THE TWENTY-FIRST CENTURY'S GREATEST DILEMMA

ผู้แต่ง : MUSTAFA SULEYMAN et al.

มีสินค้า : 48 ในสต็อก

ราคา

฿ 657.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวโดยใช้ SPSS และ MINITAB (MULTIVARIATE ANALYSIS BY SPSS AND MINITAB)

มีสินค้า : 45 ในสต็อก

ราคา

฿ 100.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพด้วย POWER BI

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพด้วย POWER BI

ผู้แต่ง : ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง

มีสินค้า : 45 ในสต็อก

ราคา

฿ 531.00

อ่านเพิ่มเติม

การทดลองและประยุกต์ใช้งาน ARDUINO UNO

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การทดลองและประยุกต์ใช้งาน ARDUINO UNO

ผู้แต่ง : สุรศักดิ์ สังข์แย้ม

มีสินค้า : 45 ในสต็อก

ราคา

฿ 252.00

อ่านเพิ่มเติม

LINE OA เพิ่มยอดขาย++ มัดใจลูกค้าให้อยู่!

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

LINE OA เพิ่มยอดขาย++ มัดใจลูกค้าให้อยู่!

ผู้แต่ง : วศิน ตรีสินธุรส

มีสินค้า : 44 ในสต็อก

ราคา

฿ 256.00

อ่านเพิ่มเติม