หนังสือการจัดการการศึกษา | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

ศาสตร์การสอน :องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

ศาสตร์การสอน :องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

ผู้แต่ง : ทิศนา แขมมณี 

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ

14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ

ผู้แต่ง : ทิศนา แขมมณี

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

สอนเด็กให้เก่งแบบอเมริกัน

สอนเด็กให้เก่งแบบอเมริกัน

ผู้แต่ง : กมล กมลตระกูล

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

ผู้แต่ง : จันทรา ด่านคงรักษ์

฿ 378.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้

เทคนิคการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ผู้แต่ง : พิชิต ฤทธิ์จรูญ

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารวิชาการที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคพลิกผัน

การบริหารวิชาการที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคพลิกผัน

ผู้แต่ง : สุกัญญา แช่มช้อย

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

การศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษา

การศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษา

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

การอุดมศึกษากับการพัฒนาประเทศ

การอุดมศึกษากับการพัฒนาประเทศ

ผู้แต่ง : อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

อุดมศึกษา สาขาวิชาที่ถูกลืม

อุดมศึกษา สาขาวิชาที่ถูกลืม

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ สินลารัตน์ :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วิธีการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ผู้แต่ง : กุลิสรา จิตรชญาวณิช และคณะ

฿ 112.00

อ่านเพิ่มเติม

อุดมศึกษาเชิงประจักษ์สู่อนาคต

อุดมศึกษาเชิงประจักษ์สู่อนาคต

ผู้แต่ง : อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ผู้แต่ง : รัตนะ บัวสนธ์

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนที่ดี

โรงเรียนที่ดี

ผู้แต่ง : ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

การอุดมศึกษากับสังคมไทย

การอุดมศึกษากับสังคมไทย

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ สินลารัตน์

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาการสอนทักษะการคิดสร้างสรรค์

การพัฒนาการสอนทักษะการคิดสร้างสรรค์

ผู้แต่ง : จันทรา ด่านคงรักษ์

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิควิธีการสอนประวัติศาสตร์ (TEACHING HISTORY TECHNIQUE AND METHODOLOGY)

เทคนิควิธีการสอนประวัติศาสตร์ (TEACHING HISTORY TECHNIQUE AND METHODOLOGY)

ผู้แต่ง : เฉลิม มลิลา นิติเขตต์ปรีชา

฿ 100.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ตอน ตะลุยด่านมหัศจรรย์ :ชุด ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ตอน ตะลุยด่านมหัศจรรย์ :ชุด ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ

ผู้แต่ง : อภิชา แดงจำรูญ

฿ 166.00

อ่านเพิ่มเติม

พื้นฐานการจัดการการศึกษา

พื้นฐานการจัดการการศึกษา

ผู้แต่ง : ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

รวมบทความ "สาระน่ารู้ของครูสาธิตจุฬา ฯ"

รวมบทความ "สาระน่ารู้ของครูสาธิตจุฬา ฯ"

ผู้แต่ง : อาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

฿ 68.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการประเมินหลักสูตร

เทคนิคการประเมินหลักสูตร

ผู้แต่ง : พิชิต ฤทธิ์จรูญ

฿ 265.00

อ่านเพิ่มเติม

เครื่องมือการวิจัยทางการศึกษาและสังคมศาสตร์

เครื่องมือการวิจัยทางการศึกษาและสังคมศาสตร์

ผู้แต่ง : อัจศรา ประเสริฐสิน

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป :หลักการและวิธีดำเนินการ

หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป :หลักการและวิธีดำเนินการ

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (ADMINISTRATION OF DUAL EDUCATION SYSTEM)

การบริหารอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (ADMINISTRATION OF DUAL EDUCATION SYSTEM)

ผู้แต่ง : จอมพงศ์ มงคลวนิช

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยการออกแบบทางการศึกษา (DESIGN RESEARCH IN EDUCATION)

การวิจัยการออกแบบทางการศึกษา (DESIGN RESEARCH IN EDUCATION)

ผู้แต่ง : สุวิมล ว่องวาณิช

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม

ศาสตร์การสอน :องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

มีสินค้า : 736 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ

ผู้แต่ง : ทิศนา แขมมณี

มีสินค้า : 704 ในสต็อก

ราคา

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

สอนเด็กให้เก่งแบบอเมริกัน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สอนเด็กให้เก่งแบบอเมริกัน

ผู้แต่ง : กมล กมลตระกูล

มีสินค้า : 610 ในสต็อก

ราคา

฿ 157.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

ผู้แต่ง : จันทรา ด่านคงรักษ์

มีสินค้า : 577 ในสต็อก

ราคา

฿ 378.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้

มีสินค้า : 564 ในสต็อก

ราคา

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารวิชาการที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคพลิกผัน

มีสินค้า : 560 ในสต็อก

ราคา

฿ 288.00

อ่านเพิ่มเติม

การศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษา

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ

มีสินค้า : 547 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

การอุดมศึกษากับการพัฒนาประเทศ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การอุดมศึกษากับการพัฒนาประเทศ

ผู้แต่ง : อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์

มีสินค้า : 527 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

อุดมศึกษา สาขาวิชาที่ถูกลืม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

อุดมศึกษา สาขาวิชาที่ถูกลืม

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ สินลารัตน์ :บรรณาธิการ และคณะ

มีสินค้า : 499 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วิธีการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ผู้แต่ง : กุลิสรา จิตรชญาวณิช และคณะ

มีสินค้า : 482 ในสต็อก

ราคา

฿ 112.00

อ่านเพิ่มเติม

อุดมศึกษาเชิงประจักษ์สู่อนาคต

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

อุดมศึกษาเชิงประจักษ์สู่อนาคต

ผู้แต่ง : อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์

มีสินค้า : 474 ในสต็อก

ราคา

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ผู้แต่ง : รัตนะ บัวสนธ์

มีสินค้า : 471 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนที่ดี

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

โรงเรียนที่ดี

ผู้แต่ง : ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

มีสินค้า : 467 ในสต็อก

ราคา

฿ 180.00

อ่านเพิ่มเติม

การอุดมศึกษากับสังคมไทย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การอุดมศึกษากับสังคมไทย

ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ สินลารัตน์

มีสินค้า : 420 ในสต็อก

ราคา

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาการสอนทักษะการคิดสร้างสรรค์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การพัฒนาการสอนทักษะการคิดสร้างสรรค์

ผู้แต่ง : จันทรา ด่านคงรักษ์

มีสินค้า : 416 ในสต็อก

ราคา

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิควิธีการสอนประวัติศาสตร์ (TEACHING HISTORY TECHNIQUE AND METHODOLOGY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เทคนิควิธีการสอนประวัติศาสตร์ (TEACHING HISTORY TECHNIQUE AND METHODOLOGY)

ผู้แต่ง : เฉลิม มลิลา นิติเขตต์ปรีชา

มีสินค้า : 412 ในสต็อก

ราคา

฿ 100.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ตอน ตะลุยด่านมหัศจรรย์ :ชุด ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ

มีสินค้า : 395 ในสต็อก

ราคา

฿ 166.00

อ่านเพิ่มเติม

พื้นฐานการจัดการการศึกษา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พื้นฐานการจัดการการศึกษา

ผู้แต่ง : ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย

มีสินค้า : 392 ในสต็อก

ราคา

฿ 115.00

อ่านเพิ่มเติม

รวมบทความ "สาระน่ารู้ของครูสาธิตจุฬา ฯ"

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

รวมบทความ "สาระน่ารู้ของครูสาธิตจุฬา ฯ"

ผู้แต่ง : อาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

มีสินค้า : 377 ในสต็อก

ราคา

฿ 68.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการประเมินหลักสูตร

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เทคนิคการประเมินหลักสูตร

ผู้แต่ง : พิชิต ฤทธิ์จรูญ

มีสินค้า : 371 ในสต็อก

ราคา

฿ 265.00

อ่านเพิ่มเติม

เครื่องมือการวิจัยทางการศึกษาและสังคมศาสตร์

มีสินค้า : 370 ในสต็อก

ราคา

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป :หลักการและวิธีดำเนินการ

มีสินค้า : 368 ในสต็อก

ราคา

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (ADMINISTRATION OF DUAL EDUCATION SYSTEM)

มีสินค้า : 366 ในสต็อก

ราคา

฿ 108.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยการออกแบบทางการศึกษา (DESIGN RESEARCH IN EDUCATION)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิจัยการออกแบบทางการศึกษา (DESIGN RESEARCH IN EDUCATION)

ผู้แต่ง : สุวิมล ว่องวาณิช

มีสินค้า : 366 ในสต็อก

ราคา

฿ 360.00

อ่านเพิ่มเติม