ศาสตร์การสอน :องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
ศาสตร์การสอน :องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
ศาสตร์การสอน :องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

ศาสตร์การสอน :องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

ผู้แต่ง : ทิศนา แขมมณี 

หนังสือปกอ่อน

฿ 270.00

300.00

ประหยัด 10 %

TAGS :

ข้อมูลหนังสือ

Barcode : 9789740318576

ISBN : 9789740318576

ปีพิมพ์ : 23 / 2566

ขนาด ( w x h ) : 190 x 260 mm.

จำนวนหน้า : 512 หน้า

หมวดหนังสือ : การเรียน การสอน

รายละเอียดสินค้า : ศาสตร์การสอน :องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

หนังสือเล่มนี้ เขียนขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าและประสบการณ์ทางการสอนกว่า 30 ปี โดยนักการศึกษาที่ได้รับการยกย่องให้เป็นนักการศึกษาดีเด่น อาจารย์แบบอย่าง และอาจารย์ดีเด่นผู้เป็นเอตทัคคะทางการสอน และมีผลงานที่มีคุณภาพเผยแพร่ในวงการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เนื้อหาสาระของหนังสือครอบคลุมองค์ความรู้ที่เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการวางแผนและออกแบบการเรียนการสอน ได้แก่ วิวัฒนาการของแนวคิดที่เกี่ยวกับการสอน บริบทการสอนปรัชญาการศึกษา ทฤษฎี / หลักการ / แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ และการสอนตั้งแต่อดีตมาจนปัจจุบัน ทั้งที่เป็นสากลและที่เป็นของไทย ประมวลระบบ รูปแบบการสอนและวิธีการสอนที่หลากหลายรวมทั้งเทคนิคและทักษะการสอนนวัตกรรม และงานวิจัยทางการสอน ทั้งที่ผู้เขียนได้คัดสรรและกลั่นกรองสาระให้ได้ประเด็นที่เป็นแก่นสำคัญ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านได้ความคิดรวบยอด (Concept) และเกิดความเข้าใจที่กระจ่างชัดในเรื่องนั้น ๆ รวมทั้งได้วิเคราะห์ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่มักเกิดขึ้นในทางปฏิบัติและนำเสนอแนวคิดแนวทางในการป้องกันหรือแก้ปัญหานั้น ๆ

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 บริบททางการสอน
บทที่ 3 ปรัชญาการศึกษา
บทที่ 4 ประมวลทฤษฎีการเรียนรู้ที่เป็นสากลและการประยุกต์สู่การสอน
บทที่ 5 ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอนร่วมสมัย
บทที่ 6 หลักการและแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนร่วมสมัย
บทที่ 7 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้และการสอนของนักคิดและนักการศึกษาไทย
บทที่ 8 ระบบการเรียนการสอน
บทที่ 9 รูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นสากล
บทที่ 10 รูปแบบการเรียนการสอน และกระบวนการเรียนการสอนของไทย
บทที่ 11 วิธีสอน
บทที่ 12 เทคนิคและทักษะการสอน
บทที่ 13 นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน
บทที่ 14 การวิจัยและงานวิจัยด้านการเรียนการสอน
บทที่ 15 สรุป : มโนทัศน์สำคัญเกี่ยวกับการสอน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้าที่ซื้อสินค้านี้ ซื้อสินค้านี้ด้วย

คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อจริง

0 เต็ม 5 ดาว
0 คน
0
0
0
0
0