หนังสือเภสัชศาสตร์ | ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ
฿ 0.00

ตัวเลือกของคุณ

ประเภทสินค้า : หนังสือ


ตัวกรอง

ประเภทหนังสือ

สต๊อกสินค้า

ช่วงราคา

เภสัชจลนศาสตร์ประชากรพื้นฐาน

เภสัชจลนศาสตร์ประชากรพื้นฐาน

ผู้แต่ง : จันทิมา เมทนีธร

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาเครื่องมือการบริบาลด้านยา :คุณภาพชีวิตด้านการใช้ยา

การพัฒนาเครื่องมือการบริบาลด้านยา :คุณภาพชีวิตด้านการใช้ยา

ผู้แต่ง : พรรณทิพา ศักดิ์ทอง

฿ 81.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือยา (HANDBOOK OF DRUGS: NURSING)

คู่มือยา (HANDBOOK OF DRUGS: NURSING)

ผู้แต่ง : ปราณี ทู้ไพเราะ

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

การสื่อสารสำหรับวิชาชีพเภสัชกรรม

การสื่อสารสำหรับวิชาชีพเภสัชกรรม

ผู้แต่ง : ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

พอลิเมอร์ทางเครื่องสำอาง

พอลิเมอร์ทางเครื่องสำอาง

ผู้แต่ง : ณัฐยา เหล่าฤทธิ์ และคณะ

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม

เภสัชวิทยาของยารักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด (CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY)

เภสัชวิทยาของยารักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด (CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY)

ผู้แต่ง : วริสรา ปาริชาติกานนท์ :บรรณาธิการ

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

การใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน (PRIMARY CARE)

การใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน (PRIMARY CARE)

ผู้แต่ง : พิสนธิ์ จงตระกูล

฿ 359.00

อ่านเพิ่มเติม

เภสัชวิทยา :เนื้อหาสำคัญและแบบฝึกหัด (PHARMACOLOGY: PRINCIPLES AND EXERCISES)

เภสัชวิทยา :เนื้อหาสำคัญและแบบฝึกหัด (PHARMACOLOGY: PRINCIPLES AND EXERCISES)

ผู้แต่ง : ณัฐวุธ สิบหมู่ :บรรณาธิการ

฿ 585.00

อ่านเพิ่มเติม

สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

ผู้แต่ง : พิรมน การย์กุลวิทิต และคณะ

฿ 256.00

อ่านเพิ่มเติม

ยารักษาภาวะหัวใจล้มเหลว (DRUGS USED FOR TREATMENT OF HEART FAILURE)

ยารักษาภาวะหัวใจล้มเหลว (DRUGS USED FOR TREATMENT OF HEART FAILURE)

ผู้แต่ง : ณัฐ คูณรังษีสมบูรณ์

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

พืชผักบำบัดโรค

พืชผักบำบัดโรค

ผู้แต่ง : อณฎณ

฿ 202.00

อ่านเพิ่มเติม

เภสัชวิทยา :สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่มที่ 3

เภสัชวิทยา :สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่มที่ 3

ผู้แต่ง : วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

สมุนไพรสำหรับผมร่วง

สมุนไพรสำหรับผมร่วง

ผู้แต่ง : ณัฐยา เหล่าฤทธิ์

฿ 54.00

อ่านเพิ่มเติม

สมุนไพรในสวนฯ (IN THE GARDEN)

สมุนไพรในสวนฯ (IN THE GARDEN)

ผู้แต่ง : ลลิตา วีระเสถียร

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยและพัฒนายาสมุนไพร :สมุนไพรกระตุ้นภูมิคุ้มกันและต้านอักเสบ

การวิจัยและพัฒนายาสมุนไพร :สมุนไพรกระตุ้นภูมิคุ้มกันและต้านอักเสบ

ผู้แต่ง : อรสร สารพันโชติวิทยา

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

บทนำสู่เวชปฏิบัติบนหลักฐานเชิงประจักษ์ในงานเภสัชกรรมปฏิบัติ (ฉบับปรับปรุง)

บทนำสู่เวชปฏิบัติบนหลักฐานเชิงประจักษ์ในงานเภสัชกรรมปฏิบัติ (ฉบับปรับปรุง)

ผู้แต่ง : ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

กล้วยไม้สกุลเดนโดรเบียม ศักยภาพในการใช้ประโยชน์ทางยา

กล้วยไม้สกุลเดนโดรเบียม ศักยภาพในการใช้ประโยชน์ทางยา

ผู้แต่ง : บุญชู ศรีตุลารักษ์

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

ฤทธิ์ทางชีวภาพและสารสำคัญของชันจากชันโรง (BIOLOGICAL ACTIVITIES AND ACTIVE CHEMICALS IN STINGLESS

ฤทธิ์ทางชีวภาพและสารสำคัญของชันจากชันโรง (BIOLOGICAL ACTIVITIES AND ACTIVE CHEMICALS IN STINGLESS

ผู้แต่ง : บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์ และคณะ

฿ 269.00

อ่านเพิ่มเติม

เภสัชกรรมแผนไทยประยุกต์

เภสัชกรรมแผนไทยประยุกต์

ผู้แต่ง : สมศักดิ์ นวลแก้ว

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

เภสัชบำบัดโรคติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล

เภสัชบำบัดโรคติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล

ผู้แต่ง : วิชัย สันติมาลีวรกุล

฿ 495.00

อ่านเพิ่มเติม

กัญชา เทคโนโลยีการสกัดกัญชาจากอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต

กัญชา เทคโนโลยีการสกัดกัญชาจากอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต

ผู้แต่ง : นพดล เหลืองภิรมย์

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

ยากัญชา คู่มือประชาชน

ยากัญชา คู่มือประชาชน

ผู้แต่ง : อาสาฬา เชาวน์เจริญ และคณะ

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

ความคงตัวของยา และสารธรรมชาติ สู่การประยุกต์ใช้

ความคงตัวของยา และสารธรรมชาติ สู่การประยุกต์ใช้

ผู้แต่ง : วลัยศิริ ม่วงศิริ :บรรณาธิการ และคณะ

฿ 413.00

อ่านเพิ่มเติม

กัญชาเวชศาสตร์ :หลักกัญชาทางการแพทย์ สำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์

กัญชาเวชศาสตร์ :หลักกัญชาทางการแพทย์ สำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์

ผู้แต่ง : วิโรจน์ ไววานิชกิจ :บรรณาธิการ

฿ 340.00

อ่านเพิ่มเติม

เภสัชจลนศาสตร์ประชากรพื้นฐาน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เภสัชจลนศาสตร์ประชากรพื้นฐาน

ผู้แต่ง : จันทิมา เมทนีธร

มีสินค้า : 686 ในสต็อก

ราคา

฿ 207.00

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาเครื่องมือการบริบาลด้านยา :คุณภาพชีวิตด้านการใช้ยา

มีสินค้า : 195 ในสต็อก

ราคา

฿ 81.00

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือยา (HANDBOOK OF DRUGS: NURSING)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คู่มือยา (HANDBOOK OF DRUGS: NURSING)

ผู้แต่ง : ปราณี ทู้ไพเราะ

มีสินค้า : 157 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

การสื่อสารสำหรับวิชาชีพเภสัชกรรม

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การสื่อสารสำหรับวิชาชีพเภสัชกรรม

ผู้แต่ง : ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช

มีสินค้า : 143 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

พอลิเมอร์ทางเครื่องสำอาง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พอลิเมอร์ทางเครื่องสำอาง

ผู้แต่ง : ณัฐยา เหล่าฤทธิ์ และคณะ

มีสินค้า : 72 ในสต็อก

ราคา

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม

เภสัชวิทยาของยารักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด (CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เภสัชวิทยาของยารักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด (CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY)

ผู้แต่ง : วริสรา ปาริชาติกานนท์ :บรรณาธิการ

มีสินค้า : 72 ในสต็อก

ราคา

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

การใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน (PRIMARY CARE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน (PRIMARY CARE)

ผู้แต่ง : พิสนธิ์ จงตระกูล

มีสินค้า : 65 ในสต็อก

ราคา

฿ 359.00

อ่านเพิ่มเติม

เภสัชวิทยา :เนื้อหาสำคัญและแบบฝึกหัด (PHARMACOLOGY: PRINCIPLES AND EXERCISES)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เภสัชวิทยา :เนื้อหาสำคัญและแบบฝึกหัด (PHARMACOLOGY: PRINCIPLES AND EXERCISES)

ผู้แต่ง : ณัฐวุธ สิบหมู่ :บรรณาธิการ

มีสินค้า : 52 ในสต็อก

ราคา

฿ 585.00

อ่านเพิ่มเติม

สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

ผู้แต่ง : พิรมน การย์กุลวิทิต และคณะ

มีสินค้า : 51 ในสต็อก

ราคา

฿ 256.00

อ่านเพิ่มเติม

ยารักษาภาวะหัวใจล้มเหลว (DRUGS USED FOR TREATMENT OF HEART FAILURE)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ยารักษาภาวะหัวใจล้มเหลว (DRUGS USED FOR TREATMENT OF HEART FAILURE)

ผู้แต่ง : ณัฐ คูณรังษีสมบูรณ์

มีสินค้า : 50 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

พืชผักบำบัดโรค

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พืชผักบำบัดโรค

ผู้แต่ง : อณฎณ

มีสินค้า : 46 ในสต็อก

ราคา

฿ 202.00

อ่านเพิ่มเติม

เภสัชวิทยา :สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่มที่ 3

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เภสัชวิทยา :สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่มที่ 3

ผู้แต่ง : วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ :บรรณาธิการ และคณะ

มีสินค้า : 43 ในสต็อก

ราคา

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

สมุนไพรสำหรับผมร่วง

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สมุนไพรสำหรับผมร่วง

ผู้แต่ง : ณัฐยา เหล่าฤทธิ์

มีสินค้า : 42 ในสต็อก

ราคา

฿ 54.00

อ่านเพิ่มเติม

สมุนไพรในสวนฯ (IN THE GARDEN)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สมุนไพรในสวนฯ (IN THE GARDEN)

ผู้แต่ง : ลลิตา วีระเสถียร

มีสินค้า : 40 ในสต็อก

ราคา

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยและพัฒนายาสมุนไพร :สมุนไพรกระตุ้นภูมิคุ้มกันและต้านอักเสบ

มีสินค้า : 39 ในสต็อก

ราคา

฿ 450.00

อ่านเพิ่มเติม

บทนำสู่เวชปฏิบัติบนหลักฐานเชิงประจักษ์ในงานเภสัชกรรมปฏิบัติ (ฉบับปรับปรุง)

มีสินค้า : 38 ในสต็อก

ราคา

฿ 324.00

อ่านเพิ่มเติม

กล้วยไม้สกุลเดนโดรเบียม ศักยภาพในการใช้ประโยชน์ทางยา

มีสินค้า : 35 ในสต็อก

ราคา

฿ 315.00

อ่านเพิ่มเติม

ฤทธิ์ทางชีวภาพและสารสำคัญของชันจากชันโรง (BIOLOGICAL ACTIVITIES AND ACTIVE CHEMICALS IN STINGLESS

มีสินค้า : 32 ในสต็อก

ราคา

฿ 269.00

อ่านเพิ่มเติม

เภสัชกรรมแผนไทยประยุกต์

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เภสัชกรรมแผนไทยประยุกต์

ผู้แต่ง : สมศักดิ์ นวลแก้ว

มีสินค้า : 27 ในสต็อก

ราคา

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

เภสัชบำบัดโรคติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล

มีสินค้า : 27 ในสต็อก

ราคา

฿ 495.00

อ่านเพิ่มเติม

กัญชา เทคโนโลยีการสกัดกัญชาจากอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต

มีสินค้า : 26 ในสต็อก

ราคา

฿ 198.00

อ่านเพิ่มเติม

ยากัญชา คู่มือประชาชน

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ยากัญชา คู่มือประชาชน

ผู้แต่ง : อาสาฬา เชาวน์เจริญ และคณะ

มีสินค้า : 24 ในสต็อก

ราคา

฿ 135.00

อ่านเพิ่มเติม

ความคงตัวของยา และสารธรรมชาติ สู่การประยุกต์ใช้

ศูนย์หนังสือจุฬาฯCHULABOOK

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ความคงตัวของยา และสารธรรมชาติ สู่การประยุกต์ใช้

ผู้แต่ง : วลัยศิริ ม่วงศิริ :บรรณาธิการ และคณะ

มีสินค้า : 23 ในสต็อก

ราคา

฿ 413.00

อ่านเพิ่มเติม

กัญชาเวชศาสตร์ :หลักกัญชาทางการแพทย์ สำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์

มีสินค้า : 20 ในสต็อก

ราคา

฿ 340.00

อ่านเพิ่มเติม