สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา (STATISTICS FOR EDUCATIONAL RESEARCH)
สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา (STATISTICS FOR EDUCATIONAL RESEARCH)

สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา (STATISTICS FOR EDUCATIONAL RESEARCH)

Author : ยุภาดี ปณะราช

Softcover

฿ 255.00

300.00

Discount 15 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740340393

ISBN : 9789740340393

Year of print : 1 / 2564

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 255 Pages

Book category : การวัดผลการศึกษา

Product details : สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา (STATISTICS FOR EDUCATIONAL RESEARCH)

สถิติเพื่อการวิจัย (Statiscs for Education Research) เล่มนี้ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ การสุ่มตัวอย่าง สมมติฐาน การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางการวัดการกระจาย การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลกับเกณฑ์ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยข้อมูลสองชุดที่ไม่เป็นอิสระจากกัน การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยข้อมูลสองชุดที่เป็นอิสระจากกัน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ถดถอย ในแต่ละเนื้อหาจะเน้นการเชื่องโยงจากหลักการไปสู่ตัวอย่างเพื่อการประยุกต์ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ศึกษา

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0