ปริทรรศน์นักทฤษฎีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมสมัย
ปริทรรศน์นักทฤษฎีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมสมัย

ปริทรรศน์นักทฤษฎีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมสมัย

Author : วิศรุต พึ่งสุนทร :บรรณาธิการ

Softcover

฿ 351.00

390.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786167150864

ISBN : 9786167150864

Year of print : 1 / 2563

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 0 Pages

Book category : สังคมวิทยา

Book details : ปริทรรศน์นักทฤษฎีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมสมัย

เป็นผลงานวิจัยในโครงการ “ปริทรรศน์นักทฤษฎีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมสมัย” ภายใต้ชุดโครงการ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ซึ่งรวบรวมนักวิจัยที่ได้รับอิทธิพลจากกระแสทฤษฎีที่เกิดขึ้นในวงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อสร้างสรรค์บทความปริทรรศน์ให้ผู้อ่านภาษาไทยในวงกว้าง ได้รับรู้และเข้าใจหลักแนวคิดทฤษฎีของนักทฤษฎีร่วมสมัยที่มีอิทธิพลในทางวิชาการ รวมถึงชี้ให้เห็นความสำคัญของแนวคิดบริบททางความคิด อิทธิพลที่นักคิดแต่ละคนได้รับมาและอิทธิพลของนักคิดเหล่านี้ที่มีต่อวงวิชาการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงภูมิทัศน์ร่วมสมัยแห่งวงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อันจะมีส่วนช่วยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยเฉพาะองค์ความรู้ทางด้านทฤษฎีในประเทศไทย เพื่อให้ก้าวทันการอภิปรายถกเถียงในระดับนานาชาติ

 

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0