การรู้สารสนเทศ :ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
การรู้สารสนเทศ :ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การรู้สารสนเทศ :ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Author : ปราโมทย์ เหลาลาภะ

Softcover

฿ 207.00

230.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740339670

ISBN : 9789740339670

Year of print : 1 / 2563

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 196 Pages

Book category : สารนิเทศศาสตร์

Book details : การรู้สารสนเทศ :ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

โลกแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (disruptive) การถือกำเนิดขึ้นของอินเทอร์เน็ต  และสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้เกิดข้อมูลขนาดใหญ่(Big Data) ที่ข้อมูลมีปริมาณมาก (volume) มีความหลากหลาย (variety) มีการไหลเวียนอย่างรวดเร็ว (velocity) มีความไม่น่าเชื่อถือ (veracity) ในขณะเดียวกันก็มีข้อมูลที่มีคุณค่า (value)

การรู้สารสนเทศ  เป็นทักษะหนึ่งที่ผู้คนในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ควรพัฒนาทักษะที่สำคัญนี้ เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือสารสนเทศได้ สามารถเลือกใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำให้สารสนเทศกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อตนเอง องค์กร และสังคม

เพราะโลกไม่ได้หยุดหมุนเพื่อรอใคร เราจึงต้องรู้เท่าทันโลก เราต้องไม่ถูกลืมไว้ข้างหลัง เราต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา โดยการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ เพื่อใช้ทักษะการรู้สารสนเทศเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0