การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังกับ PLC เพื่อการพัฒนา | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังกับ PLC เพื่อการพัฒนา
only ebook
การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังกับ PLC เพื่อการพัฒนา

การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังกับ PLC เพื่อการพัฒนา

Author : พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ

E-book

฿ 149.00

200.00

Discount 25 %

TAGS :

Book info

Barcode : 3000000008114

Book category : การเรียน การสอน

Product details : การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังกับ PLC เพื่อการพัฒนา
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้สอนควรต้องรู้ เข้าใจ ปฏิบัติ ได้อย่างมีความสุข และสนุกกับเด็ก ๆ ทุกคนที่มีความแตกต่างกันทั้งความสามารถ ความถนัด และความสนใจ หนังสือเล่มนี้จะช่วยผู้สอนเข้าใจการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่สามารถเสริมสร้างทักษะต่าง ๆ ของเด็ก และสามารถให้ผู้สอนออกแบบการเรียนการสอน และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างเด็ก 4.0 รวมถึงการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหา เสริมทักษะ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ การเรียนรู้ผ่าน PLC สามารปฏิรูปบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพได้อีกด้วย

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0