การวัดและการสร้างตัวแบบทางเศรษฐศาสตร์เพื่อวิเคราะห์การกระจายรายได้ (INCOME DISTRIBUTIONAL ANALYSIS:
การวัดและการสร้างตัวแบบทางเศรษฐศาสตร์เพื่อวิเคราะห์การกระจายรายได้ (INCOME DISTRIBUTIONAL ANALYSIS:

การวัดและการสร้างตัวแบบทางเศรษฐศาสตร์เพื่อวิเคราะห์การกระจายรายได้ (INCOME DISTRIBUTIONAL ANALYSIS:

Author : อิศรา ศานติศาสน์

Softcover

฿ 270.00

300.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786165513524

ISBN : 9786165513524

Year of print : 1 / 2564

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 199 Pages

Book category : เศรษฐศาสตร์

Product details : การวัดและการสร้างตัวแบบทางเศรษฐศาสตร์เพื่อวิเคราะห์การกระจายรายได้ (INCOME DISTRIBUTIONAL ANALYSIS:

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นจากงานวิจัย ระดับเนื้อหาของหนังสือให้ความรู้เกี่ยวกับการกระจายรายได้ โดยใช้ความรู้ทางด้านสถิติมาเป็นเครื่องสื่อแสดงรายละเอียดให้ผู้อ่านเข้าใจ ผู้เขียนใช้ทฤษฎีทางสถิติเป็นเครื่องพิสูจน์ข้อความหรือสมมติฐานที่ผู้เขียนต้องการนำเสนอ ตำราเล่มนี้ เหมาะกับนิสิตที่เลือกเรียนด้านปริมาณวิเคราะห์ จะสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ลึกซึ้ง นิสิตจำเป็นต้องผ่านวิชาสถิติ1 คณิตศาสตร์ 2 และคณิตเศรษฐศาสตร์ 1 ก่อนที่จะอ่านตำราเล่มนี้

ตำราเล่มนี้มีข้อดีหลายด้าน เช่น

1.เป็นตำราที่เน้นทางด้านปริมาณวิเคราะห์ ทำให้ผู้อ่านคิดคำนวณตามเนื้อหา เป็นการประยุกต์ทฤษฎีสถิติและคณิตศาสตร์เข้ากับเศรษฐศาสตร์ได้เป็นอย่างดี

2.เป็นตำราที่อ้างอิงงานวิจัยที่ทำมาแล้วได้ละเอียด นำมาประกอบกับรายงานวิจัยของผู้เขียนผลิตออกมาเป็นตำราเพื่อให้นิสิตได้ใช้ในการเรียนได้อย่างมีประโยชน์

3.มีแบบฝึกหัดท้ายบท ช่วยให้ผู้อ่านได้ทบทวนเนื้อหาในแต่ละบทได้

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0