ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนักสารสนเทศ | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนักสารสนเทศ
ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนักสารสนเทศ

ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนักสารสนเทศ

Author : ฤทัยชนนี สิทธิชัย

Softcover

฿ 351.00

390.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740341567

ISBN : 9789740341567

Year of print : 1 / 2565

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 262 Pages

Book category : สารนิเทศศาสตร์

Product details : ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนักสารสนเทศ

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ ให้ความรู้พื้นฐานความรู้ หลักการในการวิจัย ใน 5 บทแรกซึ่งได้เขียนถึงหลักการ ทฤษฎี ความรู้เกี่ยวกับว่า วิจัยคืออะไร การคัดเลือก การกำหนดปัญหา วัตถุประสงค์และสมมุติฐานการวิจัย การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตัวแปรการวิจัยและการนิยามศัพท์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง พร้อมมีการยกตัวอย่างจากงานวิจัยของผู้เขียนที่ทันสมัย ยิ่งไปกว่านั้นใน 5 บทสุดท้ายของเล่ม ผู้เขียนได้ให้ความรู้เรื่องเครื่องมือในการวิจัย การออกแบบการวิจัย การวางแผนและเขียนโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินคุณภาพงานวิจัย พร้อมตัวอย่างที่อ่านเข้าใจง่ายและนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง

 

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0