การวิจัยทางการเงิน (FINANCIAL RESEARCH) | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
การวิจัยทางการเงิน (FINANCIAL RESEARCH)
การวิจัยทางการเงิน (FINANCIAL RESEARCH)

การวิจัยทางการเงิน (FINANCIAL RESEARCH)

Author : นงค์นิตย์ จันทร์จรัส

Softcover

฿ 396.00

440.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740341611

ISBN : 9789740341611

Year of print : 1 / 2565

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 414 Pages

Book category : การเงินและการธนาคาร

Product details : การวิจัยทางการเงิน (FINANCIAL RESEARCH)

การวิจัยทางการเงินเป็นเครื่องมือหนึ่งในการแสวงหาคำตอบสำหรับปัญหาในศาสตร์ทางการเงินแขนงต่างๆ ตำราเล่มนี้มุ่งนำเสนอแนวคิดเบื้องต้นของการวิจัยทางการเงิน การพัฒนาหัวข้อการวิจัยทางการเงิน การออกแบบทางการวิจัยทางการเงิน การนำเสนอผลการวิจัย ตลอดจนประเด็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ประเด็นการวิจัยทางการเงิน รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่อการวิจัยทางการเงิน ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่จำเป็นที่ผู้วิจัยต้องมีเพื่อใช้เป็นฐานคิดในการดำเนินการวิจัยทางการเงิน ทั้งนี้ผลการวิจัยจะเป็นข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา การกำหนดนโยบายและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม  อันจะนำไปสู่การพัฒนาภาคการเงินและประเทศในมิติที่เกี่ยวข้องได้อย่างยั่งยืน

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0