สมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง สร้างเสริมสมรรถนะของผู้เรียน | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง สร้างเสริมสมรรถนะของผู้เรียน
only ebook
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง สร้างเสริมสมรรถนะของผู้เรียน

สมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง สร้างเสริมสมรรถนะของผู้เรียน

Author : พิมพันธ์ เดชะคุปต์

E-book

฿ 149.00

149.00

Discount 0 %

TAGS :

Book info

Barcode : 3000000015049

Book category : การเรียน การสอน

Product details : สมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง สร้างเสริมสมรรถนะของผู้เรียน
ปัจจุบันการศึกษาชาติไทยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกำลังอยู่ในระหว่างการใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ณ ตอนนี้ การนำหลักสูตรไปใช้ในชั้นเรียน เรียก แผนการจัดการเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด ของมาตรฐานการเรียนรู้อันเป็นลักษณะเฉพาะของหลักสูตรฉบับนี้ การจัดการเรียนการสอนในยุคนี้เน้นเด็กเป็นสำคัญ ในอนาคตอันใกล้จะมีการประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางพื้นฐานอิงสมรรถนะ การจัดการเรียนรู้จะเน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเสริมสมรรถนะหลักที่นักเรียนทุกคนต้องมี ดังนั้น หนังสือเล่มนี้จึงเป็นการเตรียมครูไทยให้มีสรรถนะความเป็นครูมืออาชีพ โดยเฉพาะเป็นผู้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบพลังเสริมสมรรถนะหลักของเด็กไทยให้เป็น เด็กดี เก่ง มีคุณภาพสร้างความรู้ และนวัตกรรม

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0