การอบรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง
การอบรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง

การอบรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Author : วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา

Softcover

฿ 144.00

160.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786164076143

ISBN : 9786164076143

Year of print : 1 / 2564

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 128 Pages

Book category : พื้นฐานการศึกษา

Product details : การอบรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง

การอบรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นการอบรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมในการเรียนรู้เพื่อ หาทางออกของปัญหา เป็นการอบรมที่ช่วยเสริมสร้างอำนาจภายในของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นศักยภาพ ภายในที่บุคคลมีอยู่ หรือหากไม่มีก็สามารถพัฒนาขึ้นมาได้ เป็นอำนาจที่นำมาใช้เพื่อเผชิญกับความกลัว ความไม่ยุติธรรม หรืออุปสรรคต่าง ๆ และตอบโต้กับสถานการณ์นั้น ๆ อย่างสันติวิธี หรือใช้ใน การดำเนินชีวิตที่ดีงาม และเป็นการอบรมที่สร้างจิตสำนึก เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายขบวนการ เปลี่ยนแปลงสังคม หนังสือเรื่องการอบรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง เป็นหนังสือที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้สำหรับการส่งเสริม การเรียนรู้ในรายวิชาที่เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน และสำหรับบุคคลที่สนใจในการใช้การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคล องค์กรหรือชุมชน ทั้งเพื่อให้ ผู้เรียนหรือผู้สนใจเห็นแนวทางในการนำเอาหลักการการศึกษานอกระบบโรงเรียนมาใช้ในการพัฒนา ชุมชน เพื่อให้บุคคลและชุมชนเห็นคุณค่าและพลังอำนาจในการเปลี่ยนแปลงของตนเอง

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0