เทคโนโลยีพลิกผันในอุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร :ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและบทบาทของธนาคารกลางฯ (บรรจุกล่
เทคโนโลยีพลิกผันในอุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร :ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและบทบาทของธนาคารกลางฯ (บรรจุกล่

เทคโนโลยีพลิกผันในอุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร :ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและบทบาทของธนาคารกลางฯ (บรรจุกล่

Author : รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น

Softcover

฿ 891.00

990.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786165720427

ISBN : 9786165720427

Year of print : 1 / 2563

Size ( w x h ) : 195 x 260 mm.

Number of pages : 475 Pages

Book category : การเงินและการธนาคาร

Product details : เทคโนโลยีพลิกผันในอุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร :ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและบทบาทของธนาคารกลางฯ (บรรจุกล่

   เล่มที่ 1 มุ่งเน้นให้เข้าใจองค์ประกอบของ digital economy และฉากทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไป ของ FINANCIAL SERVICES INDUSTRY โดยแยกวิเคราะห์เป็นรายประเภทบริการ หลักของธนาคาร

   เล่มที่ 2 นําเสนอการวัด Digital literacy เพื่อเป็น ดัชนีชี้วัดสําคัญในยุค digital economy ซึ่งผู้วางนโยบายต้องให้ความสําคัญเพราะ อาจเป็นปัจจัยหลักที่สนับสนุนการเติบโต ทางเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ํา  นอกจากนี้ฉายภาพให้เห็นความพร้อมของ ผู้บรโภคต่อ digital banking และ ความ พร้อมของสถาบันการเงินในการแข่งขันใน อนาคต

   เล่มที่ 3 มุ่งเน้นให้เข้าใจ Central Bank Digital Currency ลักษณะที่สามารถออกแบบและ นําเสนอต่อประชาชน และผลกระทบต่อ ระบบธนาคารและระบบการเงินทั้งระบบ

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0