การวิจัยพัฒนาโมเดลเลิฟเพื่อสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ :ชุดโครงการวิจัยสำหรับนิสิตระดับอุดมศึ
การวิจัยพัฒนาโมเดลเลิฟเพื่อสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ :ชุดโครงการวิจัยสำหรับนิสิตระดับอุดมศึ

การวิจัยพัฒนาโมเดลเลิฟเพื่อสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ :ชุดโครงการวิจัยสำหรับนิสิตระดับอุดมศึ

ผู้แต่ง : เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์

หนังสือปกอ่อน

฿ 180.00

200.00

ประหยัด 10 %

TAGS :

ข้อมูลหนังสือ

Barcode : 9786164137950

ISBN : 9786164137950

ปีพิมพ์ : 1 / 2559

ขนาด ( w x h ) : 185 x 260 mm.

จำนวนหน้า : 422 หน้า

หมวดหนังสือ : การเรียน การสอน

รายละเอียดสินค้า : การวิจัยพัฒนาโมเดลเลิฟเพื่อสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ :ชุดโครงการวิจัยสำหรับนิสิตระดับอุดมศึ
การวิจัยพัฒนาโมเดลเลิฟเพื่อสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ : ชุดโครงการวิจัยสำหรับนิสิตระดับอุดมศึกษานี้ แบ่งการนำเสนอเป็น 5 บท ดังสาระแต่ละบทต่อไปนี้ บทที่ 1 บทนำเป็นการนำเสนอสาระเกี่ยวกับความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา คำถามวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจับ สมมติฐานการวิจัย ขอบเขตการวิจัย ข้อสันนิษฐานเบื้องต้น นิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัย และประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย บทที่ 2 รายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ในบทนี้เป็นการนำเสนอสาระเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับจิตตปัญญาศึกษา แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดหลักธรรมทางพุทธศาสนา และการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รูปแบบการจัดการเรียนรู้โมเดลเลิฟ การจัดการเรียนรู้สุขศึกษา การจัดการเรียนรู้มรณศึกษา การจัดการเรียนรู้เพศศึกษา การจัดการเรียนรู้สวัสดิศึกษา การประเมินการเรียนรู้ การประเมินมาตรฐานโมเดล การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา หลักธรรมทางพุทธศาสนา ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มรณศึกษา เพศศึกษา และสวัสดิศึกษา รวมทั้งกรอบแนวคิดในการวิจัย บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย ในบทนี้เป็นการนำเสนอสาระเกี่ยวกับวิธีการที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ภาพรวมของการดำเนินการวิจัย ระยะการสร้างและพัฒนาโมเดลเลิฟเพื่อสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ระยะการพัฒนาและนำโมเดลเลิฟเพื่อสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไปใช้ และสูตรคำนวณการหาคุณภาพของเครื่องมือและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในบทนี้เป็นการนำเสนอสาระเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ซึ่งแบ่งการนำเสนอผลการวิจัยเป็น 2 ตอน ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ได้แก่ ตอนที่ 1 ผลการสร้างและพัฒนาโมเดลเลิฟเพื่อสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในรายวิชามรณศึกษา และตอนที่ 2 ผลการพัฒนาและนำโมเดลเลิฟเพื่อสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไปใช้ในรายวิชาเพศศึกษาและสวัสดิศึกษา บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ในบทนี้เป็นการนำเสนอสาระเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการวิจัย สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อจริง
0 เต็ม 5 ดาว
0 คน
0
0
0
0
0