หมวดอี-บุ๊ค

อี-บุ๊ค ขายดี

สมรรถนะการสร้างนวัตกรรมการสอนบนฐานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สมรรถนะการสร้างนวัตกรรมการสอนบนฐานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

ผู้แต่ง : พิมพันธ์ เดชะคุปต์

฿ 119.00

อ่านเพิ่มเติม

สมรรถนะการจัดการชั้นเรียนเพื่อความพากเพียร เรียนดี มีความสุขศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สมรรถนะการจัดการชั้นเรียนเพื่อความพากเพียร เรียนดี มีความสุข

ผู้แต่ง : พิมพันธ์ เดชะคุปต์

฿ 119.00

อ่านเพิ่มเติม

กระบวนการออกแบบย้อนกลับ การพัฒนาหลักสูตรและการออกแบบการสอนอิงมาตรฐานศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กระบวนการออกแบบย้อนกลับ การพัฒนาหลักสูตรและการออกแบบการสอนอิงมาตรฐาน

ผู้แต่ง : พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ

฿ 119.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารการเงินระหว่างประเทศศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การบริหารการเงินระหว่างประเทศ

ผู้แต่ง : พรชัย ชุนหจินดา

฿ 399.00

อ่านเพิ่มเติม

หนังสือแบบเรียน สสวท.

โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ชั้น ม.5 เล่ม 3 :หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศูนย์หนังสือจุฬาฯ

โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ชั้น ม.5 เล่ม 3 :หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (สสวท)

฿ 29.00

อ่านเพิ่มเติม

คณิตศาสตร์ ป.2 เล่ม 1 แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน (ปรับปรุง พ.ศ.2560)ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คณิตศาสตร์ ป.2 เล่ม 1 แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน (ปรับปรุง พ.ศ.2560)

ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (สสวท)

฿ 59.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมี ชั้น ม.5 เล่ม 3 :หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เคมี ชั้น ม.5 เล่ม 3 :หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (สสวท)

฿ 29.00

อ่านเพิ่มเติม

คณิตศาสตร์ ป.2 เล่ม 2 :หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คณิตศาสตร์ ป.2 เล่ม 2 :หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (สสวท)

฿ 59.00

อ่านเพิ่มเติม

อี-บุ๊ค ขายดี

สมรรถนะการสร้างนวัตกรรมการสอนบนฐานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สมรรถนะการสร้างนวัตกรรมการสอนบนฐานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

ผู้แต่ง : พิมพันธ์ เดชะคุปต์

฿ 119.00

อ่านเพิ่มเติม

สมรรถนะการจัดการชั้นเรียนเพื่อความพากเพียร เรียนดี มีความสุขศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สมรรถนะการจัดการชั้นเรียนเพื่อความพากเพียร เรียนดี มีความสุข

ผู้แต่ง : พิมพันธ์ เดชะคุปต์

฿ 119.00

อ่านเพิ่มเติม

กระบวนการออกแบบย้อนกลับ การพัฒนาหลักสูตรและการออกแบบการสอนอิงมาตรฐานศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กระบวนการออกแบบย้อนกลับ การพัฒนาหลักสูตรและการออกแบบการสอนอิงมาตรฐาน

ผู้แต่ง : พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ

฿ 119.00

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารการเงินระหว่างประเทศศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การบริหารการเงินระหว่างประเทศ

ผู้แต่ง : พรชัย ชุนหจินดา

฿ 399.00

อ่านเพิ่มเติม

หนังสือแบบเรียน สสวท.

โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ชั้น ม.5 เล่ม 3 :หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศูนย์หนังสือจุฬาฯ

โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ชั้น ม.5 เล่ม 3 :หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (สสวท)

฿ 29.00

อ่านเพิ่มเติม

คณิตศาสตร์ ป.2 เล่ม 1 แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน (ปรับปรุง พ.ศ.2560)ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คณิตศาสตร์ ป.2 เล่ม 1 แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน (ปรับปรุง พ.ศ.2560)

ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (สสวท)

฿ 59.00

อ่านเพิ่มเติม

เคมี ชั้น ม.5 เล่ม 3 :หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เคมี ชั้น ม.5 เล่ม 3 :หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (สสวท)

฿ 29.00

อ่านเพิ่มเติม

คณิตศาสตร์ ป.2 เล่ม 2 :หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คณิตศาสตร์ ป.2 เล่ม 2 :หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (สสวท)

฿ 59.00

อ่านเพิ่มเติม