กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เคมี
กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เคมี

กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เคมี

Author : ชาตรี ฝ่ายคำตา

Softcover

฿ 256.00

320.00

Discount 20 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740339298

ISBN : 9789740339298

Year of print : 1 / 2563

Size ( w x h ) : 190 x 255 mm.

Number of pages : 283 Pages

Book category : การเรียน การสอน

Product details : กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เคมี

หนังสือ “กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เคมี” เล่มนี้ รวบรวมศาสตร์และศิลป์ของการจัดการเรียนรู้เคมี ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเคมี การเรียนรู้ของผู้เรียน เป้าหมายการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเคมี แนวคิดของผู้เรียนเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาเคมี วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาเคมี (เช่น การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงแนวคิด การเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน การเรียนรู้ที่เน้นการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการบูรณาการธรรมชาติของวิทยาศาสตร์) ในการจัดการเรียนรู้เคมี นอกจากนี้ หนังสือเล่มนี้ยังนำเสนอเทคนิคการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและการประเมินการเรียนรู้ และการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เคมี โดยเนื้อหาแต่ละบทได้แทรกตัวอย่างและสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องเรียนจริงที่สกัดจากประสบการณ์ของผู้เรียน

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิต ครูผู้สอน ครูเคมี ครูวิทยาศาสตร์ในสาขาอื่นๆ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปสามารถศึกษาและนำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0