CLINICALLY ORIENTED ANATOMY (IE)
CLINICALLY ORIENTED ANATOMY (IE)

CLINICALLY ORIENTED ANATOMY (IE)

Author : KEITH L. MOORE

Softcover

฿ 1,503.00

1,670.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9781496354044

ISBN : 9781496354044

Year of print : 8 / 2018

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 0 Pages

Book category : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

Product details : CLINICALLY ORIENTED ANATOMY (IE)
CLINICALLY ORIENTED ANATOMY มีการปรับปรุงและรักษามาตรฐานสูงสุดสำหรับความถูกต้องทางวิทยาศาสตร์และทางคลินิก -มีเนื้อหาที่ครอบคลุม สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงทางคลินิกในด้านการใช้กายวิภาคศาสตร์และเทคโนโลยีการถ่ายภาพใหม่โดยมุ่งเน้นไปที่กายวิภาคศาสตร์ที่นักศึกษาต้องการจะทราบได้อย่างดี -ภาพประกอบที่ถูกต้องตามหลักกายวิภาคศาสตร์ด้วยการปรับปรุงตลอดทำให้หนังสือเล่มนี้กลายเป็นทรัพยากรการเรียนรู้ที่คุ้มค่าอย่างยิ่งยวด ผสมผสานกับรูปถ่ายและภาพทางการแพทย์ภาพที่สวยงามเหล่านี้ ช่วยให้เข้าใจถึงแนวคิดทางกายวิภาคและการเก็บรักษา "ภาพทางจิต" ของโครงสร้างทางกายวิภาค -ภาพทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีการปรับปรุงและการวิเคราะห์โครงสร้างพื้นผิวแบบบูรณาการภายในแต่ละบทแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างกายวิภาคศาสตร์การตรวจร่างกายและการวินิจฉัย -ภาพเคลื่อนไหวหรือ animation กล่อง Blue Box จะมีกรณีศึกษาและคำถามแบบเลือกตอบออนไลน์ได้ที่ thePoint.lww.com ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการทบทวนและการทดสอบได้ด้วยตัวเอง

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0