INTRODUCTION TO MATERIALS MANAGEMENT (GLOBAL EDITION)
INTRODUCTION TO MATERIALS MANAGEMENT (GLOBAL EDITION)

INTRODUCTION TO MATERIALS MANAGEMENT (GLOBAL EDITION)

Author : ARNOLD, J.R.T.

Softcover

฿ 1,168.00

1,375.00

Discount 15 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9781292162355

ISBN : 9781292162355

Year of print : 8 / 2016

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 480 Pages

Book category : วิศวกรรมเครื่องกล

Product details : INTRODUCTION TO MATERIALS MANAGEMENT (GLOBAL EDITION)
 หนังสือ INTRODUCTION TO MATERIALS MANAGEMENT เล่มนี้ มุ่งเน้นเรื่องความรู้พื้นฐานการจัดการวัสดุ การจัดการเกี่ยวกับการจัดหาจัดเก็บ การนำไปใช้เพื่อการผลิต และการกระจายวัสดุในระบบ โดยพิจารณาถึงกำลังคน และกำหนดการหรือแผนการใช้วัสดุ เพื่อร่นระยะเวลา และลดต้นทุนในระบบให้น้อยลง ตามที่หลายท่านทราบแล้วว่าการจัดการโลจิสติกส์ มีความเกี่ยวข้องกับการบริหาร จัดการการไหลของวัสดุ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารในระบบโซ่อุปทานหนึ่งๆ เมื่อวัสดุมีการไหลจากต้นน้ำ (Upstream) ไปยังปลายน้ำ (Downstream) ไปจนถึงผู้บริโภค (Customer) จะต้องผ่านขั้นตอนของกระบวนการขนย้าย ขนส่ง และจัดเก็บหลายขั้นตอน และหลายระดับ กระบวนการเหล่านี้หากมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จะสามารถช่วยลดต้นทุน และระยะเวลาในองค์กร รวมทั้งระบบโซ่อุปทานได้เป็นอย่างมาก ดังนั้นในหนังสือนี้จะได้นำเสนอความเข้าใจพื้นฐาน ตลอดจนแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการวัสดุที่พบในระบบโซ่อุปทาน

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0