คู่มือนักวิจัยมือใหม่ :การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยา และชีวสถิติในการวิจัยชีวเวชศาสตร์
คู่มือนักวิจัยมือใหม่ :การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยา และชีวสถิติในการวิจัยชีวเวชศาสตร์

คู่มือนักวิจัยมือใหม่ :การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยา และชีวสถิติในการวิจัยชีวเวชศาสตร์

Author : จรณิต แก้วกังวาล

Hardcover

฿ 560.00

700.00

Discount 20 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786164852129

ISBN : 9786164852129

Year of print : 1 / 2562

Size ( w x h ) : 180 x 250 mm.

Number of pages : 920 Pages

Book category : หลักการวิจัย

Product details : คู่มือนักวิจัยมือใหม่ :การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยา และชีวสถิติในการวิจัยชีวเวชศาสตร์
หนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะนำเสนอแนวทางการศึกษา ทางด้านการแพทย์ ชีวเวชศาสตร์ และสาธารณสุข โดยประสานองค์ความรู้ทางด้านระบาดวิทยา ด้านระเบียบวิธีการวิจัย และชีวสถิติเข้าด้วยกัน ในแต่ละบทซึ่งจำแนกตามรูปแบบการวิจัยมาตรฐานแบบต่างๆ จะครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการทั้งหมดที่ควรคำนึงถึงตั้งแต่ช่วงวางแผนการวิจัย การจัดเก็บและวางระบบโครงสร้างข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การทำตาราง และเขียนสรุปผลจากการวิเคราะห์โจทย์วิจัยที่ต้องการคำตอบ กรณีศึกษาต่างๆ เกือบทั้งหมดที่นำเสนอในแต่ละบท เป็นตัวอย่างที่ใช้ข้อมูลบงส่วนที่ได้จากการศึกษาและมีการนำเสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่มีผู้พิจารณาทบทวนมาแล้ว การนำเสนอในแต่ละบทจะสมบูรณ์ในตัวเอง ไม่ต้องอ่านทุกบทไปตามลำดับ ผู้วิจัยสามารถเลือกอ่านได้ตามแนวทางของโจทย์วิจัยของตนที่ตรงกับชื่อบทนั้นๆ นอกจากนี้ยังได้นำเสนอประเด็นของการเตรียมความพร้อมในการทำวิจัย เคล็ดลับและเทคนิคในการขอทุนวิจัย การเขียนโครงร่างวิจัย ตลอดจนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย แม้หนังสือเล่มนี้ตั้งใจจะให้เป็นคู่มือสำหรับนักวิจัยมือใหม่ แต่ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยในวงกว้างด้วย

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0