การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต :แบบองค์รวม (CRITICAL CARE NURSING: A HOLISTIC APPROACH | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต :แบบองค์รวม (CRITICAL CARE NURSING: A HOLISTIC APPROACH
การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต :แบบองค์รวม (CRITICAL CARE NURSING: A HOLISTIC APPROACH

การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต :แบบองค์รวม (CRITICAL CARE NURSING: A HOLISTIC APPROACH

Author : วิจิตรา กุสุมภ์ :บรรณาธิการ

Softcover

฿ 405.00

450.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786164451711

ISBN : 9786164451711

Year of print : 6 / 2565

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 531 Pages

Book category : พยาบาลศาสตร์

Product details : การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต :แบบองค์รวม (CRITICAL CARE NURSING: A HOLISTIC APPROACH

หนังสือการพยาบาลผู้ป่่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวม (Critical care nursing : a holistic approach) ฉบับปรับปรุงพิมพ์ครั้งที่ 7 ปั 2565 ในการพิมพ์ครั้งที่ 7 นี้ ประกอบด้วยเนื้อหา 20 บท โดยได้ปรับปรุงเนื้อหาในทุกๆ บท ได้สอดแทรกและอ้างอิงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับในภาวะปัจจุบันได้มีการระบาดของโรคติดเชื้่อโควิด-19 อย่างกว้างขวางทั่วโลกและผู้เสียชีวิตจำนวนมาก รวมทั้งประเทศไทยได้ประสบปัญหาและผลกระทบเช่นเดียวกัน จึงได้มีการสอดแทรกสถานการณ์และกรณีศึกษาเกี่ยวกับโควิด-19 นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงเอกสารอ้างอิงจากรูปแบบ APA เป็นรูปแบบ Vancouver ซึ่งเป็นที่นิยมใช้ในวารสารวิชาการด้านการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุข ได้่นำเสนอกรณีศึกษา การศึกษาคิดวิเคราะห์ และแบบฝึกหัดท้ายบทพร้อมเฉลย

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0