การสื่อสารความเสี่ยง (RISK COMMUNICATION)
การสื่อสารความเสี่ยง (RISK COMMUNICATION)

การสื่อสารความเสี่ยง (RISK COMMUNICATION)

Author : สมิทธิ์ บุญชุติมา และคณะ

Softcover

฿ 69.00

139.00

Discount 50 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786164234604

ISBN : 9786164234604

Year of print : 1 / 2559

Size ( w x h ) : 185 x 260 mm.

Number of pages : 150 Pages

Book category : การสื่อสารมวลชน

Product details : การสื่อสารความเสี่ยง (RISK COMMUNICATION)
ความเสี่ยงเป็นภาวะที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกคน เพราะความเสี่ยงคือความเป็นไปได้ของเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างตรงข้ามกับสิ่งที่ตั้งใจไว้ รวมถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นอันตรายที่เกิดจากธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย์ตั้งใจสร้างขึ้นก็ตาม ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของแต่ละบุคคล หน่วยงาน ตลอดจนองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น จึงจำเป็นต้องใช้กระบวนการสื่อสารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดความเข้าใจตระหนักรู้ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้ที่สนใจ ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงนักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องการศึกษาและทำความเข้าใจหลักการสื่อสารความเสี่ยงและการปฏิบัติให้มากยิ่งขึ้น ภายในหนังสือประกอบไปด้วยที่มาและแนวคิดเบื้องต้นของการสื่อสารความเสี่ยง วิธีการนำไปใช้ และตัวอย่างของการนำแนวคิดการสื่อสาร

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0