กลศาสตร์ของวัสดุ (MECHANICS OF MATERIALS) | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
กลศาสตร์ของวัสดุ (MECHANICS OF MATERIALS)
กลศาสตร์ของวัสดุ (MECHANICS OF MATERIALS)

กลศาสตร์ของวัสดุ (MECHANICS OF MATERIALS)

Author : ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ

Softcover

฿ 522.00

580.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740342052

ISBN : 9789740342052

Year of print : 3 / 2566

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 585 Pages

Book category : วิศวกรรมเครื่องกล

Product details : กลศาสตร์ของวัสดุ (MECHANICS OF MATERIALS)

กลศาสตร์ของวัสดุ เป็นวิชาพื้นฐานในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  หนังสือเล่มนี้แสดงวิธีหาความแค้น ความเครียด และการเปลี่ยนรูปร่างของชิ้นส่วนทางกลพื้นฐานที่รับภาระภายนอกประเภทต่างๆ  รวมทั้งแสดงนิยามและวิธีการหาสมบัติเชิงกลของวัสดุวิศวกรรม เพื่อใช้เป็นพื้นความรู้ในการเรียนวิชาการออกแบบชิ้นส่วนทางกลต่อไป

ในหนังสือฉบับปรับปรุงใหม่นี้ได้เพิ่มเติมเนื้อหาในบทที่ 10 เรื่อง เกณฑ์ความเสียหายของวัสดุ และมีคำถามทบทวนและแบบทดสอบความเข้าใจเพิ่มเติมจากโจทย์ปัญหาท้ายบทที่มีในการพิมพ์สองครั้งแรก ผู้อ่านยังสามารถดูวิดีทัศน์คำบรรยายการสอนของผู้เขียนที่เป็น QR Code ในแต่ละบท หนังสือเล่มนี้สามารถใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนวิชากลศาสตร์ของวัสดุหรือวิชากลศาสตร์ของแข็งที่มีเนื้อหาสำหรับการเรียนการสอนใน 1 ภาคการศึกษา โดยใช้กับการเรียนในชั้นเรียนหรือใช้ศึกษาด้วยตนเองก็ได้

 

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0