สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ (Political Institution and Constitutional) | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ (Political Institution and Constitutional)
only ebook
สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ (Political Institution and Constitutional)

สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ (Political Institution and Constitutional)

Author : กันตพัฒน์ ชนะบุญ

E-book

฿ 165.00

230.00

Discount 28 %

TAGS :

Book info

Barcode : 3000000017460

Book category : รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง

Product details : สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ (Political Institution and Constitutional)
ตำราเล่มนี้ได้กล่าวถึงแนวคิดรัฐธรรมนูญกับสถาบันการเมืองเบื้องต้น โดยเน้นความคิดรัฐธรรมนูญเชิงการปกครองกับสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยและความเป็นเผด็จการทางรัฐธรรมนูญ อีกทั้งยังอธิบายเชิงวิเคราะห์ถึงอำนาจอธิปไตย หลักการแบ่งอำนาจระหว่างนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ โดยใช้ความคิดทางปรัชญาการเมืองของมงเตสกิเออ จอห์น ล็อก และฌอง ฌากส์ รูสโซประกอบการอธิบาย ยังเน้นถึงหลักนิติรัฐ เสียงข้างมากและเคารพเสียงข้างน้อยว่าเป็นอย่างไร และที่สำคัญยังเน้นถึงหลักรัฐธรรมนูญกับการอยู่เหนือการเมืองของสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างไร ท้ายสุดยังเน้นถึงจุดเด่นและจุดด้อยของรัฐธรรมนูญทั้ง 20 ฉบับเพื่อง่ายต่อการทำเข้าใจ

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0