การบัญชีขั้นกลาง 2 (ฉบับปรับปรุง) | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
การบัญชีขั้นกลาง 2 (ฉบับปรับปรุง)
การบัญชีขั้นกลาง 2 (ฉบับปรับปรุง)

การบัญชีขั้นกลาง 2 (ฉบับปรับปรุง)

Author : พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์ และคณะ

Softcover

฿ 414.00

460.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786164077669

ISBN : 9786164077669

Year of print : 6 / 2565

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 0 Pages

Book category : การบัญชี

Product details : การบัญชีขั้นกลาง 2 (ฉบับปรับปรุง)

  ประกอบด้วยเนื้อหาพร้อมตัวอย่างโดยละเอียด ซึ่งครอบคลุมถึงการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับหนี้สิน รายการที่ความไม่แน่นอน การตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการปรับโครงสร้างหนี้ ส่วนของผู้ถือหุ้น กำไรต่อหุ้น งบกระแสเงินสด การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาด การปรับปรุงภายใน และการยกเลิกกิจการ ซึ่งเหมาะสมกับนิสิต นักศึกษา นักบัญชี ผู้สอบบัญชี และผู้ที่สนใจด้านบัญชี

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0