วิธีเชิงตัวเลขทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม (NUMERICAL METHODS IN SCIENCE AND ENGINEERING) | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
วิธีเชิงตัวเลขทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม (NUMERICAL METHODS IN SCIENCE AND ENGINEERING)
วิธีเชิงตัวเลขทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม (NUMERICAL METHODS IN SCIENCE AND ENGINEERING)

วิธีเชิงตัวเลขทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม (NUMERICAL METHODS IN SCIENCE AND ENGINEERING)

Author : ปราโมทย์ เดชะอำไพ และคณะ

Softcover

฿ 416.00

490.00

Discount 15 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740341413

ISBN : 9789740341413

Year of print : 11 / 2565

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 0 Pages

Book category : วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์

Product details : วิธีเชิงตัวเลขทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม (NUMERICAL METHODS IN SCIENCE AND ENGINEERING)

วิธีเชิงตัวเลขได้เข้ามามีบทบาทในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมในปัจจุบัน ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่อใช้วิเคราะห์ปัญหาในทางปฏิบัติล้วนตั้งอยู่บนพื้นฐานของวิธีเชิงตัวเลข ความเข้าใจในที่มาของผลลัพธ์จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้เกิดความมั่นใจในความถูกต้องของผลลัพธ์นั้น

หนังสือ “วิธีเชิงตัวเลขทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม” เล่มนี้ ได้นำไปใช้ในการเรียนการสอนตามสถาบันต่างๆ มาเป็นระยะเวลานาน เนื้อหาเริ่มจากเอกสารประกอบการบรรยายของผู้เขียนในขณะสอนอยู่ต่างประเทศ และจากประสบการณ์การทำงานวิจัยทางด้านนี้ ขณะดำรงตำแหน่งเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่ในองค์การอวกาศนาซา เนื้อหาได้รับการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย อีกทั้งยังประกอบไปด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์หลายภาษา อาทิแช่น ฟอร์แทรน ปาสคาล ซี แมทแลบ แมทมาทิกา และไพธอน โปรแกรมเหล่านี้สามารถนำไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาได้หลากหลาย รวมทั้งใช้เป็นต้นแบบการทำวิจัยและวิทยานิพนธ์ในระดับสูงขึ้นไป

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0