SHORT NOTE โรคในร้านยา 2565 | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
SHORT NOTE โรคในร้านยา 2565
only ebook
SHORT NOTE โรคในร้านยา 2565

SHORT NOTE โรคในร้านยา 2565

Author : ธีระพงษ์ ศรีศิลป์

E-book

฿ 220.00

260.00

Discount 15 %

TAGS :

Book info

Barcode : 3000000014232

Book category : เภสัชศาสตร์

Product details : SHORT NOTE โรคในร้านยา 2565
เล่มนี้มีการปรับปรุงเนื้อหาตามแนวทางการรักษาที่เป้นปัจจุบันเพิ่มเติม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเหมาะสมในร้านยาได้ อย่างไรก็ตามเนื้อหาในเล่มนี้ อาจไม่ครบถ้วนในบางประเด็น ผู้อ่านจึงควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดการดูแลผู้ป่วยและผู้มารับบริการที่ร้านยาอย่างเหมาะสมที่สุด

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0