การศึกษาปฏิญญาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยของไทย
การศึกษาปฏิญญาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยของไทย

การศึกษาปฏิญญาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยของไทย

Author : สมหวัง พิธิยานุวัฒน์

Softcover

฿ 252.00

280.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740340607

ISBN : 9789740340607

Year of print : 1 / 2564

Size ( w x h ) : 150 x 210 mm.

Number of pages : 312 Pages

Book category : การบริหารการศึกษา

Product details : การศึกษาปฏิญญาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยของไทย

หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับองค์ความรู้ว่าด้วยปฏิญญาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยของไทย ซึ่งเป็นผลการวิจัยด้วยกระบวนการวิจัยผสมวิธีพหุระยะ สาระสำคัญของหนังสือประกอบด้วย อำนาจ หน้าที่ และบทบาท ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยของรัฐ การรับรู้จุดเน้นการปฏิบัติหน้าที่และบทบาทของกรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่ละประเภท หลักการสำคัญที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยต้องยึดมั่น และจรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัยของไทย ได้แก่ จรรยาบรรณต่อตนเองและผู้อื่น จรรยาบรรณต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้วยกันเอง จรรยาบรรณต่อมหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0