PRODUCTIVITY IMPROVEMENT MANAGEMENT TECHNIQUE เทคนิคการจัดการเพิ่มผลผลิต
PRODUCTIVITY IMPROVEMENT MANAGEMENT TECHNIQUE เทคนิคการจัดการเพิ่มผลผลิต

PRODUCTIVITY IMPROVEMENT MANAGEMENT TECHNIQUE เทคนิคการจัดการเพิ่มผลผลิต

Author : สุรัส ตั้งไพฑูรย์

Softcover

฿ 180.00

200.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786165861717

ISBN : 9786165861717

Year of print : 1 / 2564

Size ( w x h ) : 150 x 210 mm.

Number of pages : 210 Pages

Book category : วิศวกรรมอุตสาหการ

Product details : PRODUCTIVITY IMPROVEMENT MANAGEMENT TECHNIQUE เทคนิคการจัดการเพิ่มผลผลิต

กระบวนทัศน์อุตสาหกรรมยุค 4.0 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย กระบวนการผลิตเป็นแบบ Cyber-Physical Production ซึ่งเป็นกระบวนการ ผลิตแบบเทคโนโลยีอัตโนมัติ + หุ่นยนต์อัจฉริยะ + เครือข่ายเทคโนโลยี อย่างไร ก็ตามการแข่งขันยุคนี้ยังคงให้ความสําคัญในปัจจัยด้านต้นทุน คุณภาพและการส่งมอบของสินค้าและบริการไปพร้อมๆกัน

การนําพาองค์การไปสู่ความสําเร็จภายใต้การแข่งขันที่สมบูรณ์จึงเป็นเรื่องที่ต้องดําเนินการให้ได้ ถ้าทําไม่ได้ ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมนั้นๆก็ควรออกจากการแข่งขันไป หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเครื่องมือและเทคนิคกระบวนการต่างๆ

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0